Home

Podélný PROFIL vodovodu

Přehledný podélný profil vodovod 4 Uživatelský manuál - obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Základní údaje, první spuštění 3 3 Panel Schéma 4 4 Panel Název a parametry řadu 10 5 Panel Trasa 11 6 Panel Spotřebiště 13 7 Panel Materiál 15 8 Panel Průtoky 16 9 Panel Objekty 17 10 Panel Značky 18 11 Údaje o projektu 1 Přehledný podélný profil vodovodu 5 Uživatelský manuál - obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Základní údaje, první spuštění 3 3 Panel Schéma 4 4 Panel Název a parametry řadu 10 5 Panel Trasa 12 6 Panel Spotřebiště 13 7 Panel Materiál 14 8 Panel Průtoky 15 9 Panel Objekty 16 10 Panel Značky 17 11 Údaje o projektu 2

Požadavky na projekt přípojky - Vodovody a kanalizace

Podélný profil vodovodní přípojky - jednoduché schéma v přijatelném měřítku, výškové řešení při vstupu do objektu. Podélný profil kanalizační přípojky - jednoduché schéma v přijatelném měřítku včetně kót; V podélném řezu je třeba kromě jiného vyznačit polohy všech inženýrských sítí, které. - podélný profil vodovodní p řípojky s uvedením délky, sv ětlosti, materiálu potrubí vodovodní přípojky v četn ě vzorového p říčného řezu (viz. p říloha č. 4) a vzoru výkopu pro odbo čení vodovodní p řípojky z vodovodního řadu (viz. p říloha č. 5) - nákres vodom ěrné šachty. Článek Přehledný podélný profil MĚŘÍTKO 1:5000 / 1:1000 KÓTA TERÉNU STANIČENÍ [Km],[m] DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1. Podélný profil vodovodu, Kladečské schéma vodovodu, Podélný profil kanalizace, Prefabrikované kanalizační šachty; Podélný profil vodních toků. Funkce modulů je patrná z jejich názvů, s výjimkou modulu HYDROnet podélný profil vodovodní přípojky; kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu; výkres umístění vodoměrné sestavy; stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do; nemovitosti) ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 666

WinPlan - Podélné profily kanalizace - Novinky Jesyk

Jak na připojení vody a odpadu k nemovitosti - ZAKR

Podélný profil vodovodu. Přehledný podélný profil vodovodu. Kladečské schéma vodovodů. Statický výpočet vodovodního potrubí, návrh uložení potrubí v příčném řezu. Stanovení sil v ohybech a odbočkách, návrh kotevních bloků. Výkaz výměr pro rozpočty. Podrobné hydraulické výpočty prvků vodovodních sít - podélný profil vodovodní přípojky- kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu- výkres umístění vodoměrné sestavy- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)- ostatní technické náležitosti dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 666 Podélný profil voda, plyn - určen k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu, Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn - nadstavbová část programu Podélný profil voda-plyn ver. 2. a nemůže být používána samostatně

PODÉLNÝ PROFIL - návrh podélného profilu kanalizace, resp. vodovodu nebo plynovodu a terénu. KUBATURY - specifikace objektů na trase a výkaz výměr gravitační kanalizace i případného tlakového rozvodu WINPLAN je systémem programů pro projektování vodovodů a kanalizací. Obsahuje moduly: TRASA, VYTLA, Podélný profil vodovodu, Kladečské schéma vodovodu, Podélný profil kanalizace, Prefabrikované kanalizační šachty, Podélný profil vodních toků. Informační a řídicí systémy (3) DC Concept a.s. - systém QI (1617 - podélný profil voda, plyn - určen k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu - kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn - nadstavbová část programu Podélný profil voda-plyn ver. 2. a nemůže být používána samostatn

Části vodního toku — vodní tok je voda tekoucí po zemském

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, pouze. n podélný profil vodovodní přípojky; n výkres vodoměrné šachty (bude-li v ní umístěn fakturační vodoměr). Postup při zřízení vodovodní přípojky Co pot&ebujete nejd&íve? • Projektovou dokumentaci na realizaci stavby vodovodní. podélný profil vodovodu (z tohoto důvodu upozorňujeme na nutnost provedení zaměřeni vodovodu před záhozem potrubí) a podélný profil kanalizace opravený dle skutečnosti. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude rovněž dodavatelem stavby předán

