Home

Ho ch2 ch2 ch2 oh název

HO-CH2-CH2-CHO how do we name it? - Quor

HO OH + O Cl Nasycené tříčlenné heterocykly Využití oxiranu (ethylenoxidu) CH3 CH3 CH3 O O CH2CH CH2 O OH CH3 CH3 O CH2 HC O H2C CH CH2 CH2 O n CH2 HC CH2 OH H2C CH CH2 O O + CH2 HC CH2 O CH2 CH CH2 O HO bisfenol A 3-chlor-1,2-epoxypropan (epichlorhydrin) prepolymer tužidlo st řed řet ězce 1 konec řet ězce 2 Zesí ťovaný polyme - skupina -OH zvyšuje kyselost (-I efekt), ale méně než halogeny - jsou dobře rozpustné ve vodě - vlastnosti karboxylových kyselin i alkoholů - příprava: a) adicí vody na nenasycenou kyselinu (proti Markovnikovu pravidlu) CH2=CH-COOH + H2O → HO-CH2-CH2-COOH b) z halogenkyselin alkalickou hydrolýzo

Substituční a funkční deriváty - část I, CH - unium

Ethylenglykol, ethan-1,2-diol (HO)CH2-CH2(OH) - vzniká hydrolýzou 1,2 dichloretanu nebo adicí vody na ethylenoxid (oxiran) za přítomnosti zř. kyseliny sírové. Používá se na přípravu chladících směsí, rozpouštědel, umělých vláken apod. ClCH2 - CH2Cl + H2O (OH)CH2-CH2(OH CH3-CH2- I + Na -HO CH3- CH2 -OH + NaI. ethyljodid ethanol. CH3-CH2- I + Na -O - CH2 - CH3 CH3- CH2 -O - CH2 - CH3 + NaI . etyljodid ethanolát Na diethylether přechází název -OH skupiny do předpony jako hydroxy-. Často se setkáváme s názvy odvozenými z uhlovodíkového zbytku a koncovky alkohol : Methylalkohol.

OH CH. 2 O Řešení: Podle prvního písmene prvku zjistím kde se nachází tak mu dám prioritu dále když mají prvky stejný prvek na začátku tak se musím kouknout dál. Úkol: Napište produkty reakce. CH3 CH2 C C Na + CH3 CH2 I Řešení: CH 3CH2 CH I + H2 Na. Úkol: Napište produkty reakce. CH3CH2CH2CH2 Br + CH3S Na Řešení Jak název napovídá, propylenglykol obsahuje 3 uhlíky v řadě: - (OH) CH2-CH (OH) (CH3). Všimněte si, jak jsou hydroxylové skupiny v obou případech na 2 sousedních uhlících, spíše než na koncových uhlících

Ten vznikne, když se na molekulu propanu pověsi 3 hydroxylové skupiny, každá na jeden atom uhlíku CH2(OH)-CH(OH)-CH2-OH). Opět chemici by rádi viděli název 1,2,3-propantriol. Ano, tato sloučenina má úzkou souvislost s nitroglycerínem, ale to už patří zcela jina Název polymeru Saran butadien-styrenový kauéuk Viton nitrilový kauéuk butylkauéuk ABS (iniciály CHCH=CH2 H2C= H2C= H2C= CHCN H2C= CHCH=CH2 H2C= 1--12C= CHC6H5 + Ho-e (n-1)H20 messi . HO polymer OH + O toluen-2,4-diisokyanát polymer o polyurethan . difenyl-karbonát 2n OH OH bisfenol A 300 oc Lexa

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v. e) oxid chromitý a uhličitan sodný v tavenině v přítomnosti kyslíku f) dichroman draselný s horkou kyselinou chlorovodíkovou g) dichroman draselný s chloridem draselným a s koncentrovanou kyselinou.. Konfigurační vzorce Racionální konfigurační vzorec L-mléčné kyseliny: H C butan isobutan ( methylpropan ) - poloha i povaha násobných vazeb (např. izomerní butadieny, butyny): CH2 = CH - CH = CH2 CH2 = C = CH - CH3 buta-1,3-dien buta-1,2-dien but-1-yn but-2-yn - poloha substituentu vázaného na jakýkoli typ řetězce, např HO OH vinná kyselina 2-hydroxybenzoová k. o-hydroxybenzoová k. salicylová kyselina CH2-COOH HO-C-COOH CH2-COOH 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kys. citronová kyselina Oxokyseliny aldehydokyseliny ketokyseliny název: předpona oxo- + název kyseliny CH3-C-COOH CH3-CO-COOH O 2-oxopropanová kyselina (ne propanonová) pyrohroznová.

Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. tetraoly (čtyřsytné alkoholy) - obsahují čtyři vázané -OH The IUPAC name of CH3-CH2-CH2-OH is propan-1-ol or 1-propanol. Steps to name an organic molecule: 1. Identify the functional group: OH in the given molecule. Alcohol i.e suffix ol will come. 2. Identify parent chain: The longest carbon chain tha.. -38-CH3CH2CH2CH-CH3 CH2CH3 Named as a substituted hexane CH3-CH CH3CH2 CH-CH2CH3 CH2CH2CH3 Named as a substituted heptane b) If two different chains of equal length are present, choose the one with the mos Looking for molecular formula ho ch2 ch2 nh2? You've come to the right place. This page is your molecular formula ho ch2 ch2 nh2 one-stop source for the competitive prices and quality from sewing machine suppliers and manufacturers. If you have a difficulty finding a right supplier, post your Buying Leads for FREE now! Get Liste CH2 4H HO C CH3 HO C CH3 CH2 CH2 CO S CoA CH2 OH hydroxy methylglutaryl-CoA mevalonovákys. (klíčová reakce pro syntézu cholesterolu, místo fyziologické regulace jeho syntézy v buňce i ev. terapeutického zásahu statiny u hypercholesterolemií, dále: místo léčebného ovlivnění tzv. bisfosfonáty u osteoporosy)

Dusitan amylnatý, nazývaný též amylnitrit, je chemická sloučenina funkčního vzorce C 5 H 11 ONO. Amylnitrit je ester kyseliny dusité a amylalkoholu.Má stejný sumární vzorec jako valin a nitropentan.Existuje ve formě několika izomerů, všechny však obsahují amylovou skupinu vázanou k nitritové funkční skupině.Podobně jako ostatní alkylnitrity vykazuje i amylnitrit u. Poznámky k názvosloví organických sloučenin Doc.H.Schejbalová, TÚ Liberec Při odvozování systematických názvů organických sloučenin se používá několik nomenkla

Název Strukturní vzorec Racionální Molekulový vzorec methanol CH3OH CH3OH ethanol CH3CH2OH C2H5OH glycerol CH2OHCHOHCH2OH C3H5(OH)3 ethylenglykol (CH2OH)2 C2H4(OH)2 VLASTNOSTI. Název Vlastnosti Využití methanol bezbarvá, kapalná, hořlavá, prudce jedovatá látka rozpouštědlo, výroba formaldehydu, jako kapalné palivo ethanol. a) C2H4Cl2 b) C2H5Cl c) C2H4Cl d) C2H2Cl4 1 Testy k procvičení Základy organické chemie 9. Doplňte větu: v molekulách 1,3-butadienu a benzenu jsou všechny atomy uhlíku v hybridizaci a) sp 2 b) sp 3 c) sp 3 d) sp d 10 Alkoholy Sestavily: Milena Abrahamová, Radka Kubelková, Marie Sedláčková, Magda Štouračová 4.ročník Bi - Che, letní semestr 2005 Alkoholy Alkoholy jsou deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu -OH názvosloví: přípona -ol př.

