Home

Zpovědní zrcadlo pro děti

Netradiční zpovědní zrcadlo aneb o Desateru — K zamyšlen

Netradiční zpovědní zrcadlo aneb o Desateru. Když si tento pokus o zpovědní zrcadlo přečtete, určitě budete konstatovat: No jó, to dělal psycholog.. Ano, dělal to kněz, který je zároveň psycholog a nestydí se za to. Jedná se pouze o pokus podívat se na některé hříchy trochu jinou optikou Zpovědní zrcadlo pro rodiče Vztah k dětem - Nedíváš se na děti jen jako na břemeno? - Nechceš mít více dětí, aby se nesnížila životní úroveň vaší rodiny? - Nezakládáš si na své početné rodině? Chybné zásady - Jsi matkou, ale máš vůbec ponětí o tom, jak o dítě pečovat

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI POKÁNÍ PRO DĚTI. z knihy Příprava ke svátosti smíření. Pán Ježíš ti chce odpustit, proto je kněz připraven říci ti jménem církve slovo odpuštění. Smíš přijmout svátost pokání. Příprava: Mysli nejprve na to, jak dobrý byl Ježíš k hříšným lidem. Mysli také na to, že se za tebe modlí. Netradi ční zpov ědní zrcadlo pro dosp ělé U prvního p řikázání lidé v ětšinou vyznávají, kolikrát se zapomn ěli pomodlit, p řípadn ě, že se modlili nesoust řed ěně. Zkusme najít odvahu místo vzpomínání, kolikrát jsme nepo říkali Ot čenáš a Zdrávas Maria zamyslet se nad tím, jak naše modlitba vypadá

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI POKÁNÍ PRO DĚTI Předkládaný text nabízí několik myšlenek pro orientaci, ze kterých si každý může vybrat to, co pro svou situaci právě potřebuje. Dále základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání, jak je uvádí liturgická kniha Obřady pokání. A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí - zpovědní zrcadla pro dospělé A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí - zpovědní zrcadla pro dospělé - dvě všeobecná a dvě zvláštní (pro manžele a pro motoristy).1 Nejsou to vyčerpávající katalogy hříchů, jsou to skutečně zrcadla. Mají jen pomoci k tomu, aby se člově

Tak snadné to ale není. Zkusme začít vztahem k sobě samým. Je zvláštní, že u následujícího, tedy šestého přikázání, lidé často detailně vyznávají kolikrát, s kým a jak toto přikázání porušili. Zajímavé je, že ale málokdo např. v podobném duchu u pátého přikázání vyzná: Vykouřil jsem za. Pro svatou zpověď je nejdůležitější vzbudit nadpři-rozenou lítost. Ta může být buď nedokonalá - lituji ze strachu z trestů, které na sebe svými hříchy svolá-vám. Vhodnější však je lítost dokonalá - z lásky. Litu-ji, protože si uvědomuji, jak moc mě má Bůh rád, c Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali (Mt 25,40). Když se setkáváme s bližním, setkáváme se s Kristem. Zvláštní místo mezi bližními zaujímají manželé, děti, rodiče, sourozenci a spolupracovníci. Rodina je základní buňkou církve i občanského. Desatero a zpovědní zrcadlo. Největší přikázání jáhen kaple katedrála kněz koncert kostel modlitba Noc kostelů ohlášky pomoc potřebným poutní mše pozvánka Pražský hrad pro děti přednáška přijímán.

Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka. Pečuj o své srdce! - tak se nazývá knížečka, kterou nechal papež František rozdat na náměstí sv. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22. února 2015 zúčastnili pravidelné modlitby Anděl Páně. Jedná se o stručný souhrn Ježíšova poselství a učení. Pro motoristy; Pro děti, zpovědní zrcadlo, které uvádí liturgická kniha Obřady . Základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání a ´zpovědní zrcadla´ pro. Hřešil, opustil svého otce, ale pak se vzpamatoval. Uvažoval, co učiní ve své bídě, do níž ho Zrcadlem pro naše jednání i pro naše nitro je Boží slovo. Bůh nám v něm jasně říká, co máme dělat a jak má nás život vypadat. Skrze Boží slovo můžeš poznávat pravdu, která tě osvobozuje (Jan 7,31-32) - víš tak, co je pro tebe dobré a budující, a víš i to, co je pro tebe špatné a ničí tvůj život Kdo často zpytuje svědomí, stačí 15 až 30 minut před zpovědí. Upřímně zkoumej, co nebylo v pořádku od poslední zpovědi. Pomůckou může být zpovědní zrcadlo v kancionálu či jiné, nebo některý úryvek z Písma svatého. 3. Lítost. Nevynucuj ji násilně. Není třeba, abys lítost pociťoval nemilovat, urážet, odmlouvat jim, přát jim zlé, je zarmucovat, hněvat, poškozovat, nemodlit se za ně; v jejich stáří či nemoci rodiče opouštět, za ně se. stydět. - Vrchnosti duchovní nebo světské zlehčovat, jim se protivit. - Se. sourozenci se nesnášet, jim ubližovat, svádět je ke zlému. - Se zaměstnanci či

Zpovědní zrcadlo pro rodiče - FATY

Zpovědní zrcadla pro dospělé. V této rubrice Vám také nabízíme některé materiály sloužící pro přípravu ke svátosti smíření, a to jak blízkou individuální, tak vzdálenou skupinovou prostřednictvím katechezí na tato témata. Otázky pro výchovu svědomí. Zpytování svědomí - Otče náš Zpovědní zrcadlo pro jinochy a muže A. STADELMANN Hřích je zcela osobní rozhodnutí proti Bohu, popření lásky - tedy ne pouze neosobní přestoupení zákona. Těžký hřích je úplné rozhodnutí celé lidské osobnosti PROTI BOHU. Člověk se jím vědomě a chtěně odlučuje od Boha Zpovědní zrcadlo Zpovědní zrcadlo nebo také zrcadlo svědomí je pomůcka pro přípravu ke svátosti smíření. Tvoří ho především soubor otázek uspořádaných nejčastěji podle jednotlivých Božích přikázání, s jejichž pomocí má penitent dosáhnout poznání o svých hříších. Zpovědní zrcadla bývají často vytvářena speciálně pro určité skupiny lidí, například pro děti, dospívající, muže, ženy, manžele nebo motoristy Jako pomůcku při přípravě na svátost smíření je možné použít některé texty Písma, nebo zpovědní zrcadlo. Příklady zpovědních zrcadel na serveru Pastorace.cz jsou tyto: Základní; Podle manželského slibu; Pro motoristy; Pro děti, zpovědní zrcadlo, které uvádí liturgická kniha Obřady pokání nabízíme zde Zpovědní zrcadlo pro manžele. Několik otázek k zamyšlení při zpytování svědomí, pro ty, kteří žijí v manželství... Jednota v lásce. - Neomezuješ podstatu lásky na pouhou touhu po štěstí? - Máš vášnivou touhu po jednotě? - Sdílíš stále s druhým bohatství svého vnitřního života

Bohoslužba smíření | Farnost Blansko

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI POKÁNÍ PRO DĚTI - Pastorace

ZRCADLO SVĚDOMÍ - podle Desatera Božích přikázání. Zachoval jsem přikázání o roční zpovědi a velikonočním přijímání? Vypsáno z Kancionálu - zpěvníků českých a moravských diecézí s předpokládaným laskavým . Každý diecézní kancionál má zpovědní zrcadlo svědomí pro děti, pro mládež, pro dospělé Zpovědní zrcadlo pro dívky Stadelmann: Zpovědní zrcadlo pro ženy a dívky . tohoto zpovědního zrcadla je dobré připravovat se na sv Výpravná pohádka pro děti od 4 let, na motivy slavné pohádky Hanse Christiana Andersena o opravdové lásce a odvaze mladé dívky, která překoná zlou kletbu . Fototapeta svůdné dívka v. P. Ing. Aleš Opatrný. Příprava ke svátosti smíření. Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní marnotratní synové navracející se z dálky, kteří se chystají ke. Svátost smíření. Brožura, která dětem podrobně a přehledně přibližuje svátost smíření nejen textem, ale i barevnými a černobílými ilustracemi. Obsahuje jednoduché zpovědní zrcadlo pro malé děti Komentáře . Transkript . ZPOVĚDNÍ ZRCADLO