Projekt pro 2. fázi vodovodu je hotový, stavební povolení vydané (ke stažení níže). V současné době poptáváme realizační firmu, která provede nacenění. To potřebujeme alespoň přibližně pro stanovení výše členského příspěvku 15 980 Kč bez DPH. 19 335,80 Kč s DPH. Program slouží na vytvoření podélného profilu terénu a tvorbu návrhu trasy komunikace (včetně příčných řezů). Více >>. AutoPEN - Kubatury komunikace. Cena: 4 980 Kč bez DPH. 6 025,80 Kč s DPH. Program je nadstavbou k programu Podélný profil komunikace D.1.2 Podélný profil vodovodu.pdf D.1.1 Technická zpráva.pdf Ing.XXXXXXXX XXXXX <br> D.X.X TECHNICKÁ ZPRÁVA <br> 1 <.> <br> POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU,JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ <br> V rámci plánované výstavby vodovodního řadu nad kostelem bude provedeno položení potrubí PE100RC <,> Podélný profil Kladečský plán (u litinových přípojek v celé délce, u ostatních pouze vodoměrná sestava vč. počátku vnitřního vodovodu - 2,5 m za vodoměr podélný profil vodovodní přípojky kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu výkres umístění vodoměrné sestavy stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti) 3

Podélný profil přípojky k zaústění do stoky s udáním nadmořských výšek odvodňovaných podzemních podlaží a terénu Výkres revizní nebo měrné šachty; Vzorové uložení potrubí a výkaz materiálu (použitých trub a tvarovek) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ POVRCH ÚZEMÍ PARCELNÍ Č ÍSLO Podélný profil vodovodního ř adu B1 M ĚŘ ÍTKO 1:500 / 1:100 KÓTA UPRAVENÉHO TERÉN kladečské schéma a podélný profil přípojky, řez uložením potrubí, detail napojení na vodovodní řád, výkres umístění vodoměrné soustavy a šachty. Projektová dokumentace uložení a vedení vodovodního potrubí je součástí projektu na objekt (Zdroj: Depositphotos) Cena připojen -podélný profil a příčný řez vodovodní/kanalizační přípojkou -výkres umístění vodoměru (při umístění v objektech a vstupních šachtách) -kladečský plán - u kanalizační přípojky bude popsán způsob napojení na stoku (navrtáním a osazením šachtové vložky nebo tvarovk - podélný profil vodovodní přípojky - kladečské schéma vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu - výkres umístění vodoměrné sestavy - stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti) 3

Vodovodní přípojka (2021): Jak najít projektanta - ZAKR

 1. Projektová dokumentace vodovodní přípojky musí obsahovat následující přílohy: Technická zpráva obsahující. výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů (2007) a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (2003); popis případných.
 2. D.1.b.2 Podélný profil vodovod. řadu B 2 , 1:500/100 D.1.b.3 Podélný profil vodovod. řadu B 3 , 1:500/100 D.1.b.4 Vzor - schema uložení vodovodního potrubí PVC MONDIAL D.1.b.5 Vzor - schema uložení vodovodního potrubí PE 100 D.1.b. 6 Klade čský plán vodovodních řad ů B1, B3.
 3. Podélný profil můžeme zobrazit dvěma způsoby. Na obr. 3 a 4 je náhled výkresu podélného profilu, který je statický a nemůžeme ho dál upravovat. Toto zobrazení slouží k rychlé kontrole vytvořeného výkresu, je to také polotovar, který exportujeme ve formátu DXF a následně v grafickém editoru přidáváme razítko a.
 4. Projektová dokumentace na vodovodní přípojku. Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo větší měřítko, podélný profil, kladečský plán, výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy nebo půdorys podlaží, kde bude vodoměrná sestava
 5. podélný profil (pro vodovodní a kanalizační přípojky) hydrogeologický posudek (stavby, které mohou ovlivnit kvalitu a vydatnost zdrojů vody) Textové přílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické přílohy ve formátu PDF, JPG a PNG. Koordinační situaci je třeba přiložit ve formátu JPG nebo PNG
 6. Nadstavba Vodovod řeší problematiku podélných profilů (řezů) a přehledných situací. Objekty v situaci a v profilu jsou vzájemně propojeny, a proto při editaci v situaci se automaticky aktualizuje i odpovídající objekt v řezu.. Ze zadané půdorysné trasy Vodovodu (nad Digitálním Modelem Terénu - DMT a např. katastrální mapou) lze vygenerovat podélný profil.

