Home

Methan vzniká rozkladem plastů

Methan. Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší stabilní uhlovodík vůbec. Při pokojové teplotě je to netoxický plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch ( relativní hustota 0,55 při 20 °C). jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa) f) Methan je nehořlavý plyn. g) Methan je výbušný. h) Methan způsobuje výbuchy v dolech. i) Methan vzniká rozkladem plastů. j) Methan se díky své hořlavosti používá jako palivo. k) Automobily s pohonem na LPG mají povolený vjezd do podzemních garáží. 3. Vylušti tajenku a vysvětli pojem. Řešení i křížovku vypiš do. Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Odpověď: Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy (rozkladem listí v rašeliništích vzniká methan, který se vzduchem vybuchuje a vznikají bludičky) Methan CH 4 •vzniká - rozkladem rostlinných a živočišných zbytků •tvoří podstatnou část zemního plynu, doprovází ložiska ropy •uvolňuje se zbahna - bahenní plyn pro výrobu plastů a kyseliny octové.

Ten vzniká neřízeným anaerobním rozkladem (hnitím) biologických zbytků na skládce. Hlavním produktem je methan, což je plyn jednak nebezpečný (ve směsi se vzduchem může vybuchovat) a jednak velmi účinný skleníkový plyn. Z obou důvodů by měl být jímán a využíván Methan CH 4. - hlavní součást zemního plynu - vzniká také rozkladem uhlí v uhelných slojích (třaskavý báňský plyn), dále rozkladem rostlinné buničiny bez přístupu vzduchu (hlavně v bahně rybníků - bahenní plyn, nebo ve střevech METHAN CH4 Bezbarvý plyn Nerozpustný ve vodě ale v organických rozpouštědlech ano Hlavní součást zemního plynu, Vzniká rozkladem celulózy jako bahenní plyn Se vzduchem tvoří výbušnou směs Použití: k výrobě syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí, chlorovaných derivátů methanu ETHAN C2H6 Plynné paliv

METHAN CH 4. Bezbarvý plyn; Nerozpustný ve vodě ale v organických rozpouštědlech ano; Hlavní součást zemního plynu, Vzniká rozkladem celulózy jako bahenní plyn; Se vzduchem tvoří výbušnou směs; Použití: k výrobě syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí, chlorovaných derivátů methanu . ETHAN C2H6 Plynné paliv Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafíny Methan a jeho příbuzní (uhlovodíky s jednoduchými vazbami) Atomy uhlíku mají schopnost vytvářet řetězce, ve kterých je každý atom uhlíku čtyřvazný. Uhlovodíky, které patří mezi alkany, mají obecný vzorec C n H 2n + 2. Mezi nejvýznamnější alkany patří methan, ethan, propan a butan

- v přírodě vzniká rozkladem celulosy jako tzv. bahenní plyn - k topení, vaření, výrobě syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí (čistého uhlíku pro gumárenský průmysl a výrobu tiskařské černě), formaldehydu (k výrobě plastů) apod - v přírodě vzniká rozkladem celulosy jako tzv. bahenní plyn - k topení, vaření, výrobě syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí (čistého uhlíku pro gumárenský průmysl a výrobu tiskařské černě), formaldehydu (k výrobě plastů Bioplyn vzniká rozkladem různých organických materiálů˝- v˝trávicích orgánech zejména býložravců, na skládkách, v˝čističkách, na plastů či syntetické kyseliny octové. Methan, ethan, propan a˝butan jsou za normálních podmínek plynné uhlovodíky. Ty s˝větší Tato práce je zaměřena na skládky odpadů a skládkový plyn, který vzniká rozkladem organických látek. Je zde popsán, komunální odpad, vznik, vlastnosti, praktické vyuţití a nebezpečí skládkového plynu. Na konci teoretické části jsou popsány meze výbušnosti