 1. utí nějakého cíle. Minul jsem cíl náš předek vyjádřil slovem hriešiť
 2. Zpovědní zrcadlo; Jaké to asi pro děti bylo - žít v Ježíšově době a setkávat se sním? V tomto převyprávění skutečného Ježíšova příběhu sledujeme události jeho života očima několika dětí a jejich rodin, které mají na Ježíše různé názory. Díky této neobvyklé perspektivě dokáže příběh zaujmout.
 3. Těšíme se, kdy už ta událost nastane. I svátost smíření je pozváním - k setkání s Bohem. Bůh při svátosti smíření člověka objímá. Máme k němu blíž a dochází i k usmíření vztahů mezi lidmi a k přijetí sebe sama. Smyslem tohoto prakticky zaměřeného zpovědního zrcadla je otevřít dveře naší duše a.

Příprava ke svátosti smíření - Pastorace

TAK TROCHU JINÉ ZPOVĚDNÍ ZRCADLO - Římskokatolická círke

Procházím zpovědní zrcadlo. Nedělal bych to, ale bylo mi to doporučeno, tak pro klid svědomí, však víte Kdysi jako dítě a pak jako dospívající jsem používal zpovědní zrcadlo, které nám na listu papíru dal pan farář v náboženství, ale to už je dlouho Podle tohoto zpovědního zrcadla je dobré připravovat se na sv. smíření jen jednou za čas. Z P O V Ě D N Í Z R C A D L O. Myšlenkové podněty pro výchovu mravní osobnosti a pro správné rozhodování v nejrůznějších situacích. Vždy nejde především o to, co by člověk dělat neměl, nýbrž co by dělat měl Příprava na přijetí svátosti křtu pro mladistvé a dospělé Příprava k prvnímu svatému přijímání a vyučování náboženství pro děti a mládež -dle rozvrhu v učebn Kategorie: Popis farnosti. Zpovědní zrcadlo. Zpytování svědomí dospělého křesťana Sešity: Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství ; Zpovědní zrcadlo nastavuje zpětnou vazbu. Nabízí oblasti v životě, nad kterými se normálně nezamýšlíme. Více motivuje konat skutky milosrdenství. Cílem není najít co nejvíce hříchů, ale načerpat více lásky a milosrdenství do svého životního.

Jdem ke zpověd

 1. zpovědní zrcadla, vytvořené jako pomůcka církevními představiteli - těch existuje velké množství, vycházejí knižně, časopisecky či na internetu, většinou s ohledem na předpokládanou životní situaci kajícníka (jsou např. zpovědní zrcadla pro děti, pro dospělé, pro manžele, pro kněze)
 2. Duchové jsou zpátky! A zlobí se ještě o trochu víc než v předešlých knihách Darcy Coates. Chci se bá
 3. Pro všechny malé děti, které se obávaly, že by přípravu ke svátosti smíření nezvládly, připravila pastorační asistentka Vendula Zachovalová zpovědní zrcadlo se smajlíky (nabízíme níže i čtenářům KT). A ty nejmenší při zpytování svědomí také vedla
 4. Zpovědní zrcadlo hříchů coby příprava pro přistoupení ke svaté zpovědi. Tuto neoficiální pomůcku vypracoval JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pro věřící přistupující ke svaté zpovědi: I.)První Boží přikázání: V jednoho Boha věřit budeš! Neboť řekl Hospodin: Já jsem Pán, Bůh tvůj

