Home

Směrnice RoHS

Směrnice RoHS 2011/65/EU. Jedná se o směrnici Evroého parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních. RoHS má celkem jednoduchý cíl: omezit používání následujících deseti nebezpečných látek a stanovit maximální tolerované hmotnostní. Směrnice RoHS. Směrnice pro Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních (RoHS) stanoví podmínky pro uvádění elektrozařízení na trh z hlediska obsahu zakázaných složek RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Zkratka vychází z anglického názvu této Směrnice, tj. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

RoHS znamená Omezení používání určitých nebezpečných látek, tj. Omezené použití určitých nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť a kadmium v elektronických zařízeních. Evroá směrnice vstoupila v platnost dne 21. července 2011 a označuje se jako RoHS II. Směrnice nahrazuje směrnici 2002/95 / ES RoHS: Novela směrnice RoHS 2 je již vyhlášena. Novela směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek, kterou se rozšíří rozsah omezovaných nebezpečných látek v elektrozařízeních o 4 ftaláty: BBP, DBP, DEHP a DIBP byla vyhlášena v Úředním věstníku EU pod číslem 863/2015/EU. Dne 31. března 2015. Směrnice RoHS vychází ze směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) Evroého společenství známé jako směrnice odpadového hospodářství, se kterou je úzce svázána. Záměrem obou směrnic je omezit elektrotechnické a elektronické odpady a vyloučit nebezpečí znečištění životního prostředí Agenda RoHS je historicky svázána s aktivitou Evroé komise, která v roce 2000 předložila návrh, který byl nakonec v podobě směrnice č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označována jako RoHS 1) vyhlášen v roce 2003 RoHS je zkratkou anglického názvu Restriction of Hazardous Substances Directive, je to tedy směrnice omezující používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích. Její první verze byla vydána v roce 2006, RoHS2 je její novelizovanou verzí, která vstoupila v platnost v minulém roce

RoHS Směrnice SM

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejmén Směrnice RoHS omezují použití definovaných nebezpečných látek v elektrických zařízeních a elektronických součástkách. 22. července 2019 vstupuje v platnost třetí revize EU Směrnice Evroého parlamentu 2015/863. Tato směrnice, nazývána zkráceně jako RoHS 3 (angl OMRON je společnost šetrná k životnímu prostředí . Z toho důvodu - a ve snaze uspokojit požadavky našich zákazníků - vynakládáme veškerou snahu o zajištění shody celé řady našich průmyslových komponent se směrnicí RoHS. Již od začátku roku 2006, ještě dříve, než vešla v platnost první verze směrnice RoHS, fungovaly všechny naše hlavní produktové. Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek. Stavy ke směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek na našich webových stránkách odkazují na směrnici Evroé unie 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek a dodatek (EU) 2015/863, který do směrnice 2011/65/EU přidává od 22 Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (10) umožňuje stanovení specifických požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, na které se rovněž vztahuje tato směrnice. Směrnicí 2009/125/ES a.

ASEKOL » Směrnice RoH

  1. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ( OEEZ, anglicky The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - WEEE Directive) byla přijata 27. ledna 2003 společně se směrnicí o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních ( RoHS ). Směrnice byla.
  2. směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních.
  3. RoHS požadavky se aplikují na konečné výrobky, které spadají do rozsahu této směrnice. To znamená, že všechny složky a kombinace složek spadající do montážní podskupiny nesmí obsahovat žádnou ze zakázaných složek v úrovni nad maximální koncentraci
  4. RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Zkratka vychází z anglického názvu této Směrnice, tj

Když směrnice RoHS 2002/95/ES vstoupila v roce 2006 v účinnost, společnost Festo AG & Co. KG začala uzpůsobovat svůj sortiment výrobků tak, aby vyhovovaly směrnici RoHS. Velká většina našich výrobků nyní směrnici RoHS vyhovuje, s výjimkou malé zbytkové části Náš program týkající se RoHS pomáhá firmám minimalizovat finanční a administrativní zátěž v souvislosti s dodržováním směrnice RoHS. Program se týká certifikace jednotlivého výrobku, ale tento program lze rozšířit i na sérii výrobků, pokud se v celé řadě používají tytéž suroviny, podobný systém managementu.