přehledný podélný profil 2.3.2 Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník firmě VODOVODY spol. s r.o. k vydání stanoviska k návrhu veřejného vodovodu v rámci stavebního řízení: technická zpráva situace v měřítku 1 : 1000 (1 : 500) hydrotechnický výpočet podrobné podélné profil - podélný profil (zejména u kanalizačních přípojek) Spojuje rozvodnou síť veřejného vodovodu s vnitřním vodovodem budovy. Je to část vodovodního potrubí od rozváděcího potrubí po hlavní uzávěr vnitřního vodovodu, který je umístěn za vodoměrem. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby. 06 PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ P ŘÍPOJKY 07 KLADE ČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ P ŘÍPOJKY 08 VODOM ĚRNÁ ŠACHTA 09 VENKOVNÍ ŠACHTA 10 VZOROVÝ P ŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODNÍM POTRUBÍM NÁZEV STAVBY Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo www.ateliergns.com, info@ateliergns.co Podélný profil vodovodu 1:500/100 5.6. Schéma uložení potrubí Karlovy Vary, duben 2017 Vypracovala : Ing. Petra Neubauerová . Title: ACStart-přípojka vody-sit 5.1. přehledná situace (1) Author: Neubauerova Created Date Objekty v situaci a v profilu jsou vzájemn ě propojeny, a proto p ři editaci v situaci se automaticky aktualizuje i odpovídající objekt v řezu. V praxi to znamená, že ze zadané p ůdorysné trasy Vodovodu (nad Digitálním Modelem Terénu - DMT a nap ř. katastrální mapou) lze vygenerovat podélný profil navázaný na tuto trasu. P ř

Vodovod tzb-energi

 1. Projektujeme venkovní vodovody a kanalizace, máme LT a program na podélný profil. Scháním nějaké řešení typu Atlas, Siteflow, kde je podélný profil provázán se situací. Umí CIVIL z polygonu (krivky) natažené přes bodové pole nebo přes vrstevnice vytvořit řez( podélný profil)
 2. Export výkresu podélného profilu vodovodu po dokončených úpravách trasy a nivelety - 1 207 m, H1 a H2 - přehledný podélný profil Simulace konvenčního proplachování - přehledný podélný profil . Jednosměrné proplachování - otevřen hydrant H1, trasa proudění izolována - šoupátka uzavřen
 3. Číst v technických podkladech vodovodní sítě v elektronické podobě (Geografický informační systém (GIS)), situace, podélný profil, příčný řez, pasport Praktické předvedení a ústní ověření Je třeba splnit obě kritéria
 4. - podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na veřejný vodovod a kanalizaci; - úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení nebo v souběhu do 2,0 m na každou stranu od osy budoucí přípojky
 5. SOD I Objekty Vrchní stavby SEZNAM DOKUMENTACE SO VST 16/1 Vodovod areálový 001 Technická zpráva 002 Situace vodovodu 003 Podélný profil vodovodu
 6. vodovodu podléhá schválení provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Před napojením na vodovodní řád musí být na vnitřním rozvodu provedena s vyhovujícím výsledkem tlaková zkouška. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního tlaku, nejméně však přetlakem 1,5 podélný profil, kladečské schéma
Kanalizace a zásobování Žacléře pitnou vodou – ul

-/29 Podélný profil pYivadëèe lp — ëást Il. -/47 Uložení potrubí vodovodu v komunikaci Odpovëd' E. 1 Uvedené výkresy jsou souëástí zadávací dokumentace: Kanalizace K-04/2: Výkresy jsou umístëny v piíloze E. 6 ëást 1 ve složce: Priloha c.6 Projektova dokumentace Cast 2 vodovod.rar\260-55790-V Winplan (Podélný profil kanalizace verze 5, Podélný profil vodovodu verze 5, Podélný profil vodních toků verze 5, Kladečské schéma vodovodu) Přeskočit patičku. Studium - Podélný profil vodovodní přípojky ve vhodném měřítku s výškovým řešením a vstupem do objektu. V podélném profilu bude uveden materiál, profil, spád, délka přípojky po vodoměr a celková délka přípojky do budovy. - Půdorys objektu v části umístění vodoměru, nebo stavební výkres vodoměrné šachty, niky Podélný profil vodovodní přípojky. Změna: Vypracoval: Podpis: Ing. Lenka Janoutová Vodovodní přípojka vozovny 2. DN150. napojeno na přeložku vodovodu DN250. za VŠ s vodoměrnou sestavou pokraŜ爀甀樀攀 愀爀攀 氀漀瘀ﴀ 爀漀稀瘀漀.