Methan - Wikipedi

  1. Využití biomasy - palivo v teplených elektrárnách, k výrob ě bioplynu. Rozkladem biomasy za vysokých teplot bez p řístupu vzduchu vzniká dehet, methan, amoniak, methanol. Rostliny, které obsahují sacharidy (cukrová řepa, obilí, kuku řice, brambory atd.) , je možné využít k výrob ě etanolu kvašením
  2. methan. ethan. HCOOH. COOH. C. COOH. CH 3CH vzniká žluknutím tuků vzniká na pokožce rozkladem potu CH 3CH 2CH 2COOH. Kyselina citrónová.
  3. Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy (rozkladem listí v rašeliništích vzniká methan, který se vzduchem vybuchuje a vznikají bludičky) 2) Uveďte typické reakce alkenů

§ v přírodě vzniká rozkladem celulózy jako tzv. BAHENNÍ PLYN § jeho směs se vzduchem je výbušná § používá se např. k výrobě syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí a chlorovaných derivátů methanu. o Ethan C 2 H 6 § Slouží jako plynné palivo, vzniká katalytickou hydrogenací ethen Oxid železitý Fe 2 O 3 je červená pevná látka, která vzniká termickým rozkladem síranu železitého: Fe 2 (SO 4) 3 → Fe 2 O 3 + 3 SO 3. Kromě toho vzniká rovněž při pražení pyritu: 4 FeS 2 + 11 O 2 → 8 SO 2 + 2 Fe 2 O 3 2.3 Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a využit Z ethanu vzniká ethanol (ethylalkohol). Vyrábí se lihovým kvašením cukerných roztoků (melasy a škrobu) účinkem enzymů kvasinek. Při tom vzniká CO 2. Synteticky se vyrábí z ethylenu (denaturovaný líh). Používá se ho jako ekologicky čistého a snadno obnovitelného kapalného paliva a jako suroviny k výrobě léků a plastů

Ukázka. zabývá se jimi mineralogie rozdělují se na magmatické, sedimentární a metamorfované patří sem fylit a svor. Minerály a jejich vlastnosti. střední. Minerály a jejich vlastnosti (střední) 44 Zadání. Typicky zabere: 5 min. Ukázka. Krystaly mohou být souměrné Title: Alkany a cykloalkany Author: oem Last modified by: Kleslová Created Date: 1/20/2011 3:47:14 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc

Další série francouzského animovaného projektu Byl jednou jeden je tentokrát věnována problémům ekologie a trvale udržitelného života. Scénář a režie Albert Barill 2. Ethyn lze připravit několika způsoby. Zapiš reakce chemickými rovnicemi. rozkladem methanu vzniká ethyn a vodík reakcí vody s karbidem vápenatým CaC2 se uvolňuje ethyn a vzniká hydroxid vápenatý reakcí methanu s kyslíkem vzniká ethyn, oxid uhelnatý a vodík ethyn vzniká syntézou z prvků 3 Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Vyskytuje se společně se zemním plynem. Ropa i ropné výrobky jsou základním palivem pro dopravu a surovinou pro výrobu plastů

Methan se v moři tvoří dvěma způsoby. Biogenní methan vzniká mikrobiálním rozkladem usazeného planktonu v hloubkách 10 m-3000 m). Předpokladem je nepřítomnost kyslíku. V mnohem větších hloubkách vzniká methan bez účasti mikroorganismů rozkladem organické hmoty vlivem teploty a vysokého tlaku METHAN (CH 4) Plynná látka bez zápachu Vzniká rozkladem zbytků živých organismů Hlavní složka zemního plynu, bioplynu a bahenního plynu Surovina pro výrobu vodíku, acetylenu a dalších látek Se vzduchem vytváří výbušnou směs Použití: Při výrobě sazí pro tiskařskou er - výroba freonů, ředidel, plastů, přípravků pro hubení plevelů a živočichů způsobujících škody - vzniká chlorací methanu (stejně tak tetrachlormethan) - s vodou se nemísí, má větší hustotu než voda protože jeho rozkladem vznikají jedovaté plyny oxid uhelnatý CO a fosgen COCl2) CHLORETHEN (vinylchlorid). • některé vznikají rozkladem bílkovin a odporně páchnou. Methylamin CH 3NH 2. Strukturní Kuličkový Kalotový . Vlastnosti a použití • bezbarvý hořlavý plyn, vzniká při rozkladu bílkovin • je důležitým meziproduktem v chemickém průmyslu a používá se při léčiv a plastů • k výrobě anilinové černi.