Směrnice RoHS definuje následující mezní hodnoty: maximálně 0,1 váhového procenta olova, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných bifenyléterů (PBDE) v homogenním materiálu, nebo 0,01 váhového procenta kadmia v homogenním materiálu harmonizovaná technická specifikace ve smyslu směrnice, která je dobrovolnou alternativou kharmonizovaným normám RoHS.....Omezování nebezpečných látek (Restriction of hazardous substances) RoHS 1.....směrnice č. 2002/95/ES RoHS 2.....směrnice č. 2011/65/E Účastník kurzu by měl být po jeho absolvování schopen zajistit potřebné kroky nutné pro splnění zákonných požadavků, rozumět významu RoHS, nařízení vlády, evroé směrnice a označení CE. Dále bude schopen připravit vzorky v potřebné podobě na zkoušku snížit jejich rozsah na minimum

Novela směrnice RoHS 2 č. 2017/2102/EU bude transponována již v roce 2018 do českého právního předpisu, kterým je nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Dokument ke stažení Plně certifikovaný přístroj CE i RoHS (směrnice EU pro zdravotní nezávadnost přístroje), mezinárodní standard ISO13485, registrace FDA. Využití ve zdravotnictví, v ordinacích, doma, jakož i ve firmách. Zcela bezkontaktní měření, bezbolestné, bezpečné, pohodlné, ale hlavně velmi rychlé a přesné..

Školení je zaměřeno na vysvětlení základních pojmů a postupů pro splnění požadavků právních předpisů z hlediska oblasti RoHS. Týká se nejen norem a nařízení vlády, ale také přípravy vzorků na zkoušky a jejich provádění včetně možných rizik. Definice pojmů Zákony, směrnice a normy Typické příklady konstrukčních nedostatků z praxe Aktuality v oblasti. V této souvislosti bychom vám rádi nabídli přehled obsahu směrnice. Ukazatele směrnice RoHS 2011/65/EU V prosinci 2008 Evroá komise navrhla přepracovat směrnici 2002/95/ES. Výsledkem tohoto přepracovaného znění je směrnice 2011/65/EU (dále jen přepracovaná směrnice o omezení používání některých nebezpečných.

RoHS - Wikipedi

  1. RoHS Prohlášení o nebezpečných materiálech podle směrnice RoHS pro Čínu Omezování nebezpečných látek (RoHS) 产品名称.
  2. Směrnice ve specifikovaných případech použití přináší výjimky pro použití olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v elektrozařízeních, která patří do produktových skupin zdravotnické prostředky a monitorovací kontrolní přístroje. Směrnice byly vyhlášeny dne 9. ledna 2014 a účinnosti nabývají dne 29. ledna 2014
  3. RoHS compliant, tzn. že vyhovují požadavkům směrnice RoHS. Se spektrometrem ALPHA lze snadno a rychle prokázat dodavatelům, odběratelům, auditorům a státním institucím, že materiál vyhovuje požadavkům směrnice RoHS. Spektrometr ALPHA má pro každého výrobce a dodavatele tyto základní přínosy
  4. PROHLÁŠENÍ KE SMĚRNICI 2015/863/EU RoHS a podle nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Prohlašujeme, že veškeré výrobky dodávané společností SEZ-CZ, s.r.o. splňují požadavky směrnice evroého parlamentu a rady č. 2015/863/EU o zákazu používání některých nebezpečných láte
  5. ium Products s.r.o. Divize / Division Awec Prenas Haškova 153/17 Česká republika / Czech Republic IČ: 28329139 / VAT ID: CZ28329139 Výrobce / Producer
  6. Prohlášení o splnění požadavků směrnice 2011/65/EU - RoHS Declaration Concerning Compliance With Directive 2011/65/EU - RoHS Výrobce / Dovozce: AXIMA, spol. s r.o., Producer / Distributor: Vídeňská 125, 619 00 Brno