Podélný profil - CAD Fóru

Vytvoření rozvinutého řezu kanalizace v CADKONu po dokončení stavby a předání provozovateli vodovodu v elektronické podobě ve formátu *dxf, *dwg. b. Přehledná situace 1:5000 / 1:2000 / 1:1000 c. Podrobná situace í:250 / 1:200 d. Kladečský plán e. Podélný profil 2) Hlavní vodovodní řad se musí nacházet do 5 ì m od připojovaného pozemku a zároveň jsou dostatečn D1.1-2 SO 02 Liniová stavba gravitační kanalizace, DSO 02.1 Přípojky kanalizace. D1.1-2.1 - Technická zpráva D1.1-2.1 Technická zpráva.pd

AutoPEN Wavin – projekt inženýrských sítí snadno, rychle a

Podélný profil vodovodní přípojky 1 : 500/100 D.2.9.2. Kladečské schéma D.2.9.3. Vodoměrná šachta 1 : 20 . Kanalizace a ČOV Ořechov a místní část Ronov Dokumentace skutečného provedení stavby Seznam příloh D.2.5. Trubní rozvody D.2.5.1. Podélný profil ČOV 1 : 200/10 Vodovodní a kanalizační přípojka Základní pojmy Zřízení nové vodovodní / kanalizační přípojky Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Fakturace Reklamace Základní pojmy Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo. Podélný profil (řez vodovodní přípojkou s vyznačením profilu, dimenze přípojky, materiál, potrubí, celková délka potrubí, rozkreslená vodoměrná sestava - není nutné) 5. Výkres vodoměrné šachty (není potřeba, pokud jsou rozměry uvedeny v technické zprávě

Přípojky VODÁRNA PLZEŇ a

AutoPE

 1. Podélný profil vodovodní přípojky, dimenzování potrubí vnitřního vodovodu. 10. Návrh přípravy teplé vody. 11. Návrh a umístění plynových spotřebičů, půdorysy podlaží (domovní plynovod)a plynovodní přípojky, axonometrie domovního plynovodu. 12. Podélný profil plynovodní přípojky, dimenzování potrubí.
 2. CIVIL projects s.r.o. Provádíme projekční činnost v oblasti obytných, občanských a průmyslových staveb. Nabízíme projekční činnost v oblasti dopravní infrastruktury místního charakteru.Provádíme projekční činnost v oblasti zdravotechniky a rozvodů vody a kanalizace ve všech typech objektů - vnitřní rozvody i všechny typy venkovních vedení, přípojky
 3. Podélný profil vodovodu - zdroj [2] Přivaděč je z litinových hrdlových trub DN 600 a 650 uložených v průměrné hloubce 2 m pod povrchem. Dodavateli litinových trub byly tyto firmy: Vítkovická hornická a hutnická společnost, Pražská železářská průmyslová společnost z Králova Dvora, Důlní a železářská společnost.
 4. IO 04: Vodovod. IO 04-01 - Vodovodní řád. IO 04-02a - Vodovodní přípojka. IO 04-02b - Vodovodní přípojka - areálové vodovody. IO 05: Kanalizace. IO 05-01a - Venkovní kanalizace splašková - I. část. IO 05-01b - Venkovní kanalizace splašková - II. část. IO 05-02 - Venkovní kanalizace dešťová + retenční.
 5. AutoPEN Wavin - návrh kanalizačních sítí zdarma. Společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast venkovních inženýrských sítí, začala ve spolupráci s firmou AutoPEN nabízet všem projektantům specializovaný program AutoPEN Wavin umožňující jejich kompletní návrh. Snadno, rychle, přehledně a bezplatně

Softwary pro návrh kanalizačních sítí Wavin softwar

Vážení zákazníci, v termínu od 23.12.2020 do 10.01.2021 budeme fungovat v omezeném režimu. V případě, že nás nezastihnete telefonicky, nás prosím kontaktujte e-mailem anebo využijte kontaktní formulář, případně formulář technické podpory.Děkujeme za pochopení. Přejeme Vám příjemné svátky a úspěšný nový rok Prodloužení vodovodu (Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Na základě podnětu uchazeče ze dne 15.5.2018 zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výkresovou část v rozsahu: situace kladečský plán podélný profil vzorový příčný řez situace širší vztah.

