Home

Dojde li při jízdě v tunelu k poruše vozidla

Otázka 0605063

Zastavení vozidla v tunelu Další otázka . Posun mezi otázkami . Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným: Otázka č. 06050637/2 body. 3/9 . Řidič vozidla neoznačuje vozidlo jako překážku v provozu na pozemních komunikacích § 46 Zastavení vozidla v tunelu (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení Jsou obsaženy v § 46 citovaného zákona: § 46. Zastavení vozidla v tunelu. (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně. a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným: Je řidič porouchaného vozidla podle okolností oprávněn zastavovat jiná vozidla. Je řidič porouchaného vozidla povinen neprodleně odstranit vozidlo z tunelu, například jeho odtlačením Autoškola testy - otázka 06060128. Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je: Oprávněn podle okolností zastavovat jiná vozidla. 2) Povinen zapnout výstražné světelné zařízení a neprodleně opustit tunel

[06060126] (10.06.2006) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným: A Je řidič porouchaného vozidla podle okolností oprávněn zastavovat jiná vozidla Legislativa. Silniční zákon upravuje zastavení v tunelu dle §46 následovně: 1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně. a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout.

Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro

 1. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen • neprodleně vypnout motor, případně vypnout nezávislé topení, • učinit opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v tunelu
 2. Podle § 46 odst. 2 zákona, dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo k dopravní nehodě, nesmí řidič ani přepravovaná osoba kouřit. Z uvedeného je patrné, že za běžných okolností není řidiči civilního osobního vozidla kouření zakázáno
 3. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným: a) Je řidič porouchaného vozidla podle okolností oprávněn zastavovat jiná vozidla. b) Jsou řidič a přepravované osoby z porouchaného vozidla povinni neprodleně opustit tunel

Testová otázka - Vítejte na www

 1. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně: Vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použit
 2. Jízda v tunelu (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení, b) učinit vhodná opatření, aby nebyla.
 3. (2) Při otáčení mimo křižovatku je řidič povinen tam, kde motorová a nemotorová vozidla jedoucí za ním mohou vzhledem k šířce vozovky bezpečně projet po jeho pravé straně, zajet co nejblíže k středu vozovky a dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým a nemotorovým vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech.
 4. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odst

Zastavení vozidla v tunelu, § 46 - Zákon o silničním

§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu : Zákon o provozu na

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, dojde-li při nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, opakuje známou formulaci Dušek Je-li však vozidlo před tímto signálem tak blízko, že by nebylo zastavení bezpečné, může ho projet. dojde-li k nějaké změně v programu řadiče, k poruše nebo otevření dveří skříně. Vozidla mají za povinnost v tunelu svítit potkávacími světly. Dnes to platí sice už obecně na všech komunikacích, ale. Organizovaný útvar chodců, v některých ustanoveních nazývaný organizovaná skupina chodců, je v pravidlech silničního provozu označení pro skupinu chodců, na kterou se při pohybu po pozemních komunikacích vztahují některá pravidla platná pro vozidla či řidiče.Protektorátní legislativa používala v podobném významu termín pochodující oddíl, československá. Zastavení vozidla v tunelu §46 (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně. a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení Řidič vozidla jedoucího ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě. Řidič vozidla jedoucího ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo před hranicí křižovatky; je-li však již tak blízko, že by nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě, c) Volno pro.

Všeobecně. 1 Při přepravě nákladu: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně: Obrysová nebo pot kávací světla a při poruše těchto světel musí být vlečené vozidlo na straně ke středu vozovky. Vyhláška č. 141/1960 Sb. - Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu - zrušeno k 01.01.1967(80/1966 Sb. Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení (3) Před odbočením vlevo musí řidič předem zajet co nejdále doleva v pravé polovině vozovky - dovolí-li mu to rozměry vozidla vzhledem k šířce vozovky - a musí dát přednost v jízdě všem protijedoucím motorovým a nemotorovým vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech; na jednosměrné silnici zajíždí se až k. § 5 Povinnosti držitele vozidla (1) Držitel vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném stavu a nesmí přikázat ani dovolit, aby vozidla bylo užito k jízdě, neodpovídá-li vozidlo nebo vybavení a výstroj vozidla anebo způsob uložení nákladu platným předpisům

Jízda a zastavení v tunelu - bezpecnecesty

Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit, to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3 Zastavení vozidla v tunelu (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně a) vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávisléh (2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích

b) Počkáte, až protijedoucí automobil odbočí, protože má přednost v jízdě. c) Obě vozidla mají přednost v jízdě před vámi. 08100069 Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku: a) Máte přednost v jízdě před zeleným vozidlem, protože zelené vozidlo přijíždí zprava Při otáčení mimo křižovatku je řidič povinen tam, kde motorová a nemotorová vozidla jedoucí za ním mohou vzhledem k šířce vozovky bezpečně projet po jeho pravé straně, zajet co nejblíže k středu vozovky a dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým a nemotorovým vozidlům a tramvajím jedoucím v obou směrech. Jsou-li vozidla při posunu sunuta přes přejezd s PZZ v poruše: 1930: A) musí být přejezd vždy střežen. B) nelze-li ve výjimečných případech přejezd s PZZ v poruše střežit, musí strojvedoucí a zaměstnanec v čele posunového dílu při jízdě přes přejezd dodržet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. C (2) Dojde-li během jízdy na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km.h-1, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu. (3) Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice

Video: Zastavení vozidla v tunelu - cspsd

Jízda v tunelu - Naucseridit

 1. Zastavení vozidla v tunelu (1) Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně. vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení
 2. Jsou-li vozidla při posunu sunuta přes přejezd s PZZ v poruše: 1930: A) nelze-li ve výjimečných případech přejezd s PZZ v poruše střežit, musí strojvedoucí a zaměstnanec v čele posunového dílu při jízdě přes přejezd dodržet podmínky pro jízdu se zvýšenou opatrností. B
 3. Při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na PK je policie mimo jiné oprávněna dávat pokyny k řízení provozu, zastavovat vozidla, zabránit v jízdě, zadržet řidičský průkaz, rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném.
 4. 10 dopravních značek, které jste od autoškoly zapomněli. Některých značek je u silnic jako hub po dešti, jiné naopak v Česku potkáte jen naprosto výjimečně - anebo taky vůbec. A tak se snadno zapomene, co znamenají. Vybrali jsme deset takových, byť nemůžeme vyloučit, že kolem některých z nich denně jezdíte do práce
 5. Při přerušení nervu po řezných poraněních je nezbytná mikrochirurgická sutura. Při syndromu kubitálního tunelu preferujeme nejprve konzervativní terapii, protože chirurgické výsledky nebývají tak dobré jako u syndromu karpálního tunelu. V diferenciální diagnóze nutno odlišit především kořenové léze C8 a Th1. V.
 6. b) Postup při poruše automatického hradla. 298. Dojde-li k poruše oddílového návěstidla automatického hradla, ale staniční a traťové zabezpečovací zařízení vykazuje správnou činnost, smí výpravčí dovolit jízdu následného vlaku kolem oddílového návěstidla automatického hradla návěstí Přivolávací návěst až.
 7. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. Metodika č.j. 285/2009-160-OST k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v souvislosti s novelizací zákonů č. 361/2000 Sb. a č. 379/2005 Sb. zákonem č. 274/2008 Sb

Autoškola testy - otázka 0606012

 1. SSZ 5.505 Nádražní - Vltavská, která prošla v roce 2019 obnovou, dostala zcela nový software, který upřednostňuje tramvajovou dopravu. Preference je zajištěna předvýběrem a prodlužováním vlastní fáze a prodlužováním kolizní fáze. Současně dochází k odložení zelené pro auta do centra při jízdě tramvaje do centra
 2. Systém ASPI - stav k 15.4.2012 do částky 46/2012 Sb. a 22/2012 Sb.m.s. - RA240 Obsah a text 361/2000 Sb. - stav k 31.12.2012 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu
 3. • Při nehodě s aktivací airbagu se zamknuté dveře automaticky odemykají, aby se Jestliže kontrolní světlo nejprve bliká asi 2 s rychle, potom se rozsvítí do vozidla mohla dostat pomoc. nepřerušovaným světlem a asi po 30 s začne blikat pomalu, je závada v centrálním • Dojde-li k výpadku centrálního zamykání, můžete.
 4. Smí pokračovat v další jízdě podle rozhledových poměrů; rychlost jízdy musí upravit tak, aby zastavil i před případným nesjízdným místem. 578. Pokud dojde k použití záchranné brzdy v době, kdy je záchranná brzda překlenuta, nebo v úseku, ve kterém musí být překlenutí záchranné brzdy použito, musí.
 5. ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU. Úplné znění účinné od 1. ledna 2009. Změny účinné od 1. ledna 2009 a provedené zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 480/2008 Sb. jsou zvýrazněny, a to

Součinitel adheze dosahuje tedy: při V=0 = 0,33; při V= 160 km/h = 0,20 Vzorec vznikl již koncem 30. let 20. století (!) tak, že byl proveden velký počet měření na tehdy moderní. Bliká-li kontrolní světlo i v případě, kdy je množství oleje v pořádku, nepokračujte v jízdě. Neponechávejte motor vozidla v chodu ani ve volnoběžných otáčkách. Při kontrole chladicí kapaliny a otevření víka motorového prostoru dbejte Požádejte o pomoc nejbližší odborný servis. následujících pokynů strana 196

V dodatku D1 jsou stanoveny parametry, které železniční podnik musí použít ve svém postupu před první jízdou vozidla nebo sestavení vlaku k zajištění, že všechna vozidla, z nichž se vlak skládá, jsou kompatibilní s tratí (tratěmi), na níž (nichž) se provoz vlaku plánuje, včetně v příslušných případech. Kia - Auto - kia-sportage-2006-navod-k-obsluze-80362 Updated: August 2021. Show full PDF. Get your hands on the complete Kia factory workshop software £9.99 Download now . Check out our popular Kia Sportage Manuals below: Kia - Sportage - Wiring Diagram - 1998 - 2002

Před Blankou rozsviťte

 1. NAVOĎ K OBSLUZE M A Z D A 3 M A Z D A M O T O R CORPORATION NÁVOD K OBSLUZE M A Z D A 3 Slovo k majitelům vozů Mazda Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro vůz značky Maz
 2. SRS airbagů nesvítí, je-li klíč v zapalování otočen do pozice ON, nebo pokud stále svítí i po zablikání nebo svícení po dobu cca 6 vteřin, nebo pokud svítí i při jízdě vozidla, prosíme, požádejte co nejdříve autorizovaného dealera KIA o kontrolu bezpečnostních pásů s předepínačem nebo systému SRS airbagů
 3. Termín používaný při jízdě pilota, který zabrzdil příliš pozdě nebo příliš slabě a následně přejel zatáčku. Běžná chyba při předjíždění. Přetáčivost Když zadní část vozu nechce jít za zatáčku a snaží se předjet přední část, to často vyžaduje korekci a dojde k otočení předních kol do smyku.
 4. Kvíz: AUTOŠKOLA Test č
 5. Co říká zákon o kouření za volantem? V některých případech
 6. Porucha auta v provozu: Co (ne)dělat a jak postupova