Směrnice RoHS Heyma

Prohlášení a dodržování směrnic RoHS a REACH. Leden 2021. RoHS 2 & 3 Omezení (používání určitých) nebezpečných látek Jako dodavatel ocelových a hliníkových desek tímto potvrzujeme, že všechny produkty, které dodáváme, plně vyhovují směrnicím RoHS Směrnice RoHS omezuje použití šesti látek při výrobě elektronických a elektrických zařízeních. Členské státy musí zajistit, aby elektrické a elektronické přístroje uváděné nově do oběhu počínaje 1. červencem 2006 neobsahovaly žádné olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a polybromovaný bifenyl (PBB) a. Směrnice RoHS 2 2011/65/EU. Směrnice RoHS 2 představuje vývoj původní směrnice, která je zákonem od 21. července 2011 a nabyla účinnost 2. ledna 2013. Týká se stejných látek jako původní směrnice a zároveň zlepšuje regulační podmínky a právní srozumitelnost

Detaily produktu | item Industrietechnik GmbH

RoHS: 22. červenec 2019 je dnem rozšíření působnosti směrnice RoHS 2/NV 481/2012 Sb. Upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory elektrozařízení. Ode dne 22. července 2019 dojde k rozšíření počtu omezovaných látek a rozšíří se množství elektrozařízení, na která se dosud. PROHLÁŠENÍ KE SMĚRNICI 2015/863/EU RoHS a podle nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Společnost: OSMONT s.r.o. Hybrálec 129 586 01 Jihlava Česká republika www.osmont.cz PROHLAŠUJE, ŽE PRODUKOVANÉ VÝROBKY SPLŇUJÍ POŽADAVKY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 2015/863/EU včetně změn (Directive RoHS - Restriction of the. Nařízení REACh a směrnice RoHS. Legislativa o chemických a nebezpečných látkách . Co je REACh? Registrace, hodnocení a autorizace právních předpisů o chemických látkách. Tato legislativa kontroluje chemikálie a látky. Pro náš obchod definuje bezpečnou hladinu určitých látek ve výrobcích, obalech a náhradních dílech. Za druhé, DOC (definovaný v VI. příloze směrnice CE 2011/65/EU) musí obsahovat detailní informace, jako je jméno a adresa výrobce, firma přebírající zodpovědnost, základní údaje o prohlašovaném produktu, potvrzení o splnění požadavků RoHS, stejně jako informace o dalších harmonizovaných normách a popis výrobce

RoHS je zkratka vycházející ze Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Zkratka vychází z anglického názvu této Směrnice (Restriction of the use of certain Hazardous Substances i RoHS Dodávané komponenty, není-li u nich výslovně uvedeno jinak, obsahují nebezpečné látky (olovo, případně rtuť). Jako dovozci/distributoři prodáváme komponenty, které slouží jako náhradní díly podle Směrnice RoHS a Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. § 4 odst. 5 a+d+e pro opravy, opětovné použití, modernizaci. Směrnice RoHS vstoupila v platnost dne 1. července 2006 a je vyžadováno jej prosazovat v každém členském státě. Tato směrnice omezuje používání šesti nebezpečných látek při výrobě různých typů elektronických a elektrických zařízení. Je úzc Směrnice RoHS 2 (2011/65/EU) nahradila původní směrnici, jako zákon vyšla dne 21. července 2011 a vstoupila v platnost dne 2. ledna 2013. Zabývá se stejnými látkami jako původní směrnice a chce současně zlepšit regulační podmínky a právní výklad. To vyžaduje pravideln Směrnice RoHS; Způsob označení Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ruční rentgenové analyzátory NITON se výborně hodí pro testování zakázaných látek podle evroé směrnice RoHS a WEEE. Od 1. 7. 2006 začala platit Směrnice RoHS 2002/95/EC, která nařizuje všem výrobcům a dovozcům do EU prokazovat shodu s touto směrnicí. Max. obsah sledovaných látek podle směrnice RoHS: Za. RoHS je zkratka pro ´SMĚRNICI 2002/95/EG EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY´ k omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích. Směrnice EU 2002/95/EG (RoHS) vstoupí v platnost 01.07.2006 a stanovuje omezení popř. zákaz olova, rtuti, kadmia, Cr6+, PBB a PBDE v elektrických a.