Podélný profil vodovod 5

WINPLAN - podélný profil vodovodu - Diskuzní fórum TZB-inf

WINPLA

Dnes si ukážeme, jak jednoduché je vytvořit situační výkres vnější sítě, podélný profil a niveletu vedení s určením potrubí a vykreslením křížení sítí v podélném profilu (ať již kanalizační stoky, vodovodu, plynovodu či datové linky) pomocí Sewer+ a to vše nad dynamickým modelem, díky tomu je každá změna v situaci, profilu, dymenze atd. systémem. vodovod, - podélný profil přípojky vodovodu, - výkres vodoměrné šachty (bude-li v ní umístěn fakturační vodoměr). 5. V rámci realizace stavby vodovodní přípojky je nezbytné provést zákres skutečného provedení přípojky, který se dokládá u kolaudace stavby. 6 4) podélný profil přípojky s uvedením výšek až k místu napojení na veřejný vodovod a kanalizaci; 5) kladečský plán vodovodní přípojky (vodoměrná sestava včetně připojení vnitřních rozvodů vody do vzdálenosti cca 1 m za vodoměr); detail napojení kanalizační přípojky na hlavní kanalizační stoku, př Jednoduchý podélný profil vodovodní přípojky. e. Výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti). 3. Projekční řešení vodovodní přípojky a vnitřního vodovodu musí respektovat tyto požadavky: a. Pro jednu nemovitost se zřizuje zpravidla pouze jedna vodovodní přípojka podélný profil vodovodní pFípojky kladeëské schéma vodovodní pYípojky a vnitFního vodovodu výkres umístëní vodomérné sestavy stavební výkres vodomërné šachty (v pFípadë, že vodomërná sestava není urnístëna do nemovitosti) 3. Projekcnl resení vodovodní pYípojky a vnitFního vodovodu musí respektovat tyto požadavky

Projektová dokumentace na vodovodní přípojku. Kompletní projektová dokumentace musí obsahovat technickou zprávu, snímek pozemkové mapy, situaci 1:500 nebo detailnější měřítko, podélný profil, výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy Výkresová dokumentace venkovního vodovodu (situace, uložení potrubí, podélný profil, kladečské schéma) Návrh trasy venkovního vodovodu včetně výškového řešení Řešení venkovního vodovodu (potřeba vody, dimenze, armatury na trase, situace) dle platných technických nore

Jak žádat o vodovodní přípojku? Jaká je cena a doba

 1. 4. Podélný profil - postačuje schématicky, nicméně musí být jasný průběh terénu, sklon a hloubka uložení potrubí, místo a způsob křížení ostatních inženýrských sítí 5. Výkres vodoměrné šachty (v případě umístění vodoměrné sestavy do vodoměrné šachty), z
 2. Část podrobné situace vodovodu Dukelská Podrobná situace kanalizace Na Celně Podélný profil stoky B Původní čtvrcové šachty Šachta s boční stokou Vodovodní přípojka Původní profil stoky Navrtávka-pro-přípojku Nový armaturní uzel s opěrným blokem Osazení atypické šacht
 3. Přehledný podélný profil vodovod Programy slouží k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu. Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu tlakové čáry, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu
 4. Vodovod - dokumentace. B_1 přehledná_situace. PDF - 13.2 MB. Stáhnout B_2 přehledná_situace. PDF - 13.2 MB. Stáhnout B_9 Přehledný podélný profil varianta1. PDF - 363.23 KB. Stáhnout B_10 Přehledný podélný profil varianta2. PDF - 367.86 KB. Stáhnout B-3 katastrální situace varianta1-díl 1. PDF - 1.32 MB. Stáhnout B-4.
 5. Náležitosti žádosti o vyjádření. základní údaje: žadatel, stavebník, důvod žádosti (informativní zákres sítí, vyjádření pro územní řízení, vyjádření pro stavební řízení, atd.
 6. · podélný profil vodovodní přípojky - řez přípojkou, jednoduché schéma v přijatelném měřítku, výškové řešení při vstupu do objektu; v podélném profilu je nutno označit materiál, profil, spád, délku přípojky po vodoměr nebo vodoměrnou šachtu, celkovou délku přípojky p
 7. KanVOD umožňuje modelovat stoku, vodovod či jiné potrubí s velmi krátkou dobou odezvy. Vedle numerických výsledků lze vytvářet grafické přílohy (výkresy) typu situace, podélný profil, příčné řezy, skladbu šachet, úplný model ve 3D atd. Grafické přílohy se vytvářejí přímo v ZWCADu ve formátu DWG. MITCal