Methan CH 4. bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, jeho směs se vzduchem je výbušná (v poměru CH 4: O 2 = 1 : 10). Hlavní složka zemního plynu (75 % a více) a produkt při zpracování ropy. Je vysoce hořlavý → užití jako plyn na vaření, * sazí, vodného plynu, HCN, acetylenu. Užití také v chemických technologiích. vzniká První čtyři: methan, ethan, propan a butan musíte si zapamatovat. plastů, výbušnin, používá se jako průmyslové rozpouštědlo naftalen vznik: vzniká rozkladem škrobu účinkem kyselin nebo enzymů. výskyt: je obsažen v sladu, naklíčeném ječmenu - jedné ze surovin pro výrobu piva Vzniká takzvaný surový destilát, Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan. Methan - CH4, je hlavní součástí zemního plynu, dále bahenního plynu, bioplynu a střevních plynů, v nichž vzniká anaerobním (bez přístupu vzduchu) rozkladem organických látek. Doprovází ropná ložiska. Laboratorně jej lze připravit rozkladem octanu sodného pevným NaOH Především methan (s příměsí dalších plynů) vzniklý biochemickým anaerobní rozkladem organických látek. V ČOV, na skládkách odpadu atd. SŠ-ČOV ZŠ-ČOV: bulva: Přeměněný kořen rostliny. Řepa cukrovka v bulvě ukládá sacharosu. SŠ-cukr ZŠ-cukr: BSK 5: Biochemická spotřeba kyslíku

Jak funguje bioplynová stanice? - ekoporadna

  1. postarat se o jeho následnou likvidaci. Kromě likvidace odpadu zde vzniká také negativum z neustálé nutnosti čerpání fosilních zdrojů. Přestože se pouze zhruba 3 % vytěžené ropy spotřebuje pro výrobu plastů a zbytek jde na výrobu paliv, lze částečně omezit i tuto spotřebu recyklací
  2. Zemní plyn (také nazývaný fosilní plyn; někdy jen plyn) je přirozeně se vyskytující směs uhlovodíkových plynů sestávající z metanu a obvykle obsahující různá množství dalších vyšších alkanů a někdy i malé procento oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku nebo hélia.Vzniká, když jsou vrstvy rozkládající se rostlinné a živočišné hmoty vystaveny.
  3. Methan CH4 (důlní plyn) bezbarvá, plynná, hořlavá, látka není jedovatý, ale snižuje obsah kyslíku ve vzduchu hlavní složka zemního plynu, bahenního plynu a bioplynu hromadí se v uhelné hmotě a v okolních horninách v přírodě vzniká rozkladem celulózy jako tzv. BAHENNÍ PLYN se vzduchem může vytvářet výbušnou smě
  4. Rozkladem vzniká oxid uhličitý, metan, voda, amoniak, sulfan a jiné sloučeniny - meziprodukty probíhající oxidace dříve uvedených skupin organických sloučenin. V komunálních vodách jsou rozpuštěny dusičnany, dusitany, močovina, amonné soli, fosforečnany, chlorid sodný, sloučeniny síry a sloučeniny těžkých kovů
  5. Podobně při živočišné výrobě vzniká spousta kejdy (hnůj, chlévská mrva), která se může shromažďovat v obrovských utěsněných kontejnerech a za pomocí bakterií rozkládat na plynné produkty (methan), který lze spalovat přímo ve spalovacích motorech nebo plynových kotlů
  6. Základní a rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď
  7. Nepříjemný je zejména zápach, který rozkladem bioodpadu vzniká. Způsobuje ho plyn methan. Ten je za normální teploty bez zápachu, ale při vyšších teplotách, zejména v létě, nepříjemně zapáchá