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) Směrnice RoHS vstoupila v platnost 21. července 2011. Zakazuje prodej nových elektrických a elektronických zařízení, která obsahují větší než specifikované množství určitých nebezpečných látek 23. 8. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR. RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů. V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Čínská směrnice RoHS (omezení používání nebezpečných látek), oficiálně označovaná jako administrativní opatření pro kontrolu znečištění způsobovaného elektronickými informačními výrobky, je předpis čínské vlády určený pro kontrolu používání určitých materiálů včetně olova Směrnice RoHS, v nichž jsou vyjmenovány možnosti použití pro některá odvětví v jiné možné hmotnostní koncentraci, případně jsou tato použití omezena datem. Zaručujeme, že plníme veškerou platnou legislativu vztahující se k našim výrobkům, i přes to, že některé výš Směrnice RoHS. Elektrické a elektronické zařízení uváděné na trh EU nesmí obsahovat omezené látky podle směrnice RoHS. *1. Konkrétní ftaláty, které přidal (EU) 2015/863. Většina produktů KEYENCE bude podléhat regulaci od 22. července 2021, ale nyní je postupně přecházíme

RoHS: Novela směrnice RoHS 2 je již vyhlášena MP

Směrnice RoHS v naší zemi Nařízení o EEZ byla zveřejněna v Úředním věstníku v květnu a vstoupila v platnost. Úplný název tohoto nařízení je nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS 3 (směrnice 2015/863/EC novelizující směrnici 2011/65/EC) vstupuje v platnost dnem 22.7.2019. Týká se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních: 1. Těžké kovy (Pb, Cd, Hg CrVI+) 2. Polybromované retardéry hoření PBDE a PBB 3 RoHS - Směrnice 2011/65/EU Evroého parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice 2011/65/EU (RoHS II) omezuje používání olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných. Novelizovaná směrnice RoHS. Směrnice EU 2011/65/EU byla s účinností od 22. 7. 2019 novelizována směrnicí EU 2015/863, která přidává čtyři nové látky. Tyto látky (ve všech případech jde o ftaláty) výrobci elektronických látek ve většině případů nepoužívají

RoHS Elektronické díly

Waste from electrical and electronic equipment includes a large range of devices such as computers, fridges and mobile phones at the end of their life. This type of waste contains a complex mixture of materials, some of which are hazardous. These can cause major environmental and health problems if the discarded devices are not managed properly Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic. EK megfelelőségi nyilatkozata A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványo Směrnice ErP 2009/125/ES, Směrnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863. Tento produkt byl testován a bylo shledáno, že splňuje všechny základní požadavky směrnic. - 7 - Gaming Monitor User Guide EK megfelelőségi nyilatkozata A termék megfelelnek az alábbi irányelvek és szabványo

Unica - detektor pohybu 300W, polar - shopelektro

Základní informace k problematice RoHS MP

Neváhejte nás kontaktovat! Československého exilu 2062/8, Praha 4 Telefon: +420 234 235 111 E-mail: info@asekol.c Směrnice RE (2014/53/EU), směrnice RoHS (2011/65/EU) a její změna (EU) 2015/863 Byly použity následující harmonizované normy a/nebo jiné relevantní normy: 1. Zdraví a bezpečnost (Článek 3.1(a) RE Směrnice) EN 50566 :201

Směrnice RoHS2 - aktualizace - Portál pro strojní konstruktér

Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8

1. PROHLÁŠENÍ O PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ROHS 2. ODPOVĚDNOST III. Text dokumentu 1. PROHLÁŠENÍ O PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ROHS Na základě směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ze dne 8. června 2011 (RoHS) a nařízen 1) Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2012/50/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU.