Žádost o zřízení přípojky - Severočeské vodovody a

Venkovní sítě a přípojky. - vodovody. - plynovody. - kanalizační stoky gravitační a tlakové. - horkovody, teplovody. - přípojky všech výše uvedených řád ů. Standardně zpracováváme ve stupni DSP, projekt obsahuje průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu, technickou zprávu s hydrotechnickými a bilančními. Programový systém KanVOD umožňuje modelovat stoku, vodovod þi jiné potrubí s velmi krátkou dobou odezvy. Vedle numerických výsledků umožňuje systém KanVOD vytvoření grafických příloh (výkresů) typu situace, podélný profil, příné řezy, skladbu šachet, úplný model v 3D atd Podélný profil hlavního (páteřního) domovního kanalizačního svodu. Technické a materiálové řešení vodovodní přípojky. Vodovodní přípojku je nutno provádět vždy jako celou stavbu od vodovodního řadu včetně napojení až po hlavní uzávěr vody (včetně vodoměrné sestavy)

AutoPEN - Situace progeCAD - ihned zdarma ke stažení

Číst zadané výkresy vodovodu (situace vodovodu, podélný profil, kladečské schéma, provozní schéma); orientace v ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - výkresy vodovodu Praktické předvedení a ústní ověření e: Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby potrubí vodovodů podle TNV 75 592 podrobná situace (v měřítku 1:500) se zákresem objektu včetně jeho napojení vodovodní a kanalizační přípojkou na veřejný vodovod a kanalizaci, v situaci vyznačit čísla parcel; podélný profil přípojky a technická zpráva : Pokud pro Vás současně realizujeme dodávku vody i odvádění odpadních vod, uzavírát vodovodní přípojky situace přípojky kladečský plán podélný profil faktura za odebranou vodu bude zasílána na adresu: název jméno adresa PSČ datum narození (IČ) razítko podpis jakékoliv změny údajů plátce je odběratel povinen hlásit dodavateli Zákaznické centrum: telefon 840 121 12

Práce na modelu vodovodní sítě aneb je možné projektovat

AutoPEN Wavin - projekt inženýrských sítí snadno, rychle a

Projekt vodovodní přípojky zpracovaný oprávněnou a odborně způsobilou osobou v souladu s platnými legislativními i technickými předpisy. Projekt musí obsahovat - technický popis včetně hydrotechnických výpočtů, - přehlednou situací, - koordinační situaci, - podélný profil, - kladečské schém Vodovodní přípojka patří majiteli připojované nemovitosti mimo odbočení z hlavního vodovodního řádu (tzv. navrtávacího pásu) a hlavního uzávěru. Vodoměr do profilu DN50 je hrazen a dodáván provozovatelem vodovodu a majitel nemovitosti ho má v dlouhodobém pronájmu, který je započítáván do ceny vodného D1.05-01 Podélný profil vodovodní přípojky. D1.05-02 Kladečské schéma vodovodní přípojky. D1.05-03 Vodoměrná šachta. D1.05-04 Vzorový řez uložení vodovodního potrubí. SO-06 Přípojka NN pro ČOV; D1.06-01Vzorový řez uložení přípojky NN. SO-07 Odtok z ČOV; D1.07-02 Podélný profil odtoku z ČOV Vodovodní přípojky - změna normy 17 Podélný profil vodovodní přípojky -.. [zpráva] Přípojka vody: Jak na projekt v roce 2021 23.12.2020. Projekt vodovodn.