Chemie 9.AB Tomáš Grassinge

Methanol CH 3 OH (methylalkohol, dřevný líh) • je vysoce hořlavá, bezbarvá, toxická kapalina • při požití 60 ml může dojít k oslepnutí • při požití asi 250 ml může způsobit smrt • vzniká při suché destilaci dřeva • vyrábí se z vodíku a oxidu uhelnatého • používá se jako rozpouštědlo při výrobě bionafty • je součástí palivových článků. • Přirozen ě vzniká složitým rozkladem organických látek za anaerobních podmínek v mok řadech, sedimentech, trávicím ústrojí p řežvýkavc ů, v rýžových polích, na skládkách odpad ů • Složení: - methan (50-75%) - CO 2 (25-45%) - vodík , dusík, sulfan • Za ú čelem výroby tepla a elektrické energie s Vzniká karbonizací vyhynulých stromových plavuní, které se propadly do bažin (období perm). Antracit - jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií. Koksování Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí z kterého jsou odstraněny prchavé. BIOPLYN • Přirozeně vzniká složitým rozkladem organických látek za anaerobních podmínek v mokřadech, sedimentech, trávicím ústrojí přežvýkavců, v rýžových polích, na skládkách odpadů • Složení: - methan (50-75%) - CO2 (25-45%) - vodík, dusík, sulfa oxidačním - vzdušným kyslíkem (spalování) - vzniká CO2 a voda, za vhodných reakčních podmínek vznikají různé oxidační produkty (alkoholy, aldehydy, kyseliny), Alkany jsou důležité základní sloučeniny s velmi širokým využitím. Nižší alkany se používají jako plynná paliva (methan, ethan, propan, butan)

Uhlovodíky - maturitní otázka z chemi

Uhlovodíky - maturitní otázka z chemie Biologie-chemie

Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.Mineralogicky patři mezi kaustobiolity.Geochemiky všeobecně uznávaná teorie vzniku ropy říká, že vznikla z odumřelých mořských mikroorganismů a drobných živočichů před mnoha miliony let nu. V tomto odvëtví vzniká asi 90 % prü- myslovë vyrábëných organických slouëe- nin. Plasty jsou umële (synteticky) vyrobené makromolekulární látky, které Ize za urëi- tých podmínek tvarovat. Polymerace je chemická reakce, Pfi které vznikají makromolekulární látky — poly- mery. Polymery jsou makromolekulární látky.

Příprava ethenu. Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů.Je to bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně s teplotou tání -169,1 °C.Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen v zemním a koksárenském plynu, dále se získává krakováním.Patří mezi. Vzniká při něm ale velké množství CO2, na 1 kg vyrobeného vodíku se vyprodukuje až 9 - 12 kg CO2. Takto vyrobený vodík je nazýván šedým. Přechodným způsobem výroby vodíku může být kombinace dnes již známých technologií, a těmi jsou parní reforming zemního plynu s CCS (Carbon Capture Storage) zinkem vzniká . methan. Methan. se jímá do válce nad vodou. Při práci s CH₄ dodržujeme bezpečnostní pokyny pro práci s . hořlavinou. CHCl. ₃ + 3 . Zn + 3 H₂O → CH₄ + 3 . Zn (OH)Cl. Průběh reakce lze urychlit opatrným . zahřátím. baňky. Po ukončení jímání plynu, dáváme pozor na nasávání vody do aparatury