Zpovědní zrcadlo. Nejsem ekolog, pacifista, nezabývám se humanitární činností. do spánku dětí střelba zní. Jen horká hlína že je svědkem, to tě možná napadá. A co jejich máma, jak ta se má? [58/333] tématické soutěže chodník slávy chodník hanby nápověda pravidla pro autory kontakt. celý článek Pavel Kuneš Zpovědní zrcadlo pro starší děti (text uveřejněný v Katolickém týdeníku číslo 7/2013) Jak se máte připravit ke svátosti smíření a jaký je váš vzor? Když pročítám evangelium a myslím na vás, kluky a holky, zdá se mi, že Pán Bůh ke každému z vás mluví takto: Mám plán Fančo, tak jsem připravil pro faráře takový jako že zpovědní zrcadlo... A proč asi, Hugo, to Pánbůh zařídil tak, že jedinej, koho nikdy nemůžeme opravdu vidět, jsme my sami? Ty si vážně myslíš, že někdo fakt stojí o nějaký takový zrcadlo, aby se v něm viděl? Ale tak povídej. *** 1. V jednoho Boha věřiti budeš

Desatero a zpovědní zrcadlo - Římskokatolická farnost

 1. Protože je toto zpovědní zrcadlo koncipováno pro dospělé, omezíme se na to, co se dospělého člověka většinou týká. Dospívající člověk by si měl položit otázku, nakolik své rodiče respektuje a má k nim úctu, i když může mít na věci jiný názor
 2. @Dabba nesesmilnis, opět dotaz na úrovni vyuky katechismu pro děti. Ostatní mají na to nezúčastněný a kriticky náhled, což je michochodem výborné zpovědní zrcadlo. Díky za nej PS ad zpověď, rozhodla jsem se že by fakt bylo zahodno abych Ja zasla za svým zpovědníkem a vyklopila mu to, takže jsme se domluvili a dneska.
 3. Zpovědní zrcadlo nastavuje zpětnou vazbu. Nabízí oblasti v životě, nad kterými se normálně nezamýšlíme. Více motivuje konat skutky milosrdenství. Cílem není najít co nejvíce hříchů, ale načerpat více lásky a milosrdenství do svého životního jednání. Přeji ti, ať.
 4. Tvé tělo je stvořeno pro lásku. 269,00 Kč vč. DPH. Jak si zpackat život snadno a rychle (zpovědní zrcadlo naruby) Příběhy pro děti; Zábavně poučné.
 5. Biblický citát na dnešní den Dokonalé zpovědní zrcadlo pro věřící (rozhodně nejen děti), krásný podnět k zamyšlení pro ty, co (zatím) v Boha nevěří Možná že to teď trochu přeženu, ale druhé zpovědní zrcadlo, které by bylo takto srozumitelné, lidské a čtivé, jsem v rukou ještě nedržela Aktuální info: E.
 6. Zpovědní zrcadla bývají často vytvářena speciálně pro určité skupiny lidí, například pro děti, dospívající, muže, ženy, manžele nebo motoristy. Zrcadla - Heureka.c Kód produktu: 04100001
 7. Desatero a zpovědní zrcadlo. benefice bohoslužba cesta Charita farnost farní listy fotografie historie informace pro farníky jáhen kaple katedrála kněz koncert kostel modlitba Noc kostelů ohlášky pomoc potřebným poutní mše pozvánka Pražský hrad pro děti přednáška přijímán.