Jak se propylenglykol a polyethylenglykol strukturálně

 1. 3ch2oh + na b) oh + ch3ch2mgbr c) h3c oh + hbr d) h3c ch3 oh al 2o3 400 °c e) oh h3c h3c ch3 k2cr2o7 h2so4 f) oh + hno3 h2so4 i)h3c ch3 oh k 2cr2o7 h2so4 j) ch3cooh + oh h+ k) ch o + h2 ni l) oh + ch3cocl alcl3 m) n + n so3h cl-+ oh oh g) h3c oh ch3 k2cr2o7 h2so4 n) ch2 oh + ca h3c ch2+ kmno4+ h2o h
 2. allychlorid 3-chlorprop-1-en CH2(CH-CH2 Cl - se získává chlorací za zvýšené teploty 500-600oC, kdy probíhá substituce. Látka se používá k výrobě allylalkoholu, glycerinu apod. difluordichlormethan CF2Cl2 - je znám pod názvem freon a získává se reakcí HF s CCl4 při 100oC a kat
 3. název dostaneme, když místo koncovky -an v názvu alkanu dáme koncovku -yl. CH3 CH3 CH3 CH2 ethan ethyl Rozvětvený alkan považujeme za alkan, jehož některé atomy vodíku byly nahrazeny alkyly. Pro název rozvětveného alkanu je základem název jeho nejdelšího rovného řetězce před kter
 4. Sa formule semi-développée est HO—CH2—CH2—OH et sa formule brute C2H6O2 (c'est le plus simple des diols). L'éthylène glycol est fréquemment employé en tant qu'antigel, dans le liquide de refroidissement des automobiles. À température ambiante, c'est un liquide visqueux incolore et sans odeur, avec un goût sucré
 5. 8. CH 3 - CH 2 - CH 2 - OH 19. chlorcyklohexan 30. CH 3 - CH 2 - NO 2 9. HO - CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH 20. hexanal 31. CH 3 - CH2 - NH 2 10. CH 3 - CH 2 - CH 2I 21. glycerol 32. CH 2Br2 11. CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CHO 22. 1,3 - dichlorbenzen 33. CH 3 -
 6. okyseliny (nebílkovinné) N-substituované α-a
 7. Nomenklatura anorganické chemie. Oxidační číslo. oxidační číslo = náboj při úplné polarizaci včech vazeb atomu v molekule/iontu. část racionální/část triviální. glycerol. Pravidla oxidačních čísel. +/-/0 římská číslice. vpravo nahoře ke značce prvku. součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven.

n hooc - - coooh + ho - ch2 - ch2 -oh (- oc - - co-o -ch2 -ch2 -o(-n Vznikající polyester - v tomto případě polyethylentereftalát (PET) - se dá výborně zvlákňovat - Tesil - nebo může sloužit k výrobě zdravotně nezávadných lahví Systematický název lze rozdělit na kmen, předpony, přípony a lokanty. Kmen - ta část názvu, která charakterizuje základní sloučeninu (but. adien, 1 chlor. pentan. al) Předpona - názvoslovná (2-methyl. butan, 3-oxo. hexanová kyselina) - vyjadřuje poruchy základní sloučeniny. násobící (1,2-d Dusíkaté deriváty - obsahují N vázaný na C. - N bývá součástí funkční skupiny. 1 Přehled dusíkatých organických sloučenin Nitrosloučeniny - NO2 Nitrososloučeniny -NO Azosloučeniny -N=N- Diazoniové sloučeniny -N+≡N AMINOsloučeniny -NH2 2 NITROSLOUČENINY 3 Nitrosloučeniny Struktura nitroskupiny: O O N + O - N - O + + N.

Glycin - druhy - Receptář - Temnakomora

 1. R-CH2-CH2-CH2-CH2-R → R-CH2-CH2• + •CH2-CH2-R → R-CH2-CH3 + CH2=CH-R Důležité alkany: methan CH4 - bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, hořlavý, ve vodě nerozpustný, rozpustný v ethanolu, není jedovatý, ale je nedýchatelný - je třaskavý, od 6% ve směsi se vzduchem exploduj
 2. je jiný název pro benzendia
 3. (vinylchlorid CH2=CHCl) - za přítomnosti katalyzátorů polymeruje za vzniku . PVC. 2-chlorbut-1,3-dien ((chloropren CH2=CHCl-CH= CH2) - je výchozí látka pro výrobu . chloroprenového kaučuku. Freony. fluorderiváty alkanů obsahující ještě atom dalšího halogenu (CClF3, CCl3F

