Home

Moldanubikum stáří

Metamorfní stáří spadají do širokého intervalu mezi 370-335 Ma. Jsou spjaty buď s vrcholnou metamorfózou nebo exhumací jednotek. Jedním ze základních rysů, charakterizujících moldanubikum, je i přítomnost velkého množství rozsáhlých těles variských granitoidů. Granitoidní plutony lze podle jejich prostorové vazby a. Moldanubikum nebo moldanubická zóna je geologická jednotka Českého masivu a evroých hercynid.Je považováno za staré prekambrické jádro obalené mladšími svrchnoproterozoickými jednotkami. Představuje nejsilněji metamorfované horniny (amfibolity a granulity) celého hercynského orogénu, navíc intrudované rozsáhlými granitoidními tělesy

Na našem území moldanubikum zahrnuje Českomoravskou vrchovinu, Šumavu a Český les. Hranice moldanubika vůči oblasti krušnohorské a tepelsko-barrandienské je vedená konvenčně (na základě stupně metamorfózy). Většině metamorfitů je přisuzováno středně až spodně proterozoické stáří , existují však i názory o. Vznik horniny: pomocí metody izotopů U/Pb bylo stáří stanoveno na přibližně 327 milionů let (střední karbon). Oblast moldanubika se právě nacházela v období pokročilejší fáze variské orogeneze, kdy docházelo vlivem pohybu litosférických desek k nadzvedávání zemské kůry a tím i snižování geostatického tlaku v.

Moldanubikum je místy překryto křídovými a terciérními sedimenty, ale z větší části je odkryto, takže na geologické mapě velmi dobře vyniká. Moldanubikem prostupuje velké množství těles hlubinných a žilných vyvřelin, které jsou variského stáří (svrchní devon-karbon). Nejrozsáhlejšími takovými tělesy jsou. strážecké moldanubikum. Stáří stáří protolitu: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum stáří metamorfózy: variské (devon-karbon) Složení amfibolitu hlavní minerály: plagioklas, amfibol akcesorické minerály: granát, křemen, zirkon, pyrit. Stavba budiny amfibolitu jsou uzavírány v migmatitizované pararul Geochemické argumenty pro spodnoproterozoické stáří pestré skupiny moldanubika Václav Procházka nebyly použity prostředky z žádného grant strážecké moldanubikum. Stáří stáří protolitu: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum stáří metamorfózy: variské (devon - karbon) Minerální složení hlavní minerály: křemen, kyselý plagioklas, K-živec, biotit, amfibol akcesorické minerály: granát, titanit, apatit, zirkon. Stavb

Moldaubikum - vsb.c

Jako moldanubikum je označován rozsáhlý komplex většinou silně přeměněných a hlubinných hornin budující převážně jižní a jihozápadní část Českého masivu a představující jeho staré prekambrické jádro. Vystupuje na rozsáhlých areálech Českomoravské vrchoviny, Šumavy a Českého lesa. Jeho součástí jsou moldanubikum Českého lesa, šumavské moldanubikum. P13 Migmatit. LOKALITA: Vanov u Telče TYP HORNINY: přeměněná - vyvřelá STRATIGRAFIE: moldanubikum STÁŘÍ: cca 340 mil. let SLOŽENÍ: draselný živec, plagioklas, křemen, biotit, muskovit VZNIK: Migmatity jsou vysoce přeměněné (metamorfované) horniny s typickou páskovanou stavbou.Tmavé pásky obsahují neroztavené minerály původní přeměněné horniny, zatímco.

