Home

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka - Wikipedi

Konkurenční doložka v pracovním právu je smluvním ujednáním mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které omezuje výdělečné činnosti zaměstnance po skončení zaměstnání, maximálně však na dobu jednoho roku. Může se vztahovat pouze k pracovní činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla konkurenční povahu Konkurenční doložka (vzor) Podnikám Zaměstnávání Příjem zaměstnanců. 11. 9. 2020. Konkurenční doložka slouží ochraně firemního know-how. Při svém podnikání ji využijete hlavně v těch oborech, kde působí silná konkurence. Pojistíte si jí své zaměstnance před tím, aby neodnesli vaše nápady ven z firmy. Konkurenční doložka v praxi. 22. 8. 2019. Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel) Mgr. Michal Dvořák. Udržení klíčových zaměstnanců je pro zaměstnavatele zásadním úkolem nejen v období, kdy se nezaměstnanost drží na historickém minimu. I přesto se nevyhnutelně stává, že stěžejní zaměstnanci odcházejí, a je tedy nutné. Konkurenční doložka je pojmem, s nímž se můžete setkat především v rámci pracovních smluv. Na tento výraz narazíte nejenom v soukromém, ale také ve státním sektoru. Samotné slovo konkurenční už do značné míry hodně prozrazuje. A právě v tomto článku se na konkurenční doložku zaměříme podrobněji

Konkurenční doložka (vzor) - iPodnikatel

Konkurenční doložka je poměrně běžný prvek smluvních vztahů. Její podstatou je závazek jedné ze stran, že se po ujednanou dobu po ukončení vztahu zdrží výkonu činnosti, která by měla soutěžní povahu vůči činnosti druhé smluvní strany DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE (dále jen zaměstnavatel) a rodné číslo bytem (dále jen zaměstnanec) uzavírají tuto dohodu o konkurenční doložce: Zaměstnanec se zavazuje, v souladu s ustanovením § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, že se po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele zdrží. Konkurenční doložka ve smlouvách o výkonu funkce. Výslovná právní úprava konkurenčních doložek sjednávaných mezi členy orgánů a společnostmi až do 1. ledna 2014 zcela absentovala. Jejich podstatné náležitosti vymezovala pouze judikatura. Od 1. ledna 2014 je však situace odlišná. Konkurenční doložku výslovně. Konkurenční doložka. Konkurenční doložka je dle § 310 zákoníku práce dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kterou se zaměstnanec zavazuje, že po dobu nejdéle jednoho roku od skončení zaměstnání nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo takovou, jež má k ní. Plnění konkurenční doložky a pojistné. Konkurenční doložka se stává stále častěji součástí pracovních smluv. Může přinášet výhody v podobě finanční kompenzace ve chvílích ukončení nebo propuštění z funkce, ale pozor má i svá úskalí, která je potřeba si uvědomit

Konkurenční doložka aneb na co si dát pozor při jejím

Konkurenční doložka novou optikou Ústavního soudu. Přespříští rok tomu bude již 20 let od doby, kdy český zákonodárce poprvé v pracovněprávních předpisech normoval tzv. konkurenční doložku, která od té doby prošla značným vývojem, jenž, zdá se, stále není u konce - je konkurenční doložka v takovém znění platná nebo ji mohu úplně ignorovat jako by ve smlouvě nebyla? (na internetu jsem našel i článek kde, psali o platnosti v takovém znění v jakém je ve smlouvě pokud se proti ní neodvolám ve lhůtě do 3 let a ta lhůta mi brzy vyprší Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. (2) Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit

Konkurenční doložka může být uzavřena pouze v případě, kdy: je to spravedlivé s ohledem na informace, znalosti, dovednosti a know-how pracovních a technologických postupů, by využití výše uváděného v situaci podnikání zaměstnance muselo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Z toho vyplývá, že pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou ústně (tzv. gentleman's agreement), žádné povinnosti z této dohody nevyplývají. Zároveň i výpověď musí být písemná, jinak je neplatná. Novela zákoníku práce od roku 2012 umožňuje. Další náležitostí, kterou musí konkurenční doložka obsahovat, je omezení zákazu konkurence z hlediska doby jeho trvání. Konkurenční doložku totiž nelze sjednat na dobu neurčitou nebo na dobu delší pěti let. V případě porušení tohoto zákazu se uplatní fikce, že byla doložka sjednána na dobu pěti let § 2518. Konkurenční doložka (1) Strany si mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro. K výpočtu výše peněžitého vyrovnání z konkurenční doložky. Byla-li sjednána konkurenční doložka je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen poskytnout zaměstnanci za její dodržení přiměřené peněžité vyrovnání. Nejméně však ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc jejího.

