Home

Bazál bolus

  1. Lantus vs. Levemir v režimu bazál/bolus. Inzulín Lantus zajistí kompenzaci diabetu s nižší dávkou inzulínu a při aplikaci inzulínu 1x denně, při srovnatelném poklesu HbA1c, váhovém přírůstku , výskytu všech . hypoglykémií (randomizovaná studie, n = 320, pacienti s DMT1, délka sledování 26 týdnů
  2. Režim bazál - bolus. Léčba inzulinovou pumpou probíhá v režimu bazál - bolus. Bazální inzulin je vydáván v průběhu celého dne a noci pro zachování běžných funkcí organismu bez příjmu potravy. 1. Bazální inzuli
  3. U většiny jedinců jde o napodobení funkce zdravé slinivky tzv. intenzifikovaným inzulínovým režimem (IIR), neboli režimem bazál-bolus. Intenzifikovaný režim vyžaduje edukaci pacienta, selfmonitoring glykemií a samostatné úpravy dávek inzulínu pacientem
  4. Různé typy režimu bazál-bolus a kombinace inzulínových přípravků jsou uvedeny na Obr. 2. Při léčbě inzulínovými analogy by měl být v optimálním případě poměr krátce a dlouze působícího analoga přibližně 40 : 60 (nebo i méně). Terapeutický rozdíl mezi jednotlivými inzulínovými režimy je však v současné.

ti intenzifikovanému inzulinovému režimu bazál-bolus (MDI) s aplikací inzulinových analog u pacientů s dia-betem 1. typu, kteří nedosahují cílového glykovaného hemoglobinu, pokud jsou pacienti a jejich pečovatelé ochotni a schopni přístroj používat. (1| ) Důkazy Alternativní léčbou diabetu 1. typu je léčba bazál-bo Intenzifikovaná inzulinoterapie je režim aplikace dávek bazál-bolus, při kterém je jednou denně aplikován dlouhodobě působící inzulin (obvykle večer) sloužící k pokrytí bazální potřeby inzulinu a krátkodobě působící inzulin je aplikován v bolusech před jídlem

Inzulinové pumpy - DIAsty

  1. Bazál-bolus [upravit | editovat zdroj] Při léčbě inzulinovou pumpou je inzulin dávkován infuzí v režimu bazál-bolus. V pumpě se pro bazál i bolus používá jeden typ inzulinu. Je to rychle působící analog inzulinu
  2. Nesprávné nastavení bazál bolus ( ideální je cca 50:50 nebo 60:40 bazál: bolus) Při vynechání bolusu na jídlo; V těhotenství; Při nemoci a při stresu; Při a po sportu a fyzické aktivitě; Při konzumaci potravin s vysokým obsahem tuků a bílkovin, dále viz počítání bolusů tzv. tukoproteinové jednotk
  3. em. Měl poměrně vysokou spotřebu inzulínu v bazále 48 IU a v bolusech 46 IU, glykemický profil 8,6-8,1-6,4-8,9 mmol/l
  4. Inzulin se dodává injekčně. Dodává se nejčastěji 4x denně v tzv. systému BAZÁL-BOLUS. Bazál znamená, že se večer aplikuje dlouhodobě působící inzulin, který zajišťuje hladinu cukru celý den. Bolus je aplikace inzulinu 3x denně před jídlem a je to krátkodobě působící injekce inzulinu
  5. Nastavení Bolus Wizard Nastavení baz. profilů Nastavení doč. bazálu Nast. přednast. bolusu Komb./Rozložený Přírůstek bolusu Max. bazál/bolus Snadný bolus Automat. zastavení Rychlost bolusu Základní okno Stiskněte Zastavit výdej Možnosti zvuku Zvuk Zvuk a Vibrace Vibrace Hlasitost Historie Shrnutí Denní historie Historie.
  6. imalizováno riziko hypoglykemie. Pacienti, kteří mají výrazně zlepšenou kontrolu hladiny glukózy (např. při intenzifikované inzulinov