Ale když něčemu, co dítě řekne, nerozumím, zeptám se: Jak jsi to myslel/a, nic víc ovšem. Dítě může nevnímat špatnost svého jednání anebo nerozumí dopadům konkrétního činu. Nemusí rozpoznávat své konání jako hříšné a zpovědní zrcadlo mu ukáže: tohle je hřích. Děti potřebují pomůcky, okruh otázek Zpovědní zrcadlo pro dnešní dobu. Protože je toto zpovědní zrcadlo koncipováno pro dospělé, omezíme se na to, co se dospělého člověka většinou týká. Dospívající člověk by si měl položit otázku, nakolik své rodiče respektuje a má k nim úctu, i když může mít na plno věcí jiný názor pokání. A potom obsahuje.

poctivě zpytujte svědomí s pomocí zpovědního zrcadla (modrý kancionál str. 71 - 85, kde jsou zpovědní zrcadla i pro mladší děti, starší děti a pro dospívající) vyznejte Bohu své hříchy (vyslovením nahlas nebo v duchu tiše) litujte jich a vzbuďte v sobě úmysl už nehřešit a napravi Pro děti; Pro mládež kterým říkáme zrcadlo svědomí nebo zpovědní zrcadlo. V kancionálu se nacházejí někdo kolem str. 70. Nebo jsou k nalezení různá zpovědní zrcadla na internetu. Používejme je! A je dobré je občas i prostřídat. Jednak abychom na něco důležitého nezapomněli, ale jednak abychom. Na táboře v Rohách 2009 bylo naším zájmem projít s dětmi jednotlivě celé. zpovědní zrcadlo a probrat posupně hříchy tak, aby jim rozuměly a chápaly. jejich význam. Některé jsou pro tyto mládežníky více diskutabilní a některé naopak. Spíše. se k těm ostatním neumí vyjádřit Web Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti duchovní poselství Velikonoc. Můžete sledovat duchovní programy, které nabízejí křesťanské farnosti a sbory. Můžete hledat v nabídce podle dnů nebo podle věkového zařazení. Nabízíme materiály k prožití velikonočního smíření s Bohem, bohoslužeb, modliteb, také netradiční aktivity o Velikonocích

Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka

 1. Vedle toho aplikace nabízí na každý den liturgickou modlitbu, čtení a promluvu, fotocitáty nebo zpovědní zrcadlo ke zpytování svědomí. Postní kapky budou tradičně k dispozici jako mobilní aplikace pro telefony se systémem Android nebo i OS , stáhnout ji lze na Google Play či v App Store
 2. Jen pro pořádek - mám řádnou kanonickou misi pro farnosti Zubří a Vidče udělenou biskupem. Byl jsem pověřen panem farářem, o. Pavlem, vyučovat děti náboženství ve 3. ročníku v Zubří a připravit děti, které ještě letos v říjnu přistoupí k prvnímu svatému přijímání krátkými katechezemi tak, aby byly co nejlépe připravené slavit nejen první, ale každé.
 3. Zpovědní zrcadlo nastavuje zpětnou vazbu. Nabízí oblasti v životě, nad kterými se normálně nezamýšlíme. Více motivuje konat skutky milosrdenství. Cílem není najít co nejvíce hříchů, ale načerpat více lásky a milosrdenství do svého životního Druh produktu: Sešity
 4. Přikládám také slíbené zpovědní zrcadlo. Těším se na společné setkání, kaplan Ondřej. s1 . s2 . m . z . Scan2021-05-12_103403 . II. CVIČENÍ (15.4. 2021) Po svátcích začneme speciálně pro děti, které se připravují na první svaté přijímání koncipovat středeční mše svaté. Je nezbytné aby děti přijali.
 5. YOUCAT pro děti je jedním velkým impulsem pro rozhovory o víře mezi dospělým a dítětem. V úvodu knihy je návod, jak knihu používat. Následují části: Krédo - dvanáct faktů o Bohu, Svátosti - sedm setkání s Bohem, Přikázání - deset Božích pravidel, Modlitba - Bůh má vždycky čas a speciál pro rodiče s.
 6. Vlčí doupě, P. Vojtěch Kodet), nabídne odkazy na různé křesťanské podcasty a fotografie s citátem. Součástí aplikace jsou také zpovědní zrcadla pro kvalitní přípravu na svátost smíření. Těch nabízí postní apka hned šest. Jedno je speciálně vyhrazeno pro motoristy
 7. Modlitba není povinnost. Zpovědní zrcadlo se nás ptá, jestli jsme se modlili ráno, večer. To ale neznamená, že když ráno a večer odříkáme Otče náš a Zdrávas, že máme splněno. Hlavně abychom se nemuseli zpovídat, že jsme se zapomněli pomodlit