Konkurenční doložka v praxi Práce a mzd

Konkurenční doložka je zjednodušeně řečeno dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, podle které zaměstnanec slíbí, že po skončení pracovního poměru nepůjde po určitou dobu pracovat ke konkurenci a zaměstnavatel mu za to bude po stejnou dobu vyplácet jakési odškodné Konkurenční doložka zavazuje zaměstnance nevykonávat konkurenční činnost ještě určitou dobu potom, co ze zaměstnání odešel - maximálně ale na jeden rok. Zatímco zákaz konkurence se vztahuje na všechny zaměstnance přímo ze zákona, konkurenční doložka se uplatní jenom tehdy, pokud ji zaměstnanec s firmou výslovně. HLAVA VI KONKURENČNÍ DOLOŽKA § 310 (1) Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční.

Konkurenční doložka se používá tehdy, když by se nehmotné složky podnikání daly obtížně chránit pomocí ustanovení o nekalé soutěži (např. jako obchodní tajemství). Z hlediska časového nelze konkurenční doložku sjednat na neurčitou dobu (např. ve formulaci: Zákaz konkurenčního jednání platí od 1 Konkurenční doložka. Konkurenční doložka je pro zaměstnavatele něco jako jistina. Podpisem konkurenční doložky se zavážete k tomu, že určitou dobu po odchodu od současného zaměstnavatele nemůžete vykonávat práci, která je shodná s předmětem jeho činnosti, nebo by mu mohla konkurovat

Co je to konkurenční doložka? - Jak začít podnika

Konkurenční doložka podle § 310 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Konkurenční doložka je zvláštním smluvním typem závazku, který uzavírá zaměstnavatel se zaměstnancem pro případ skončení pracovního poměru. Účelem konkurenční doložky je ochrana know-how zaměstnavatele před konkurencí bývalého zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru k zaměstnavateli Konkurenční doložka je ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci vzniká závazek po stanovenou dobu po skončení pracovního poměru nevykonávat výdělečnou činnost, jež by byla shodná s předmětem činnosti původního zaměstnavatele či měla směrem k němu konkurenční povahu Konkurenční doložka. Jestliže zaměstnanec sjedná konkurenční doložku, zavazuje se, že určitou dobu po odchodu nebude vykonávat stejnou činnost. Jinak musí zaplatit smluvní pokutu. Naopak za dodržování zákazu mu firma každý měsíc platí určitou kompenzaci. Ta musí ze zákona činit alespoň polovinu zaměstnancova. Konkurenční doložka byla včleněna do § 29 odst. 2 zákoníku práce, tedy do ustanovení, které pojednává o náležitostech pracovní smlouvy, v tomto znění: Ve smlouvě lze písemně dohodnout, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného.

Konkurenční doložka je upravena v §310 a §311 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Její pravidla se aplikují jak pro pracovní vztahy založené pracovní smlouvou či dohodou (DPP a DPČ), tak na obchodní vztahy založené obchodní smlouvou (tedy pro OSVČ a podnikatele) Konkurenční doložka musí být sjednána písemně. V konkurenční doložce se dohodne doba, po kterou zaměstnanec nesmí vykonávat zakázanou činnost. Tato doba může činit nejvýše 1 rok po skončení zaměstnání. Zakázány jsou výdělečné činnosti, které by byly shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by vůči. Konkurenční doložka. Potřebujete se s novým zaměstnancem nebo naopak zaměstnavatelem domluvit na limitech dalšího profesního působení po ukončení spolupráce? Sepíšeme vám srozumitelnou a pro obě strany férovou konkurenční doložku, která bude odpovídat aktuální best-practice ve vašem odvětví. Oblast práva: IT. konkurenční doložka, dohoda o zákazu konkurence, smlouva o zákazu konkurence. Vytýkací dopis. Pokud potřebujete upozornit zaměstnance na porušení jeho povinností, např. na neuspokojivé pracovní výsledky, jeho chování, kázeň atd. Vytvořit Konkurenční doložka musí být vždycky sjednána písemně. Podepsat ji můžou už s pracovní smlouvou, zaměstnavatel může dokonce podpisem konkurenční doložky podmínit uzavření pracovní smlouvy. Stejně tak ji ale můžou uzavřít kdykoli během zaměstnání