Dnes jsem na snídaňi snížila bolus o 0,100 a stejně na sváču 3,1 Tak nevím jestli měňit ten bazál a nebo bolus. Takže to,že je vysoko je následkem hypa-nám to nikdy nedělalo i když měl hypo bylo to všechno v pořádku. Ten jeden den jsme opravdu nedali bolus a bylo hypo,ale jak jsem ten bazál včera snížila tak to bylo dobré 1.1.2. Doporučujeme CSII oproti MDI v režimu bazál-bolus s aplikací inzulínových analog u u pacientů s diabetem 1. typu, kteří dosahují cílového glykovaného hemoglobinu, ale mají těžké hypoglykémie nebo vysokou glykemickou variabilitu, pokud jsou pacienti a jejich pečovatelé ochotni a schopni přístroj používat Dávka inzulinu sloužící ke kontrole hladiny krevního cukru (glykemie) během noci a v obdobích mezi jídly.Podání bazální dávky spolu s bolusovou dávkou je součástí intenzifikovaného inzulinového režimu, označovaného též bazál-bolus Během 6měsíčního sledování při terapii inzulinem glargin v režimu bazál/bolus se závažné hypoglykemie vyskytly celkem u 0,81 % pacientů (1,31 % pacientů s DM1T a 0,46 % pacientů s DM2T). Při porovnání s jejich výskytem při předchozí terapii a při léčbě s inzulinem glargin došlo ke klinicky i statisticky významnému.

bolusové dávky (tzv. režim bazál-bolus). • Průběţná kontrola glykémie. • 1-3 hodiny po jídle - glykémie vyšší neţ 5,5 mmol/l. • 15 g sacharidů na hodinu PA před nebo po. • Při intenzivní či dlouhodobé PA přidat dalších 15-30 g S/h Bazál - bolus - způsob podávání inzulínu. Nahrazuje přirozenou výrobu inzulinu - jak základní, probíhající nepřetržitě (bazál), tak i nárazovou vázanou na jídlo (bolus) Beta-buňky - buňky v ostrůvcích ve slinivce břišní, v nichž vzniká hormon inzulín bazál-plus je vhodnou alternativou u pacientů, kteří netolerují agonisty GLP-1 a režim bazál-bolus u pacientů, kteří neodpo-vídají na některou z těchto jednodušších možností léčby. Nicméně lixisenatid a inzulín glargin podávaný v této studii v samostatných injekcích stále ještě představoval dvě aplikace denně

Ošetřovatelství - Výuka - Terapi

Inzulínová analoga - Zdraví

1,0 jednotka/kg/den. Při léčbě v režimu bazál-bolus může být 50-70% této potřeby pokryto přípravkem Kixelle a zbytek střednědobě nebo dlouhodobě působícím inzulinem. Úprava dávky může být nutná, pokud pacienti podstupují zvýšenou fyzickou aktivitu, mění svou obvyklou dietu nebo během souběžného onemocnění Aby flexibilní režim bazál‑bolus fungoval, musí být pacient schopen samostatné úpravy dávky inzulinu v závislosti na aktuální glykemii a obsahu sacharidů v jídlech, k čemuž je využíván princip kakulovaného bolusu. 18 Počítání dávky krátkodobého inzulinu pomocí kalkulovaného bolusu umožňuje určit správnou dávku.

Při léčbě v režimu bazál-bolus může být přibližně 50 % této potřeby pokryto přípravkem Fiasp a zbývající množství střednědobě nebo dlouhodobě působícím inzulinem. Individuální celková denní potřeba inzulinu u dospělých, dospívajících a dětí se může lišit a obvykl Pomocí režimu bazál-bolus bylo dosaženo poklesu glykovaného hemoglobinu (HbA 1c) přibližně o 1 %, oproti předchozímu stavu, kdy byli pacienti s DM 2. typu léčeni různými perorálními antidiabetiky, inzulinem, popřípadě jejich kombinací U většiny jedinců jde o napodobení funkce zdravé slinivky tzv. intenzifikovaným inzulínovým režimem (IIR), neboli režimem bazál-bolus. Intenzifikovaný režim vyžaduje edukaci pacienta, selfmonitoring glykemií a samostatné úpravy dávek inzulínu pacientem nová léčba systémem bazál - bolus - tedy kombinace krátkodobé - ho inzulinu třikrát denně před jídly a jedné dávky dlouhodobého inzulinu. Mírné odlišnosti režimů souvisejí s tím, zda se používají humánní inzuliny nebo inzulinová analoga. Pro prandiální podán Léčba probíhá v režimu bazál - bolus. Nastavená bazální dávka inzulinu je vydávána v průběhu celého dne a noci pro zachování běžných funkcí organismu bez příjmu potravy. Při zátěži můžeme bazální dávku snížit nebo zvýšit. Tím zamezíme přílišnému poklesu nebo vzestupu glykemie

režimu bazál-bolus. Bazální dávku obvykle rozdělujeme na několik dílčích dávek tak, aby byla zohledněna pacientova aktivita, tj. na-příklad noční dávka, dávka po dobu pobytu v zaměstnání atd. Není zase dobré, aby bylo nadměrné množství bazálních dávek, obvykle postačí rozdělit den maximálně do 3-5 různýc Mezi nové věci, které v klinické medicíně prosadil, patří zavedení a rozvoj systému fyziologické substituce inzulínu metodou intenzifikované léčby inzulínem (systém bazál - bolus) v České republice jako v jedné ze tří prvních zemí světa v roce 1983 a systematické zavádění nutriční podpory do intenzivní péče a.