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce - Absolventi

H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 používaný jako surovina k přípravě Polyamidu 6,6. Nejdůležitější zástupce aromatických aminů je aminobenzen, který má triviální název anilin. Je to velmi důležitá surovina pro přípravu barviv, léčiv a komponent pro plastické hmoty It is bute -1,3 diene . As the compound has 4 carbons we state it with bute and the 2 double bonds at 1 and 3 postions state the 1,3 di-ene . So in the overall look we can name it as bute-1,3 di-ene as per IUPAC Chemická sloučenina-potvrzení. ch3-ch2-ch2-ch2-c=ch2 | ch=ch2 Dobrý den, tato otázka je jen pro znalé chemie: má výše uvedená vzorec název 1-buthylbuta-1,3-dien? děkuji za případné odpovědi Doplňuji: ch3-ch2-ch2-ch2-c=ch2 | ch=ch2 takt - Organická sloučenina X má sumární vzorec C4H6O3, dekarboxyluje na aceton a . její.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projekt

Příklady polymerů připravovaných řetězovou polymerací Název Vzorec Monomer CH2-CH2. + HO--OH Hydrochinon (HQ) HO OCH3-MX - CH2-CH3 +HO--O. Stabilní hydrochinonový radikál zastaví další růst řetězce 4-metoxyfenol (hydrochinon mono metyléter) MEHQ 38 C(CH3)3 CH3 HO HO-CH2-CH2-OH = GLYKOL - je hořlavá, proto je max. 30%. přísady pro snížení koroze. Ca(HCO3)2 - hydrogen uhličitan vápenatý. C6H5COONa - benzan sodný. konzervační přísady - proti tvorbě plísní a řas. K2CO3 - POTAŠ. přísady pro zvýšení hasebního účinku - tzv. smáčedl

What is the IUPAC name of CH3-CH2-CH2-OH? - Quor

 1. HO-CH2-(CH2-O-CH2)n-CH2-OH - vyrábějí se polymerací etylenoxidu za přítomnosti katalyzátorů. Podle reakčních podmínek se získávají polymery o různém stupni polymerizace a s rozdílnou molekulovou hmotností. ČL2009 uvádí . Macrogolum 300, 400 - viskózní, čirá, hygroskopická tekutin
 2. H - C - OH (HO - C - H (HO - C - H (H - C - OH (CH2 - OH. napiš jeho název. napiš, je-li to D- nebo L-forma. nakresli vzorec jeho enantiomeru. nakresli vzorec jeho epimeru. 5) převeď pomocí návodu na cyklickou formu a urči je-li nebo anomer: Návod:
 3. Napiš jejich název a chemick Karboxylové kyseliny Karboxylová skupina = karbonyl + hydroxyl = 3. oxidační stupeň Názvosloví Systematické: substituční princip koncovka -ová kyselina (C karboxylu se ZAPOČÍTÁVÁ do řetězce) propanová kyselina CH3-CH2-COOH oktandiová kyselina HOOC-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH COOH-(CH2)6-COOH (u.
 4. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou
 5. 2-methylbutan-1-ol u aromátů se užívá též označení fenol funkční skupinový název skládá se z názvu uhlovodíkového zbytku a ze skupinového názvu -alkohol př.: CH3-CH2-OH ethylalkohol CH3-CH(OH)-CH3 isopropylalkohol pro dvojsytné alkoholy od ethanu a propanu se udržela přípona -glykol u mnoha alkoholů se.
 6. kyselina 2‐hydroxy‐4‐(methylthio)butanová (vzorec: CH3‐S‐CH2‐CH2‐CH(OH)‐COOH) a tedy bez mezer v celém názvu kyseliny, propan‐butan, matka‐samoživitelka. 5. Pokud je ve větě použita pomlčka, odděluje se z obou stran mezerami. Pomlčka například naznačuje delší přestávku v řeči
 7. Název Vzorec Název Vzorec Název Vzorec Dekan C10 H22 Eikosan C20 H42 CH2 CH2 CH2 CH2 H2C H2C nebo. 4 ALKENY Alkeny C nH2n jsou nenasycené uhlovodíky s dvojnou vazbou C=C. HO OH NH2 L-Glutamová kys. O NH2 H2N OH L-Lysin. 9 HETEROCYKLICKÉ SLOU.