Nástrahy konkurenčních doložek v obchodních vztazích

KONKURENČNÍ DOLOŽKA Po dobu trvání pracovněprávního vztahu je pojistné na zdravotní pojištění odváděno za za-městnance v souladu s platnou právní úpravou. V dané souvislosti lze konstatovat, že proble-matika konkurenční doložky se často týká zaměstnanců s vyššími příjmy. Připomínám, že v le Jak na konkurenční doložku | rady. Konkurenční doložka umožňuje zaměstnavateli ochránit know-how a další údaje o činnosti firmy, finančních tocích či o projektech, které jsou třeba teprve ve fázi příprav. Hovoříme o informacích, které by zaměstnanec mohl použít u konkurence po ukončení pracovn.. konkurenČnÍ doloŽka nenÍ to samÉ jako zÁkaz jinÉ vÝdĚleČnÉ Činnosti V pracovních vztazích často dochází k nepochopení a směšování dvou rozdílných pojmů, a to 1. (ne)možnosti zaměstnance vykonávat další výdělečnou činnost a 2. konkurenční doložky Konkurenční doložka se v praxi uzavírá zejména s těmi ze zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s důležitými informacemi o chodu zaměstnavatelova podniku. Půjde tak zpravidla o zaměstnance ve vedoucích (manažerských) pozicích či na místech specialistů, kde se předpokládá důkladné obeznámení zaměstnance s. Taková konkurenční doložka platí po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru a zaměstnanec se zavazuje nevykonávat výdělečnou činnost, kterou by konkuroval svému bývalému zaměstnavateli. Zaměstnavatel se oproti tomu zavazuje zaměstnanci poskytovat měsíční plnění ve výši alespoň poloviny průměrné.

Dohoda o konkurenční doložce - vzor 2021 - Práce pro

Převedeno k posouzení souzené věci Ústavní soud uzavřel, že konkurenční doložka v daném případě (ve své původní podobě) dostála požadavku rovnosti účastníků, resp. vyváženosti jejich vzájemných práv a povinností. Nelze totiž přehlédnout, že smluvní pokuta, kterou žalobkyně po žalované požaduje. Konkurenční doložka. publikováno: 18.03.2013 Ujednání o konkurenční doložce je třeba považovat za závazek synallagmatický. Konkurenční doložka musí být sjednána pouze za podmínek, které lze na zaměstnanci spravedlivě požadovat, včetně podmínek pro její předčasné ukončení 1. Konkurenční doložka nesmí být v rozporu s právem podnikat. Právní řád České republiky je tvořen různými předpisy od vyhlášek, přes nařízení a zákony, až po zákony ústavní a smlouvy mezinárodní, kterými je ČR vázána. Smluvní volnost stran není bezbřehá (viz. nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 192/95. Konkurenční doložka. Téma Konkurenční doložka v otázkách a odpovědích poradny pracovního práva a zákoníku práce. Právní rady a téma Konkurenční doložka v nadpisu. Neplatnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky díky pozdnímu doručení Pracoval jsem jako konzultant v IT, se zaměstnavatelem jsem podepsal.

Konkurenční doložka ve smlouvách o výkonu funkce epravo

  1. (6) Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně; to platí obdobně pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď Tyto věty popisují institut konkurenní doložky ve své nejzákladnější podobě
  2. 1:41. Otázka konkurenční doložky je velmi často diskutovaná a bývá často předmětem sporů jak o její platnost, tak o to, co bylo konkrétně sjednáno, co z toho plyne. Soudy to samozřejmě posuzují případ od případu, mají pro to několik zásad, kdy jedna z těch zásad je vyváženost, doložka musí být vyvážená, musí.
  3. Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem . Odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele Úpravu pracovněprávních konkurenčních doložek obsahuje v českém právním řádu § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (the zákoník práce), a to konkrétně odstavce 4 až 6 zmíněného ustanovení
  4. Konkurenční doložka Podstata konkurenční doložky spočívá v tom, že se zaměstnanec zaváže po sjednanou dobu (nejdéle však jeden rok) po skončení pracovního poměru nevykonávat činnost, která má vůči zaměstnavateli soutěžní (konkurenční) povahu
  5. Konkurenční doložka je dohoda, v níž se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na tom, že určitou dobu po skončení jeho pracovního poměru nebude vykonávat práci, která by mohla ohrožovat činnost zaměstnavatele - např. pokud by to znamenalo, že zaměstnanec bude využívat znalosti a zkušenosti, které u zaměstnavatele získal a které nejsou běžně dostupné, což by.
Bývalý hejtman Jiří Šulc stanul před soudem | Žít Ústí

Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích upravuje závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu po skončení pracovního poměru konkurenčního jednání (specifikovaného v § 310 odst. 1 zákoníku práce) vůči zaměstnavateli a závazek zaměstnavatele hradit zaměstnanci za splnění závazku sjednané peněžité. Konkurenční doložka Daňový slovník Podle Zákoníku práce § 310 - § 311 může být sjednána dohoda, kde se zaměstnanec zavazuje po určitou dobu po skončení zaměstnání nevykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu Konkurenční doložka dle § 310 zákona č. 262/2006 Sb., kde zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít dohodu, kterou se zaměstnanec zaváže, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu Konkurenční doložka. Zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou od 2. ledna 2015 se sjednaným příjmem 35 800 Kč měsíčně ukončil pracovní poměr k 31. květnu 2018. Vyměřovací základ za leden až květen 2018 činil 179 000 Kč Konkurenční doložka a dosavadní interpretace soudů. Samotná konkurenční doložka je (v pracovněprávních vztazích) zakotvena v § 310 a § 311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce).Odstoupení ze strany zaměstnavatele pak upravuje § 310 odst. 4 Zákoníku práce, v němž je stanoveno, že zaměstnavatel může od.

Plnění z konkurenční doložky může být pro příjemce velký

VZOR: konkurenční doložka. 5. 8. 2021. Podle nejvyššího soudu bylo doposud odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu nemožné. To však bylo nyní označeno za protiústavní a vy si odteď můžete v konkurenční doložce sjednat, že nemusíte důvod dokládat.. Konkurenční doložka? Drahá a málo funkční Konkurenční doložkou se tedy zaměstnavatel chrání, aby jeho bývalý zaměstnanec nevyužil, anebo dokonce nezneužil, klíčové informace, které během pracovního poměru získal Konkurenční doložka musí být vyvážená, což však neznamená, že by za ní makléř musel dostat nějakou finanční náhradu jako tomu je v případě konkurenční doložky v pracovní smlouvě. Pokud je konkurenční doložka sjednaná rozumně a vyváženě, tak obstojí sama o sobě i bez finančního protiplnění Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. Zvláštní odměna. Zanikne-li obchodní zastoupení, má obchodní zástupce právo na zvláštní odměnu, pokud: zastoupenému získal nové zákazníky nebo významně rozvinul obchod s dosavadními. Odbory však zatím uspěly pouze s výhradou k prodloužení maximální doby, na kterou může být konkurenční doložka sjednána. Ministerstvo ji původně chtělo prodloužit z jednoho roku na dva. Dosavadní doba jednoho roku je podle odborů - vzhledem k rychlému zastarávání informací či technologických a inovativních postupů.

Plnění konkurenční doložky a pojistné Daňový portá

Konkurenční doložka vlastně říká, že pracovník nesmí určitou dobu - nejdéle jeden rok - po rozvázání pracovního poměru vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet (která se shoduje s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele nebo má soutěžní povahu s jeho podnikáním Projednávanou věc je třeba posuzovat - s ohledem na to, že konkurenční doložka byla uzavřena dne 1. 1. 2007 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění účinném do 31. 7. 2007

Konkurenční doložka novou optikou Ústavního soud epravo

Mzda z konkurenční doložky po výpovědi (ukončení

Zaměstnavatel může teoreticky odstoupit od konkurenční doložky, aniž by uvedl důvod a předem měl se zaměstnancem ve smlouvě definované podmínky. Ústavní soud (ÚS) v pondělí vyhověl stížnosti firmy, která distribuuje elektroniku, ve sporu s bývalým generálním ředitelem. Nález vyhlásil soudce zpravodaj Ludvík David, případem se bude znovu zabývat Okresní soud v. Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně a lze jí uzavřít kdykoli v průběhu trvání pracovního poměru. Z logiky tohoto institutu však doporučujeme s jejím uzavřením příliš neotálet a naopak tuto dohodu uzavřít ještě předtím, než u zaměstnance dojde k získání důvěrných informací zaměstnavatele A konkurenční doložka jasně uvádí, že po zrušení vašeho seriálu budou tvůrci spuštěni do nádrže s taveným kovem.. And it's non-compete clause clearly states that when your show is cancelled, the creators are lowered into a vat of molten metal Konkurenční doložka je dohoda, jejímž obsahem je závazek zaměstnance, že po určitou dobu - nejdéle jednoho roku - po skončení jeho zaměstnání, nebude vykonávat takovou práci, která by byla svou náplní shodná nebo podobná s tím, co dělal u dosavadního zaměstnavatele, nebo pokud by taková práce byla pro.