Léčba diabetu - WikiSkript

analoga. Pumpa pracuje v systému bazál - bolus. Bazální hladina inzulinu v těle je zajiš-ťována kontinuální dodávkou velmi malých množství inzulinu v průběhu 24 hodin, která lze měnit potenciálně každou hodinu. Bolus představuje nárazově vydávkované větší množství inzulinového analoga, které pump • Bolus • Bazál • Glykemické profily • Analoga inzulínu. Optimální výkyvy glykémií v průběhu dne Vyšetři velký. aplikován v intenzifikovaných režimech - nejčastěji bazál-bolus (bazální inzulín 1x denně, rychle působící inzulín k jídlu či při hyperglykémii) nebo další možností je inzulínová pumpa. Hlavním cílem je napodobit fyziologickou sekreci inzulínu. Je zde také nutná kontrola glykémie 3-4 x denně (Karen, 2018, s. 12).

Inzulinová pumpa (IP) je přístroj malých rozměrů, který dávkuje rychle působící inzulinová analoga v režimu bazál/bolus. IP tedy nepřetržitě aplikuje přednastavenou bazální dávku, např. 1 jednotku za hodinu. Bolusová dávka je jednorázová dávka inzulinu určená k jídlu Nedávno byly prezentovány výsledky studie DUAL VII, která porovnávala tuto fixní směs inzulinu a liraglutidu oproti intenzifikovanému režimu bazál-bolus. Výsledkem byl nevýznamný rozdíl v redukci HbA 1c při signifikantně nižším riziku hypoglykemie a současně bez vzestupu tělesné hmotnosti při použití fixní směsi GLP. Bazál-bolus Ve chvíli, kdy ani dostatečně natitrovaná dávka bazálního inzulínu nevede k optimální kompenzaci diabetu a k vyrovnanému glykemic-kému profi lu (výrazné postprandiální exkurze, výrazné poklesy glyké-mie mezi jídly nebo v nočních hodinách), je na místě zvážit přidán • bolus (jídlo, korekce vysoké glykémie) vs. bazál (individuální nastavení kontinuální dodávky inzulínu v hodinových intervalech) - bolus -uživatel dodává manuálně - bazál -dodávání pumpou automaticky dle nastaven Oproti režimu bazál/bolus se noninferiorita pro podávání 2krát denně fixní kombinace degludek/aspart nedokázala, menší počet celkových potvrzených a nočních hypoglykemií nebyl statisticky signifikantní [12]. Ve studii u pacientů s diabetem 2. typu inzulinem zatím neléčených při srovnání fixní kombinace degludek/aspart.

režimu bazál-bolus (tři a více dávky inzulinu denně - MDI) s aplikací inzulínových analog u pacientů s diabetem 1. typu, kteří nedosahují cílového glykovaného hemoglobinu, pokud jsou pacienti a jejich pečovatelé ochotni a schopni přístroj používat. (1|⊕⊕⊕⊖ litus 1. typu jako součást režimu bazál/bolus, tak k léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu v kombinaci s perorálními antidiabetiky a/nebo preprandiálním inzulinem. Nespornou výhodou je plochý profil se sní-ženým rizikem výskytu hypoglykémií, především v nočních hodinách v porovnání s inzulinem NPH kou sekreci inzulinu (bazál - bolus) pomocí Diabetes mellitus - současná farmakoterapie MUDr. František Musil, Ph.D. Diabetes mellitus je skupinou etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykemie. U diabetu 1. typu je přítomen absolutní deficit inzulinu způsoben Hovoříme o systému léčby bazál - bolus. Ještě lépe lze tento režim v praxi uskutečnit pomocí inzulínové pumpy. Strava diabetika se v zásadě neliší od ra-cionální výživy, ale musí být pravidelná a rozdělena do 6 denních porcí vzhledem k dynamice účinku inzulínu. Pou v režimech bazál-bolus (9) provedli rozbor 10 randomizovaných kontrolovaných studií trvajících alespoň 12 týdnů. Šest z těchto studií bylo zaměřeno na diabetiky 1. typu, 3 studie na diabetiky 2. typu a jedna studie na oba typy diabetu. Závěry z této metaanalýzy jsou následující: 1