Software a informační systémy - Vodovod

- vodovodní přípojka Technická zpráva - ZTI Situace přípojky Hydraulické výpočty Kladečský plán Podélný profil Výkresy vnitřní instalace za vodoměrem Souhlas obce s napojením Přihláška k odběru vody z vodovodu pro veřejnou potřeb Kompletní ceník a specifikace nabízených geodetických služeb. K uvedeným cenám se nepřičítá DPH, nejsme plátci. V uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré náklady (včetně nákladů na dopravu) na uvedené služby a veškeré příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky za kterých jsou uvedené služby poskytovány D1.04-03 Podélný_profil_komunikace. D1.04-04 Charakteristické_příčné_řezy. D1.04-05 Vytyčovací_výkres. D1.04-06 Odvodnění_uliční vpust. SO-05 Vodovodní přípojka pro ČOV; D1.05-01 Podélný profil prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky. D1.05-02 Kladečské schéma prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky Podélný profil ovlivnění toku přepočet na rovnoměrný provoz. Rok: 2010 Tok: Labe Roční množství součet Jev č.VHB HyPo Název místa povolené skutečné změn rkm Tok POV 411047 1-01-01-001/ Labská bouda -5,4 -1,3 -1,3 1093,10 Lab Title: Podélný profil.dgn Author: A490038 Created Date: 3/21/2014 9:30:41 A

- projektová dokumentace (technická zpráva, podélný profil, situace přípojky, širší situace, kladečské schéma, výpočet spotřeby a tlaku vody v místě napojení) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (§3, odst. 1- část).. situaci a podélný profil vodovodu z projektové dokumentace zakázky Stavba vodovodu pro zásobování Jinonického rybníka. 2. Byl zjištén nedostatek, zakázka na webových stránkách obsahovala špatné zavzorcované buñky výkazu výmér. Výkaz výmër je opraven. V Praze dne 9. 11. 2015 ng. Vladimír Krchov, Ph.D. Lesy hl. m. Prah

Document TitleVýstavba kabelových kanálů v TR ZÁPAD, Praha 5 – Motol

AutoPEN - Situace progeCAD - INSTALUJ

může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popř. zmocněný provozovatel, a to se souhlasem odběratele. Vodoměr je možno umístit do vodoměrné šachty, nebo do obytného objektu. Do vodoměrné šachty je vodoměr umístěn, pokud je délka přípojky větší než 10m od hranice pozemku, nebo u přípojek V rámci předmětu zpracují projektovou dokumentaci ve formě studie o následující skladbě: výpočet potřeby vody, návrh a výkres zdroje vody, návrh technologie úpravy vody, návrh a výkres vodojemu, návrh trasy vodovodu (situace vodovodní sítě, podélný profil vodovodu), hydraulická analýza sítě, technická zpráva Poptávkové řízení Výstavba Vodovodní přípojky.docx (225 kB) CN Výstavba vodovodní přípojky pro cyklostezku Říčany.xlsx (12 kB) 01-rozpiska.pdf (108 kB) 03-Situace-1-200.pdf (181 kB) 02-TZ.PDF (153 kB) 04-Podélný profil.pdf (129 kB) 05-Vzorák-vodovod-řez-sestava.pdf (68 kB) 06-Vzorák-šachta-1.SČV.PDF (70 kB

Vodovodní přípojka — Brněnské vodárny a kanalizace, a

Psáry, kú. Dolní Jir čany, ulice Pod Kostelem, VODOVODNÍ A KANALIZA ČNÍ ŘADY DSP - 17 - Název stavby : Obec Psáry, k.ú. Dolní Jir čany ulice Pod Kostelem (n ěkdy zna čeno U Kostela) Vodovod a splašková kanalizace Místo stavby: Obec Psáry, k.ú. Dolní Jir čany Dot čené pozemky parc. č. Poptávám zemní protlak: Popis: - realizace vodovodní přípojky u RD - zemním protlakem - projekt vlastním - s dodáním materiálu - v příloze výkres, který bude aktivní po zobrazení kontaktu Délka: - 6 m Termín: - červenec 2021 Lokalita: - Boseň, okres Mladá Bolesla Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele vodovodu. 4. Kolaudace vodovodní přípojky: Po kolaudaci vodovodní přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor resp. vlastník nemovitosti

Programový balíček AutoPEN Wavin | Stavebnictvi3000