Zpovědní zrcadlo - praktická pomůcka pro zpověď a pokání Rodokmen člověka od Adama po Ježíše - praktický přehled, který pomůže nejen při studiu Bible Křesťanství a veřejná škola - stanovisko našeho centra k vyučování stvoření světa na veřejných školách a aktivitám s přesahem do duchovní oblast Naše zpovědní zrcadlo obvykle osmým přikázáním končívalo. abych se vdávala zdravá a schopná dát ti děti, na které by ses těšil. A pilulky pro mladou dívku zdravé nejsou a násilné přerušení nechtěného těhotenství teprv zdravé není. I já, dívka moderní doby, mám právo očekávat od chlapce, aby mě měl. Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství za 49 Kč. Zboží v online obchodu Paulinky.c Knihy pro děti a mládež (zpovědní zrcadlo), praktické rady pro řešení nelehkých životních situací (např. umělé oplodnění, užití antikoncepce atd.). Vyšlo s církevním schválením. Brož., A6, 48 stran, K741.

Resort u vody

Zpovědní zrcadlo děti - Koupelnový nábyte

Vyhledejte kněze, kterému budete důvěřovat, se kterým se dohodnete na podrobnostech. Řekne vám, jak toto setkání probíhá, jak se na něj připravit. Možná vám doporučí tzv. Zpovědní zrcadlo (okruhy, podle kterých si porovnáte myšlenky). Na začátek je dobrou pomocí napsat si nějaký tahák zpovědní zrcadlo modlitba (Duch svatý) Boží slovo (zejména Mt 5-7, 1 Kor 12-13, Gal 5, Ef 4-6) reakce druhých lidí 6. Proč mohu být a jsem v některých ohledech slepý? A kdo a co mne z toho může léčit (úloha bližních) Vždy odlišit a vnímat: činy - motivy - kořeny. Závěrečná rada: · hříchu lituj hned · cestu.

Poděkování pana kardinála za Tříkrálovou sbírku

Zpovědní zrcadlo - acpolicka

Možnost přijmout svátost smíření, tj. jít ke zpovědi, je zpravidla vždy půl hodiny před večerní mší svatou ve všední dny a v neděli od 8.30 kromě 2. a 4. neděle v měsíci, kdy je mše svatá ráno ve Slatině. Ve středu zpovídá přede mší svatou P. Jan Kunert, ostatní dny P. Pavel Mistr.. Zpovědní zrcadlo naše . Každý měsíc (kromě července) je možnost. Pro děti. Pro nejmenší věřícím domů.Jsou zde přehledné krásné písně s notami,na předních stranách najdete základní modlitby,zpovědní zrcadlo,příručku ke mši svaté a další důležité věci.mě se kancionál moc líbí,můžete si vybrat mezi modrou a červenou barvou,ale obsah je naprosto stejný.Doporučuji.. Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství Průvodce pro děti k překonání úzkosti. 199,00 K. Tam & Tam - þíslo 12, roník 7, prosinec 2016 Strana 3 SVÁTOST SMÍ ENÍ Z každodenní zkušenosti víme, jak vypadá špína, že se asto něím umažeme, ušpiníme Může nám pomoci zpovědní zrcadlo, ale i zde má člověk tendenci všechno shrnout: Hřešil jsem proti šestému přikázání. Aby nám to ale nepřerostlo přes hlavu, je dobré vyhledat zpovědníka, se kterým to můžeme v klidu probrat a hledat tak cestu k uzdravení a osvobození