Klíčová slova: inzulinová pumpa, bazál, bolus, hypoglykemie. What you should be careful about when using the insulin pump for therapy Treatment with insulin pump is among the modern methods of diabetes management, allowing for the most natural way of delivering insulin into the patient's subcutis Nebojte se zvýšit bazál i bolus.... samozřejmě za velmi časté kontroly glykemií, pozor na kumulaci bolusů! Úpravu léčby ideálně zkonzultujte se svým lékařem! zkontrolovat si zásoby nezbytných léků a pomůcek Léčba má nižší riziko hypoglykemických příhod než terapie inzulinem bazál/ bolus a také nižší riziko zvyšování hmotnosti. Zasahuje přímo do patofyziologie diabetu 2. typu. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu - perorální antidiabetika - bazální inzulinové analogum - hypoglykemie - agonisté GLP-1.

linu [5-7]. Pfiístroj pracuje v reÏimu bazál-bolus. Znamená to, Ïe trvale podává tzv. bazální dávku inzulinu po cel˘ch 24 hodin podle individuálnû naprogramovan˘ch potfieb pacienta a pacient si pfiidává tzv. bolusovou dávku inzulinu k jídlu v potfiebné velikosti a v ãase, kdy mu to nejvíce vyho-vuje [8] režim bazál-bolus a logickým postupem, jak se k tomuto režimu dopracovat, je přidání prandi-álního inzulinu k již zavedené léčbě inzulinem bazálním. Problémem je často pozdější přechod na režim bazál-bolus, než by bylo z hlediska kompenzace diabetu vhodné, a pomalá titrace inzulinu. U mnoha pacientů je proto dosažen

také n ěkdy nazývají systém bazál-bolus nebo přirozená náhrada inzulínu . Podle po čtu injekcí, které se p ři nich užívají, se jim také n ěkdy říká systém více čet ných injekcí inzulínu nebo intenzifikovaná inzulínová lé čba . Všechna tato ozna čen modelu bazál/bolus s využitím humánních inzu-linů. Krátkodobě účinný inzulin zčásti nahrazuje bazální sekreci. Předpovídání účinku a volba dávky je takto ztížena. IIT a humánní inzuliny: klasický model Typická dávka inzulinu 12-11-10 /12 j. NPH na noc po tuto dobu nahrazuje regula

Inzulinová pumpa - WikiSkript

POUŽITÍ KALKULÁTORU BOLUS WIZARD POMOCÍ SYSTÉMU MINIMED 640G Možná se Vám někdy stalo, že jste před jídlem aplikovali méně inzulinu, než bylo třeba. Předpokladem pro správný výpočet sacharidového poměru i citlivosti na inzulin je denní poměr bazál/bolus přibližně 50/50 U pacientů léčených v režimu bazál-bolus, kteří si zapomenou aplikovat dávku v čase jídla, se doporučuje změřit hladinu glukózy vkrvi, aby posoudili, zda je dávka inzulinu nutná. Pacienti mají pokračovat ve svém obvyklém dávkovacím režimu od dalšího jídla Dávka inzulínu - bazál / bolus (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nasazení CSII Po 1.roce Po 2.roce Po 3.roce Po 4.roce Po 5.roce Po 6.roce nu Trvání léčby CSII Diabetes mellitus 1. typu Bazál Bolus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nasazení CSII Po 1.roce Po 2.roce Po 3.roce Po 4.roce Po 5.roce Po 6.roce nu. Jedná sa o inzulínový režim bazál-bolus, kedy aplikujeme bolusy krátkoúčinkujúceho inzulínu a tiež dlhodoboúčinkujúci inzulín (bazálny inzulín). Na bolusy pred jedlom je optimálny typ inzulínu, ktorý mal pacient v inzulínovej pumpe, zvyčajne krátkodoboúčinkujúci analóg (Humalog, Novorapid, Apidra), pričom sú vhodné.

V článku je uvedený přehled výsledků studií s těmito přípravky, výsledky studie s fixní kombinací inzulin degludek / liraglutid popsaly srovnatelnost účinku s léčbou v režimu bazál-bolus a také možnost využití této kombinace v procesu deintenzifikace inzulinové léčby diabetiků 2.typu zál-bolus nebo pouze bazál. Při poslední nepravidelné aplikaci bazálního inzulínu se jednalo o záměr pacienta při úplném vynechání dávky ve 13 % případů, posun aplikace byl záměrný ve 23 % a snížení dávky inzulínu v 61 % pří - padů