Předpokládané stáří moldanubickým komplexů je prekambrické, i když je velmi pravděpodobné, že alespoň části pestrých skupin mají spodnopaleozoické stáří. Tektonicky je moldanubikum velmi složité, předpokládá se deformace různého stáří; poslední souvisí s variským vrásněním Za nejstarší součást Českého masivu bylo dlouho považováno moldanubikum. Tento názor se opíral zejména o vysoký stupeň metamorfních přeměn moldanubických hornin a o první určení stáří K-Ar metodou, která dávala hodnoty přesahující i 2 miliardy let

Moldanubikum - Wikipedi

Moldanubikum nebo moldanubická zóna je geologická jednotka Českého masívu a evroých hercynid. To je považováno za staré prekambrické jádro potažené mladší svrchnoproterozoickými jednotek. Představuje většina metamorfovaných hornin kolem hercynského orogénu, kromě intrudované rozsáhlými granitoidními těla. V českém masivu tvoří jeho jihozápadní a jižní. Moldanubikum nebo moldanubická zóna je geologická jednotka Českého masivu a evroých hercynid. Je považováno za staré prekambrické jádro obalené mladšími svrchnoproterozoickými jednotkami.[1] Představuje nejsilněji metamorfované horniny celého hercynského orogénu, navíc intrudované rozsáhlými granitoidními tělesy. V Českém masivu tvoří jeho jihozápadní a. Moldanubikum: hluboce metamorfované komplexy. Za nejstarší geologickou jednotku v širším okolí Plzně jsou považovány horninové komplexy moldanubika (moldanubické zóny). Představují celek tvořený vesměs silně metamorfovanými krystalinickými komplexy, kterými pronikají plutony a masivy hornin žulového typu variského stáří Český masiv lze rozdělit do 4 regionálních jednotek, které byly vyčleněny na základě teorií jejich vývoje před sjednocením během variského vrásnění. Liší se stratigrafickou náplní, ohraničením vůči okolním jednotkám i tektonickým vývojem. Jedná se o moldanubickou oblast (moldanubikum), tepelsko-barrandienskou oblast (středočeská oblast, bohemikum), sasko.

moldanubikum - Geologická encyklopedi

P8-1 Metabazit. LOKALITA: Miletníky u Křišťanova lom (sz. okraj Křišťanovského granulitového masívu) TYP HORNINY: přeměněná STRATIGRAFIE: moldanubikum STÁŘÍ: 340 - 335 mil. let stáří přeměny (metamorfózy) SLOŽENÍ: Hornina je složena zejména z biotitu, amfibolu a minerálů epidotové skupiny. Ojediněle byla pozorována zrna silně chemicky porušených. Geologie. V minulé kapitole jsme si řekli, že vlivem různého stáří vznikl rozdíl v podobě České vysočiny a Západních Karpat. Nejinak je tomu ovšem i s jejich horninovým složením, kterým se zabývá věda zvaná geologie

středočeský pluton - Geologická encyklopedie. středočeský pluton rozsáhlý (přes 3 000 km2) a složitý pluton mezi Říčany u Prahy, Klatovy a Táborem ( obr. 136 ). Je zhruba trojúhelníkového tvaru a leží mezi moldanubikem na JV a Barrandienem na SZ. Zahrnuje kyselé až ultrabazické plutonity; převládající horninou je. Stáří protolitu metamorfitů moldanubika se odhaduje přibližně od spodnoproterozoického po kambrické, možná až devonské (Cháb et al. 2008). Obecně je moldanubikum charakterizováno silně metamorfovanými horninam (moldanubikum, ČeskÝ masiv) occurence and mineralogy of green chalcedony (plasma) in serpentinite residues at moravia (moldanubian zone, bohemian massif) ŠÁrka konÍČkovÁ abstract dlabaČ 1976), avšak nelze vyloučit ani křídové stáří. rÁzek arejl 2 2 3 2-3 (m m.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin Témata: geomorfologie, geologie, petrologie. Ochrana a střety zájmů. Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČG nejsou doklady o výskytu hornin prahorního stáří. byly zvrásněny, přeměněny. Starohory. přeměněné mořské sedimenty a vyvřelé horniny - ruly, svory, fylity, mramor. Moldanubikum - oblast vltavsko-dunajská - Českomoravská vrchovina, Šumava, Český le Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin Témata: petrologie. Ochrana a střety zájmů. Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochran Stáří metamorfózy je přibližně 340 milionů let a souvisí s Variskými horotvornými procesy. Krušnohorské krystalinikum: tvoří centrální až severozápadní část saxothuringika. Je to velmi pestrá skupina hornin, které byly postiženy magmatickými, metamorfními a deformačními ději jak kadomského (kadomská orogeneze 750.