Co je konkurenční doložka a jak funguje. Novinky Srp 07, 2021 Spropitné: samozřejmost nebo odměna za pozornou obsluhu. Srp 07, 2021 Češi se stále bojí změny zaměstnání. Na závěr nutno podotknout, že konkurenční doložka přináší povinnosti i samotným zaměstnavatelům. Pokud totiž jejich někdejší zaměstnanec dohodu dodrží, každý měsíc má nárok na určitou finanční kompenzaci nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku v dané společnosti. Splatnost je pak.

Ten nejprve připomněl, že konkurenční doložka dle zákoníku práce umožňuje smluvně omezit na dobu určitou základní právo na svobodnou volbu povolání, [4] a tím preventivně bránit zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání. Nejvyšší soud dále konstatoval, že úprava smluvní pokuty u. Zápisky na téma konkurenční doložka a dohoda o mlčenlivosti konkurenční doložka dohoda mlčenlivosti čtvrtek 30. listopadu 2017 14:31 konkurenční doložka j

Konkurenční doložka, smlouva o mlčenlivosti a ND

Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná (odstavec první). Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit (odstavec druhý) Konkurenční doložka se vždy nemusí zaměstnavateli vyplatit. 21. 12. 2015 | Barbora Musilová. Konkurenční doložky jsou v praxi hojně využívány zaměstnavateli a mnozí z nich je zahrnují do svých pracovních smluv takřka automaticky. Nesprávně sjednaná konkurenční doložka však nemusí zaměstnavateli přinést. 1 Konkurenční doložka jakožto samostatné ujednání bude typická zejména v případech jmenování, tedy kdy pracovní poměr nevzniká na základě pracovní smlouvy (Bělina 2012a: 1108). 2 Srovnej ust. § 30 ZPr, kde se v situacích před vznikem pracovního poměru hovoří o zaměstnavateli Konkurenční doložka se proto v praxi uzavírá zejména se zaměstnanci ve vedoucích pozicích, kteří přijdou do styku s důležitými a cennými informacemi. Dohoda o konkurenční doložce musí mít písemnou formu a dá se uzavřít samostatně, nebo může být součástí pracovní smlouvy konkurenční doložka. Písemná příloha k pracovní smlouvě. Zaměstnanec se v ní zavazuje nepracovat nějakou dobu (maximálně rok) po skončení práce pro konkurenci. Zaměstnavatel mu za to bude dávat nejméně půlku jeho obvyklého platu (i když nebude pracovat)

Nejasný výklad podstatných náležitostí obecné konkurenční doložky. Pokud jde o podstatné náležitosti konkurenční doložky (náležitosti nezbytné k tomu, aby konkurenční doložka vůbec právně existovala), neexistuje dosud závazný výklad ustanovení § 2975 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Konkurenční doložka tedy umožňuje zakázat zaměstnanci širší okruh činností než jen činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele. Pokud jde o to, jaké činnosti mají vůči zaměstnavateli soutěžní povahu, to bude především. Konkurenční doložka může být sjednána maximálně na rok. | foto: Shutterstock PRAHA Prostřednictvím dohody o konkurenční doložce se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výdělečné činnosti, která by konkurovala činnosti zaměstnavatele Konkurenční doložka je institut, kterým se jedna strana druhé zaváže, že na určitém místě po určitou dobu nebude vykonávat činnost, která je konkurenční k činnosti této druhé strany. Aby byla doložka platná, je dle současné legislativy nutných několik náležitostí. Předně musí být v doložce vymezeno území. Konkurenční doložka stanoví povinnost zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (nejdéle však po dobu jednoho roku) zdrží výdělečné činnosti, která by konkurovala bývalému zaměstnavateli. Zároveň v doložce musí být sjednána povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci finanční kompenzaci.

Výhody a nevýhody konkurenční doložky v občanském zákoníkuVerner legal

Co je konkurenční doložka a jak vám může pomoci? Kurzy

Notia vzdělávání – Zákoník práce a pracovní právoKdy (ne)musíte platit za rozhlas a TVJak napsat pracovní smlouvu | GT NewsJaime Staples se připojí k partypoker Team OnlineSmlouva o obchodním zastoupení