Úpravy dávek inzulínu pro pokročilé I O cukrovc

Jestly můžu snížit bazál když nemáme naněj šahat. A skázala mi po sestřičce že samozřejmě. Ale ani slovo o kolik. Jsem stoho zmatená. Jen příklad při původní nastavení jsme měly celo dení turnaj. bazál byl stejný i bolus přídaly jsme mu trochu každou hodku půl jednotky v jídle. a žádné hypo ani vysoko může být ve srovnání s režimem bazál-bolus léčba přípravkem Ryzodeg spojena s vyšším výskytem závažné hypoglykemie, (viz bod 5.1). U této věkové skupiny je nutno zvážit léčbu přípravkem Ryzodeg na individuálním základě Inzulin je aplikován v intenzifikovaných režimech, nejčastěji typu bazál-bolus (bazální inzulin 1- îx denně, rychle působící inzulin nejméně ïx denně k jídlu) nebo pomocí inzulinové pumpy. Cílem léčby je napodobení fyziologické sekrece inzulinu. Důležitou součástí léčebného režimu j zobrazit TDD (celková denní dávka = bolus + bazál za den) Ciferníky AAPS ¶ Lze si vybrat z několika ciferníků (watchfaces), které zobrazují průměrnou hodnotu delta, IOB, aktuálně aktivní bazál a bazální profil + graf hodnot glykémie z CGM Total daily dose = bolus + basal per day; Někteří lékaři doporučují - hlavně pro nové uživatele pumpy - poměr bazál-bolus 50:50. Poměr se proto vypočítá jako TDD / 2 * TBB (celková bazální dávka = součet hodnot bazálních dávek za 24 hodin). Jiní dávají přednost hodnotám, kdy TBB tvoří 32 % až 37 % z TDD

Video: Současná doporučení pro léčbu diabetu 2

Cukrovka: Když se tělo samo zabíjí E-učitelk

Bazál-bolus - způsob podávání inzulínu. Nahrazuje přirozenou výrobu inzulínu, a to jak základní probíhající nepřetržitě (bazál), tak i nárazovou, vázanou na jídlo (bolus). Beta-buňky - buňky v ostrůvcích slinivky břišní (pankreatu), v nichž vzniká hormon inzulín Ryzodeg môže byť spojený s vyšším výskytom závažnej hypoglykémie v porovnaní s režimom bazál-bolus v pediatrickej populácii, a to najmä u detí vo veku 2 až 5 rokov (pozri časť 5.1). V tejto vekovej skupine pri lieku Ryzodeg treba zohľadniť individuálne potreby Zlepšenie metabolickej kompenzácie inzulínovými analógmi režimom bazál-bolus . . . . 30 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII Mimoriadne suplementum 1/2013 2 Obsah. Úvod V poslednom období sa na diabetologických fórach často skloňuje pojem duálny diabetes mellitus (dual alebo mixe

diaforum.cz - Zobrazit téma - Jak upravit bazá

bolus aktivní. Bližší informace v kap. 6.8 Prodloužený bolus. Stav kombinovaného bolusu Tento nápis (KOMB 1.20u/h případně DUAL 1.20u/h) se objeví pouze tehdy, je-li kombinovaný bolus aktivní. Bližší informace v kap. 6.9 Kombinovaný bolus. Neprobíhá podávání Toto hlášení se zobrazí na displeji pumpy, poku

V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny etiopatogeneze a příznaky diabetu mellitu, význam inzulinu (jeho struktura, sekrece a účinky), druhy používaných inzulinů a jejich účinky, systém inzulinové léčby bazál-bolus Zakharovova metoda pro diabetiky 1. typu. Zásady vaření pro diabetiky I. typu detail odstavce Cílem dietní léčby diabetika I. typu je především ovlivnění hladiny krevního cukru (glukózy), a to jak nalačno, tak po jídle, dosažení či udržení hodnot krevních tuků, zajištění potřebné dávky energie a oddálení vzniku diabetických komplikací.Příznaky cukrovky 1. typu BOLUS - počet podaných jednotiek inzulínu GLUKÓZA V KRVI - hodnota nameranej glykémie SACHARIDY- počet prijatých sacharidov AKT. - doba trvania fyzickej aktivity TÝŽDEŇ 6 OD: 3.2.2020 DO: 9.2.2020 BAZÁL 60% 13,0 IU/deň BOLUS U diabetika 1. typu zavádíme od počátku intenzivní léčbu, která využívá takzvaný systém bazál-bolus. Tento způsob léčby vychází z přirozené sekrece inzulinu slinivkou břišní. Znamená podání inzulinu bez závislosti na příjmu potravy (bazál) a k tomu aplikaci dávek podle příjmu potravy (bolusová dávka krátce.