Stáří: Většina krystalinik je výsledkem variské metamorfózy se stopami předchozích metamorfóz. Litologie (uložení): Horniny jsou ve většině deformované a zvrásněné . Tektonika: Bývají silně tektonizované - rozpukané, dislokované. Hydrogeologie: Regiony metamorfitů jsou na podzemní vodu chudé. Nalezneme zde kolektory. 1. Oblast moldanubická (moldanubikum) tvoří j. a jz. část Českého masivu. Budují ji silně přeměněné (metamorfované) horniny prekambrického a paleozoického stáří, převážně biotitické až biotit-amfibolické ruly a migmatity, které jsou prostoupeny intruzivními tělesy hlubinných granitoidních hornin, které tvoří. Klíčová slova: moldanubikum, borský granulitový masiv, pegmatity, živec, turmalín, sekaninait 1998) bylo stanoveno stáří na cca 336 Ma. Většina mocnějších pegmatitových žil je výrazně diferencovaná, se zhruba symetricky zonální stavbou. Od okraje najdeme zóny středně až hrubě zrnitého pegmatitu,.

Moldaubikum

Moldanubikum jižních a středních Čech (šumavské a české moldanubikum) představuje litologicky, metamorfně a zejména strukturně značně složitý komplex metamor-fovaných hornin proterozoického až staropaleozoického stáří, které byly v několika intervalech proniknuty mag-matickými horninami (převážně granitoidy. Moldanubikum je nejstarší geologickou jednotkou, stáří jeho vrstev je většinou starohorní, snad i prahorní. Moladnubické horniny tvoří velkou část krystalického podkladu Strakonicka, hlavně střed, jihozápad a jih. Hlavními horninami jsou ruly, v mladších vrstvách jsou zastoupeny kromě rul a migmatitů vápence, erlany. Čechy, západní Morava a Slezsko. nachází se tu všechny typy hornin různého stáří (starohory až čtvrtohory) vznikl v prvohorách. zarovnaný reliéf (rovinatá krajina) najstarší část = MOLDANUBIKUM. přeměněné horniny ze starohor (rula, svor, fylit, mramor) + mladší (prvohory - Barrandien) Českomoravská vrchovina, Šumava Moldanubikum, na kterém leží jaderná elektrárna, je nejstarší a nejpevnější částí Českého masívu. Výše seismického rizika je určena alými zemětřeseními. Ze seismologických analýz vyplývá, že nejsou známy žádné případy místních tektonických otřesů Moldanubikum tvoří skalní podklad území jižních Čech a je součástí pásma evroých variscid, v jejichž centrálních částech vystupují vždy horniny moldanubického typu jako autonomní blok (Chábera 1985). Moldanubikum budují silně přeměněné (metamorfované) horniny prekambrického a paleozoického stáří