ace (dehydrogenace) METHAN CH4 bezbarvý plyn, lehčí než vzduch hoří slabě svítivým plamenem (6% vybuchuje - jestliže je ho 6% ve vzduchu) vzniká rozkladem org.zbytk ; ář: Procvičování názvosloví a reaktivity nasycených uhlovodíků. 7.Nenasycené uhlovodíky. Názvosloví alkenů a alkynů Metoda svařování MIG/MAG Co je to vlastně MIG / MAG ? Jde o tzv. poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře, a to buď v inertním (MIG) nebo aktivním (MAG) plynu.. Přídavný materiál (svařovací drát) je přiváděn motorizovaným pohonem při stisknutí spínače na hořáku, který svářeč ovládá dle potřeby - z toho důvodu označujeme toto svařování jako. Acetylen vzniká rozkladem své vápenaté soli, karbidu vápníku (v. t. karbidy) vodou nebo (ekonomičtěji) petrochemicky pyrolýzou methanu. Z acetylenu se vyrábějí chlorované uhlovodíky, kyselina akrylová a její deriváty, vinylchlorid, vinyl-acetát, 1,3-butadien a speciální saze ; oxid uhličitý Podle ní vzniká ropa chemickou reakcí mezi přehřátou vodní párou a karbidy těžkých kovů, případn 911 . útoky 11.9. 2001, World Teade Center, odkazy na videa, dokumenty a stránky o 11.9. 2001, zprávy týkající se USA. www.hatchet.estranky.c . Ropa - Wikiped Alkany (parafiny) Charakteristika: Alkany jsou nasycené uhlovodíky. Mají otevřené, přímé nebo rozvětvené řetězce a mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec.homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH 2 - (homologický přírůstek)

Alkany - Wikipedi

Chemické sloučeniny kolem nás - Organik

Kyselina sírová se užívá při výrobě barev, léčiv, výbušnin, plastů, syntetických vláken, . . . Komorový (nitrozní) způsob. Dnes se už moc nepoužívá. Oxid siřičitý, který vzniká spalováním síry, reaguje s vodou a oxidem dusičitým v komorách vyložených olovem: S + O 2 → S O CH4 - methan, C3H8 - propan, C2H6 - ethan, C4H10 - butan. Látka, která vzniká rozkladem organických látek, je také považována za alternativní palivo. Stát, který drží prvenství v těžbě ropy (Perský záliv). Jeden ze způsobů těžby ropy Mikroplasty (úlomky plastů o velikosti od 100 nanometrů až po 5 milimetrů) vznikají postupným rozkladem makroskopických plastových produktů. A je velmi nepravděpodobné, že by tyto procesy v nanoměřítku ustaly. Nejen vědecká komunita je tudíž znepokojena potenciálními škodlivými účinky mikroplastů na přírodní.

Skládky Odpadu a Jejich Nebezpečí Z Hlediska Vytváření

Vzniká-li na skládkách odpadu, označuje se jako skládkový plyn. Podmínky nutné pro tvorbu plynu obsahujícího methan jsou stejné jako u anaerobních reaktorů. Jedná se o přítomnost vody, přítomnost reagujících substrátů, nepřítomnost kyslíku a dostatečnou teplotu Produkovaný methan ( bioplyn) může být použit jako nedílná součást systému vytápění výrobny. Existují dvě hlavní používané technologie. Při procesu se standardní rychlostí se obsah vyhnívací nádrže nezahřívá a nemíchá a doba zdržení je 30 až 60 dnů Rozkladem vzniká oxid uhličitý, metan, voda, amoniak, sulfan a jiné sloučeniny - meziprodukty probíhající oxidace či redukce dříve uvedených skupin organických sloučenin. V komunálních vodách jsou rozpuštěny dusičnany, močovina, amonné soli, fosforečnany, chlorid sodný, sloučeniny síry a sloučeniny těžkých kovů Amoniak Přejít na navigaci Přejít na vyhledávání Chemická sloučenina dusíku a vodíku Amoniak Názvy Názvy IUPAC Amoniak trihydridonitrogen trihydridový dusík Jiné názvy Azan (stanoví pouze pro pojmenování derivátů amoniaku) Nitrid vodíku R-717 (chladivo) R717 (alternativní hláskování chladiva) identifikátory číslo CAS 7664-41-7 3D model ( JSmol ) interaktivní.