Zpytování svědomí a zpovědní zrcadl

Pro děti; Pro mládež Koneckonců i zpovědní zrcadlo, jak je v kancionálu, nám u 1. přikázání klade otázku: Staral jsem se o přiměřené vzdělání ve věcech víry? Samozřejmě že je důležité se vzdělávat ve víře! Jinak nás sektáři a liberalismus dnešní doby utáhnou na vařené nudli @Anonymní píše: @Gilwen je pravda, že vidím spis tu technickou stránku věci. Ostatní mají na to nezúčastněný a kriticky náhled, což je michochodem výborné zpovědní zrcadlo. Díky za nej PS ad zpověď, rozhodla jsem se že by fakt bylo zahodno abych Ja zasla za svým zpovědníkem a vyklopila mu to, takže jsme se domluvili a dneska jdu do toh Zpovědní zrcadlo Zpovědní zrcadlo je text probírající různé hříchy, poklesky, vášně. Zpovědní zrcadlo si může pročítat kajícník před zpovědí, aby si uvědomil, co všechno je hříchem a čím se ve svém životě prohřešil. V tomto zrcadle má pravdivě uvidět svůj duchovní stav ve světle učení svatých otců.

Římskokatolická farnost v Unhošti - Zpovědní zrcadl

11. Zpovědní zrcadla. Zpovědní zrcadlo je součástí přípravy na zpověď v rámci svátosti pokání. Neslouží k předčítání při bohoslužbách, ale pro liturgickou a pastorační přípravu. Varianty vycházejí z Desatera, Ježíšových výroků a z epištol Povzbuzení pro rozvedené Pečuj o své srdce! - zpovědní zrcadlo papeže Františka Nebojme se plout bez motoru Čtvrthodinka před Nejsvětější Svátostí Klec Most Duchovní rady jezuity P. Felice Capellia O čase a smyslu Amnestie 2013 Novéna odevzdání Zázrak v Lassingu Zamilovaný Bůh Když chodí svatý Mikuláš... Toužím. 41 Kč Zpovědní zrcadlo. Zpovědní zrcadlo nastavuje zpětnou vazbu. Nabízí oblasti v životě, nad kterými se normálně nezamýšlíme. Více motivuje konat skutky milosrdenství. Cílem není najít co nejvíce hříchů, ale načerpat více lásky a milosrdenství do svého životního jednání 11. zpovĚdnÍ zrcadla varianta i. desatero boŽÍch pŘikÁzÁnÍ varianta ii. dvojpŘikÁzÁnÍ lÁsky varianta iii. vÝzvy jeŽÍŠe a apoŠtolŮ varianta iv. zkouŠky a pokuŠenÍ na cestĚ vÍry 12. svÁtost pokÁnÍ a veČeŘe pÁnĚ pro dĚti a) svÁtost pokÁnÍ pro dĚti b) svÁtost pokÁnÍ a veČeŘe pÁnĚ pro dĚti 13 zveme Vás na křížovou cestu Proskovicemi pro děti a mládež. Cesta se uskuteční v neděli 8. března. Sejdeme se v 15.00 u kostela sv. Floriána v Proskovicích, a následně půjdeme lesní cestou na hřbitov. Těšíme se na Vaši účast. Proskovické scholčo a ministrant

Zpovědní zrcadlo; První kroky; Littner 2019; Příprava pro křest ve vodě; Bohoslužba LIVE; ANDÍLCI - cvičení maminek s dětmi 1-6 LET. ZPOVĚDNÍ ZRCADLO PAPEŽE FRANTIŠKA - ODKAZ. 28. května Poslední večeře - dětem 22. dubna - Vigilie seslání Ducha sv. 18. dubna - Představení prvokomunikantů 4. dubna - Křest 2016 Mše svatá pro manžele jubilanty 2016 Svatodušní vigili Zeptal se Ježíš svých učedníků: Za koho mne lidé pokládají? A oni řekli: Jsi projevem naší eschatologické podstaty, kérygma, které se manifestuje v.