Stáří ofiolitů v okolí Sovích hor je podstatně mladší (cca 420-400 Ma) - (Oliver et al. 1993; Zelazniewicz et al., 1998) než v případě protolitu oceánských hornin, které byly vysunuty z tepelské sutury v oblasti mariánsko-lázeňského komplexu. Přítomnost prekambrických hornin, k nimž byly např. v české části řazeny. Velkou část šumavského území zabírá centrální moldanubický masiv, který je proterozoického stáří. Budují ho silně přeměněné horniny (krystalické břidlice, pararuly a migmatity) a hlubinné vyvřeliny (granitoidy), tzn. silikátové horniny poměrně chudé na vápník a hořčík, které dávají vznik minerálně. Moldanubikum budují metamorfované horniny přesně neureného stáří (proterozoikum - paleozoikum) a variské hlubinné vyvřeliny. Moldanubikum je nejstarší a také nejpevnější krou ýeského masivu, jejíž charakter byl v základních rysech uren v době variských horotvorných pochodů.. Východní část oblasti Podblanicko patří do geologické jednotky moldanubikum. Jsou to hluboce erodované části pohoří variského stáří, 370 - 300 milionů let. Metamorfované horniny vznikly přeměnou sedimentů a sdružených vulkanitů, které tvořily zemskou kůru již před variskou orogenezí moldanubikum. Nejstarší jádro Č. masivu. Jednotka je tvořena přeměněnými a zvrásněnými horninami a velkými tělesy vyvřelých hornin. Mořské pískovce a břidlice → přeměněny na svory, a především pararuly (krystalické břidlice). Dále: amfibolity, mramory, křemenné pískovce, ortoruly, žuly

Podle interaktivní geologické mapy České geologické služby jde o migmatitizované ruly prekambrického stáří s příslušností k jednotce moldanubikum. Webové stránky Uhelné Příbrami a všechny další informace z internetu klasifikují Zkamenělou řeku jako nános balvanů, který sem přihrnul ledovec LOKALITA: Kleť TYP HORNINY: přeměněná, granulit STRATIGRAFIE: moldanubikum STÁŘÍ: 360-340 mil. let SLOŽENÍ: Hlavní stavební složkou granulitu jsou minerály křemen, draselný živec, sodno-vápenatý živec a případně pyroxen. Vzorek pochází z jihočeského granulitového masívu Blanského lesa, který se svojí rozlohou 275. Scharbertová (1977) stanovila stáří Rb/Sr metodou na 800 milionů let. Moldanubikum vystupuje v podloží vinařských obcí Dobelice, Dobřínsko, Džbánice, Moravský Krumlov, Rybníky, Trstěnice, Vémyslice, Višňové, ležících ještě více na severozápadě ! 3! kromě! příkopových! bazénů,! i! dvě! lineárně! uložené! deprese,! zaplněné! permokarbonem! (brázda blanická a brázda boskovická). Regionální geologie je vědní obor, který využívá komplexního studia zemské kůry k jejímu členění do určitých územních jednotek, uvnitř kterých má horninové prostředí stejný či podobný vývoj (způsob vzniku a jeho další utváření). Pro každou jednotku je pak charakteristický určitý soubor hornin.

Podloží je tvořeno migmatitizovanou biotickou pararulou se sillimanitem a cordieritem proterozoického stáří (moldanubikum), která tvoří na části území výchozy. Půda je značně skeletovitá kambizem. Z geomorfologického hlediska se jedná o drobnou, ale v rovinatém terénu poměrně nápadnou vyvýšeninu zvedající se o. Geologická minulost Třebíče a okolí. Na Třebíčsku vystupují dva hlavní geologické celky, tzv. moldanubikum, tvořené silně přeměněnými horninami, a třebíčský masiv s hlubinnými vyvřelinami, v různé míře pokryté zejména nezpevněnými usazeninami třetihorního a čtvrtohorního stáří. V našem okolí nejsou s. 3 Obsah English abstract 5 Abstrakt 6 1. Úvod 7 2. Stručný přehled geologie moldanubika 8 2.1. Pozice moldanubika v rámci Českého masívu 8 2.2. Charakter kontaktů moldanubika s okolními geologickými jednotkami REVÍRU (MOLDANUBIKUM) DIPLOMOVÁ PRÁCE TEREZA DOLEŽELOVÁ Environmentální geologie (N1201) Prezenční studium Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D. Olomouc 2016 . 2 Čestně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, a ž Vyšenské kopce je národní přírodní rezervace v okrese Český Krumlov.Nachází se v Blanském lese, na jižním úpatí masivu Kletě - v údolí pod Městským vrchem (608 m), 2 km severozápadně od centra Českého Krumlova.Je součástí CHKO Blanský les a Evroy významné lokality Blanský les. Rezervace je jedním z přírodovědecky nejcennějších území Jihočeského.