Wholesale Molecular Formula Ho Ch2 Ch2 Nh2 - Molecular

Vzorec CH3─CH2─OH je označován jako: a) strukturní b) souhrnný (sumární) c) empirický d) racionální 18. rozpouštědlech + kapalné alkeny jsou rozpouštědl vzorec nÁzev dle iupac poznÁmky kyselina vinnÁ c ch hc c ho oh o ho o 2,3-dihydroxy buten-1,4-diov. R-CH2-CH2X + KOH alkohol R-CH(CH2 + KX + H2O název arenu vzorec. dehydratace R-OH → CH2=CH2 + H2O. dehydrogenace R-OH → CH3-CHO + H2 (dehydrogenací primárních alkoholů vznikají aldehydy, sekundárních ketony) Esterifikace (atom vodíku hydroxylu alkoholu je nahrazen acylem) Karboxylová kyselina: R-COOH + HO-R´ → R-COOR´ + H2O alkylkarboxylát. Anorganická kyselina OH O n nHO + HO CH2 CH2 OH 3 - Vysv ětlete, co se d ěje p ři poly-reakci a zapište dva typy poly-reakcí. 1,5b 4 - V rovnici doplňte a ozna čte pojmy: mer, monomer, polymer a dopl ňte název uvedené reakce. 1b H2C CH C N n CH2 CH C N Hydroxykyseliny. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Hydroxykyseliny jsou karboxylové kyseliny, které mají v řetězci mimo funkční skupinu nahrazen atom vodíku hydroxylovou skupinou. Patří proto mezi substituční deriváty

Dusitan amylnatý - Wikipedi

ho.(ch2)n.h + ho.ch2.oh = ho.(ch2)n+1.h + h2o V rovnováze tak obsahuje vodný roztok formaldehydu (formalín), vedle malého množství volného formaldehydu (do 0.1 % hm.), směs monomerního metylenglykolu a jeho polymerů o polymeračním stupni až n =12 CH3-CH=CH2 -> -[CHCH3-CH2]-n výroba jogurtových kelímků, syntetická vlákna Elastomery . jsou pružné, elastické, nedají se roztavit patří mezi ně tyto kaučuky buta-1,3-dien znali ho už indiání n krát CH2=CH-CH=CH2 -> -[C-C=C-C]-n vulkanizace - přidání atomů síry - odolný vůši steření obchodní název bun H - C = O │ H CH2 - O -- -- n Použití: a) jako prostředek: konzervační dezinfekční b) výroba plastů b) močovinou kondenzací s: hexamethylentetramin (diuretikum) a) fenolem c) se čpavkem CH2 OH │ n Ethanal - ACETALDEHYD CH3CHO těkavá kapalina pronikavě páchne jedovatý rozpustný ve vodě snadno polymeruje t.t. OH-CH2-CH2-CH2-OHは2価アルコールで、HO-CH2-CH(OH)-CH2-OHは2価アルコールではないのでしょうか?CH(OH)はCH-OHがついて、Tのような構造になっています。 アルコールの価数は一分子中に含まれるヒドロキシ基の個数を指すので,前者が2価アルコール,後者が3価アルコールです

Masaryk Universit

Radikálovë funkëní - název uhlovodíkového zbytku s pnponou -alkohol. Charakteristická skupina -OH má pti Eíslování uhlovodíkového Fetëzce prednost pied alkylem, násobnou vazbou, halogenem, nitroskupinou a aminoskupinou. OH 3-brompropan-l -01 p Sem zadejte hledaný výraz HO 2-nitro- but-3-yn- 1-01 OH 2 -methylcyklohexn- 1-01. CH3-(CH2)5-COOH kyselina heptanová HOOC-(CH2)5-COOH kyselina heptandiová CH3-CH=CH-CH2-CH2-COOH 4-hexenová Halogenderiváty karboxylových kyselin jsou sloučeniny obsahující ve skupině COOH halogen místo OH skupiny. Jsou to velice reaktivní sloučeniny díky extrémně vysoké polaritě vazby halogenu a uhlíku