MikroTik Routers and Wireless - Products: KNOTskříňka spouštěč - TeSys LG1-K - 4RoHS - Spektrometry, RoHS analyzátory - RoHS - Test hračekMotor ventilátoru 156m3/ h - 230V AC - shopelektro

Směrnice RoHS-3 vstupuje v platnost smart-TE

RoHS: Vyhlášení dalších dvou novel nařízení vlády ve Sbírce zákonů. 21. 8. 2020 | zdroj: MPO 0. V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a. Do DOPRAVY ZDARMA zbývá nakoupit za 2 000,00 Kč Toggle navigation ☰ . Hlavní kategorie magnet EU-Richtlinie RoHS (2002/95/EG) Nach der EU-Richtlinie RoHS, die hauptsächlich im Bereich der Konsumgüter gilt, ist ab dem 01.07.2006 der Einsatz von Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem Chrom, polybromiertem Biphenyl (PBB) bzw. polybromiertem Diphenylether (PBDE) in elektrischen und elektronischen Geräten untersagt RoHS I&II. RoHS je zkratka pro Směrnici Evroého parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Ačkoliv tedy směrnice platí pouze pro EU, nevztahuje se výhradně na výrobce sídlící v EU, ale jsou ji povinni. V tomto roce byly vyhlášeny další dvě novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jde o nařízení vlády č. 121/2020 Sb. a o nařízení vlády č. 344/2020 Sb. Tyto předpisy přináší výjimky ze zákazu používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), olova, šestimocného.

Obvzlášť pevný závit! Heyman

Směrnice RoHS OMRON, Česká republik

Naše společnost je v čele všech testovacích a analytických laboratoří působících v naší zemi v oblasti RoHS testů. Naše společnost nabízí mezinárodní akreditaci kvality se svými kvalifikovanými a odbornými pracovníky ve vašich transakcích RoHS testů v souladu s právními podmínkami s vědeckými metodami. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte Druhá směrnice (RoHS) upravuje obsah nebezpeþných látek, na jejichž seznamu je i olovo. Výjimkou jsou aplikace, pro které neexistuje vhodná náhrada. [1] Problém olovnatých pájek je zejména v tom, že elektrické spotřebie þasto koní na skládkách, kde ve vodě nerozpustné olovo oxiduje a je vystaveno kyselé dešťové vodě The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC (RoHS 1), short for Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, was adopted in February 2003 by the European Union.. The RoHS 1 directive took effect on 1 July 2006, and is required to be enforced and became a law in each member state

Wolf cha 07, luft-wasser-wärmepumpen für ein

Směrnice RoHS 2011/65/EU. Evroá unie: Všechny výrobky 3Dconnexion určené k prodeji na evroém trhu po 1. lednu 2013 jsou v souladu s RoHS 2 (2011/65 / ES), včetně trvalého souladu výrobků se specifickými omezeními nebezpečných látek stanovenými v původní směrnici RoHS (2002 / 95 / ES) a znovu vymáháno podle RoHS 2 Heyman Manufacturing GmbH Váš prodejce připevňovací, spojovací a uzavírací techniky CAD soubory videa příklady použití poradenstv WEEE Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která byla vydána Evroým parlamentem a Radou Evroé unie, stanovuje omezení týkající se používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních RoHS: Vyhlášení 3. novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (podle směrnice č. 2019/174/EU); oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (podle směrnice č. 2019/175/EU);. Směrnice/předpis Název 2011/65/EU směrnice RoHS 2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních a že byly použity harmonizované normy a/nebo technické údaje, a to: ETSI EN 300 328 v.2.1.1 EN 62311:2008 EN 62368-1:2014/AC:2015, Draft ETSI EN 301 489-1 v.2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 v.3.1.0.