Alkany a cykloalkany - Studuju

1 vysokÉ uČenÍ technickÉ v brnĚ brno university of technology fakulta chemickÁ Ústav chemie a technologie ochrany Ž.. Diskuze pod článkem: EP nařídil automobilkám snížit o 40 % emise CO2 • EU chce zvýšit podíl elektromobilů • Výrobci hrozí ztrátou pracovních mís

Hydridy a jejich soli E-ChemBook :: Multimediální

Kyselina sírová • vitriol H2SO 4 - koncentrovaná kyselina má 96-98 % - bezbarvá sirupovitá kapalina - silná žíravina, dehydratační účinky • bezpečnostní zásada: - Při ředění se vždy lije kyselina do vody!!! • exotermní proces • výroba: 1. spalování síry: S + O 2→ SO 2 2. oxidace (katalyzátor V 2O5. Kyselina. Co vznika pri spalovani plynu. Uvedené platí pro využití všech druhů energie. Tedy i v rámci využití zemního plynu. Čas od času se můžeme v denním tisku nebo dalších médiích setkat se zprávami o případech přiotrávení obyvatel bytu, nebo rodinného domu spalinami unikajícími např. z průtokového ohřívače vody, tedy oxidem uhelnatým (CO) CO - oxid uhelnatý vstoupily v 50. letech minulého století plasty, v prvních racích vzniká struktura, která je už pro naše b ň ují termickým rozkladem. Výsledkem je jednotná mikro

Organické sloučenin

Cykloalkany Cykloalkany - Tiscali . Zdroje alkanů a cykloalkany Většina alkan ů a cykloalkan ů se vyskytuje v přírodních zdrojích. Mezi hlavní zdroje po čítáme: 1. zemní plyny (plynné alkany) 2. ropy (kapalné a tuhé alkany a cykloalkany, n ěkdy i aromatické uhlovodíky) 3. přírodní asfalt (vyšší alkany) 4. ozokerit (vyšší pevné alkan methan - kyselina methan •vzniká kvašením ethanolu pomocí bakterií octového Používá se •v chemickém průmyslu jako rozpouštědlo •při výrobě plastů a syntetických vláken •v potravinářském průmyslu jako 8% ocet •ke konzervaci siláže ocet jablečný ocet bylinné octy. Kyselina citronová. Vzniká i při termickém rozkladu CCl4, CHCl3, CH2Cl2 a d. tedy i při použití tetrachlorových hasicích přístrojů. Mimořádně závažná je existence doby latence (6 - 24 hod), která činí tuto sloučeninu velmi záludnou Vzniká labilní šestiuhlíkatý meziprodukt a poté dvě molekuly 3- fosfoglycerové kyseliny (jako katalyzátory reakce potřeba Mg a Cu). Redukcí vzniká fosforglyceraldehyd (spotřeba 2 ATP) a 2 NADPH a dále probíhají reakce s cílem regenerace původního ribulosa 1,5 bifosfátu (ke katalýze potřeba Mg a Mn Vznik vody.. Molekula vody - Voda vzniká při prudkém až explozivním slučováním vodíku s kyslíkem.Tento proces probíhá za hoření bezbarvého plamene a za vysoké teploty (exotermní reakce) podle rovnice:. 2H 2 + O 2 → 2H 2 O,

Methan CH4 (g) je hlavní součástí zemního,plynu. Tvoří se při geotermických přeměnách uhlí a jeho směs se vzduchem po zapálení exploduje. Vzniká též při mikrobiálním rozkladu celulosy a je součástí bioplynu, získávaného rozkladem zemědělských a městských odpadů Ten vzniká na skládkách v podstatě třemi způsoby : Zápach ze skládkování - popelnicový zápach. methan z bioplynu nikoliv. Na základě těchto zkoušek byly získány údaje o množství a kvalitě plynu vznikajícího rozkladem organického odpadu. Byla také posouzena míra ekologické nebezpečnosti skládky, tj. Tabulka : Alkyly název Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec methan ethan 6 propan 8 butan 0 pentan 5 alkan n n+ View as list ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů. 2 plast,nápoj.karton, papír neuvedeno Žďár n. Sázavou 23 341 Dotřiďovací linka 1 papír neuvedeno Dotřiďovací linka 1 plast neuvedeno Přibyslav 3 980 0 Ostatní obce 36 614 0 Celkem 88 891 4 Poznámka: Žďárská dotřiďovací linka je v provozu od r. 1995, proto firma ODAS plánuje její modernizaci