Test_Základy organické chemie - Stolní Tenis A Stolní Teni

1. systematické - název uhlovodíku + on. CH3-CO-CH3 propanon. CH3-CO-CH2-CH3 butanon. CH3COCH2CH2CH3 pentan-2-on. CH3CH2COCH2CH3 pentan-3-on. 2. název uhl. zbytku + keton. CH3-CO-CH3 dimethylketon. CH3-CO-CH2-CH3 ethylmethylketon. CH3COCH2CH2CH3 methylpropylketon. CH3CH2COCH2CH3 diethylketon. fenylmethylketon. 3. triviální . CH3-CO-CH3. CH2—OH HO —CH2 OH CHECH—CH2 OH OH Napište vzorec jednosytného alkoholu s - jedním C se - tFemi C . 3. triviální název propan - 1,2,3 - glycerol CH3—OH triol H— CHE OH OH OH . Výskyt hydroxyslouëenin Alkoholy: jsou v prn.odë velmi rozyrené produkty kvašení cukr RCOONa + R´OH ester hydroxid + H 2 OR H + H -O R´ R C O O -C O R´ O H+ C 15 H 31 C C 15 H 31 C O O + H 2 O HO + H -O CH 3 O CH 2 3 H+ kyselina palmitová ethanol palmitan ethylnatý (ethylester kyseliny palmitové) reakce je zvratná; po určité době dochází k rovnovážnému stavu b) CH3-CH2-C≡C-COOH Správný ná zev sloučeniny je pent-2-enová kyselina; atom . v karboxylu musí mít číslo 1. OH 1 Název sloučeniny j 1 OCH-CV7 13.11. 2019 ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY Alkoholy: sloučeniny s -OH (hydroxylovou skupinou) vázanou na sp3 hybrid. atom C. Fenoly: sloučeniny mající -OH skupinu vázanou na sp2 hybrid Alkohol není stálý pokud : - OH je vázána na C , z něhož vychází násobná vazba , nastává . keto-enolová. tautomerie, rovnováha je posunuta ve prospěch ketoform

About: Ethylene glyco

Chem. Listy 103, 788 794 (2009) Referát 788 IVETA HNÍZDOVÁ, LENKA LUHOVÁ a MAREK PETŘIVALSKÝ Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc marek.petrivalsky@upol.c Lipidy Název lipidy pochází z řeckého lipos neboli tuk. (CH2)7COOH. Ricinolejová. 18. CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH Výsledný produkt se nazývá mýdlo a můžeme ho považovat. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty Chemická sloučenina-potvrzení. ch3-ch2-ch2-ch2-c=ch2 | ch=ch2 Dobrý den, tato otázka je jen pro znalé chemie: má výše uvedená vzorec název 1-buthylbuta-1,3-dien? děkuji za případné odpovědi Doplňuji: ch3-ch2-ch2-ch2-c=ch2 | ch=ch2 takt. Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH, caprolactam và C4H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là:A. 4 B. 2 C. 5 D.

náhradou jednoho nebo více atomů H za kyslík alkoholy a fenoly aldehydy a ketony karboxylové kyseliny obsahují HYDROXYLOVOU skupinu H │ H — C — O - H │ H H H │ │ H — C — C — OH │ │ H H H H │ │ HO—C —C—OH │ │ H H CH3OH CH3 CH2OH HOCH2 CH2OH ALKOHOLY FENOLY odvozeny od alkanů, alkenů nebo alkynů odvozeny od aromatických uhlovodíků CH3OH METHANOL. C 6 H 12 O 6 → 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 ; Výroba: Z e zemního plynu nebo rozkladem vody. V laboratoři ze Zn a kyseliny. 53.Co je chemická reakce. 54.Co jsou reaktanty a produkty. 55.Co je chemická rovnice. Radikály odvozené od ethenu a propenu (ethenyl- a propenyl-) mají vžité triviální názvy vinyl CH2 = CH - a alyl - CH2 - CH = CH2 název vzorec teplota tání ºC teplota varu ºC methan CH4 - 183 - 161 ethan C2H6 - 172 - 88 propan C3H8 - 189 - 42 butan C4H10 - 135 1 pentan C5H12 - 130 36 hexan C6H14 - 94 69 heptan C7H16 - 91 98 oktan C8H18 - 56 125 (OH)2. CH2CH2 . OH OH - derivát ethanu. - obsahují ho: brambory (asi 16%) obilná. .CH(OH).COOH 2-hydroxypropanová kyselina C H C 3 HO OC H OH HO H C H 3 C O O H C H C 3 HO OC H OH 1 2 4 3 Cprostorový vzorecH OH Fisherova projekce 3 C O OH H 1 2 4 3 Konfigurace S CIP projekce Název s určením konfigurace na chirálním atomu: Kyselina (2S)-2-hyroxypropanov