Moldanubikum je v prostoru Českomoravské vrchoviny dále členěno na moldanubikum české, strážecké a moravské. Součástí moldanubika je i největší těleso žulových hornin u nás - tzv. moldanubický pluton, k němuž patří i durbachity (amfibolické a pyroxenické granity až syenity) jihlavského a třebíčského masívu Rozhledna Milíře. Rozhledna Milíře; Soubory ke stažení; GPS pozice; Z rozhledny přehlédnete část moldanubika Českého lesa, které je tvořeno jednak jednotvárnou sérií moldanubika biotitickými pararulami se silimanitem a cordieritickými migmatitickými rulami proterozoika a jednak žulami kadomského rozvadovského masivu, jehož stáří je odhadováno na 530 milionů let starohorní komplex nazývaný moldanubikum. Východně se rozkládá moravikum, kde stáří hornin kolísá ve velkém časovém rozmezí od éry starohorní až po prvohorní lažánecké vápence. Obě jednotky se stýkají na zlomovém pásmu směru JZ-SV. Střední část pásma probíhající př Lom U obrázku - Písecké hory Regionální členění:Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum)Stratigrafie:variské (hercynské) stáří vyvřelin Něco málo o mém obchodu: Pokud máte eminentní zájem o cokoli z mých aukcí, které jsou zatím bez příhozu,stačí napsat

Pak se, i v rámci našeho území, můžeme dobrat ke stáří kadomskému (asi 700 milionů let), místy dokonce až ke stáří více než 2,5 miliardy let! Pokud nás bude zajímat stáří sloučenin, molekul a atomů budujících minerály těchto hornin, možná zjistíme, že většina je stejně stará jako Země nebo Sluneční. (moravské moldanubikum, Český masiv) Genesis of green plasma - specific microcrystalline silica product of serpentinite weathering (Moravian Moldanubicum, Bohemian Massif) Šárka koníčková1) 2)*, Zdeněk Losos2) a stanisLav HouZar1) 1)Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37, Brno Moldanubikum Území jihozápadní a západní Moravy je budováno východním okrajem plošně rozsáhlé moldanubické oblasti, která pokračuje přes jižní část naší republiky dále do.

Oblast moldanubická (moldanubikum) Oblast středočeská Oblast sasko-durynská Oblast západosudetská (lužická) Oblast moravskoslezská - reprezentuje východní část Českého masivu, skládá se z brunovistulika, moravika, silesika, žulovského masivu a moravskoslezského paleozoika. [2 V odstavci geologie: nemáme moldanubické stáří - je sice moldanubien, ale taky máme moldanubikum, z něhož je odvozeno moldanubický, ale to není geochronologická jednotka. A v témže odstavci obrat se zase vyvinuly - má to znamenat, že tam byly, nebyly a znova jsou? (omlouvám se za poněkud expresívní vyjádření) Strážecké moldanubikum, tvořené horninami z období starohor (stáří asi 2 miliardy let). Zde je významné naleziště bezbarvé odrůdy křemene-křišťálu. 2. zastávka byla u Librovýho mlýna v části obce, které místní obyvatelé říkají Ve vápence. Zde jsme pozorovali naleziště krystalického vápence a provedli reakci. Ložisko leží zhruba 44 km sev. záp. od Brna a řadí se k východní větvi moldanubika (tzv. strážecké moldanubikum), ve kterém jsou zastoupeny převážně hlubinně metamorfované a silně migmatizované horniny, proniklé intruzivy různého stáří Fabrics and geodynamic evolution of Moldanubian orthogneisses English abstract The aim of this paper is a structural analysis of selected mostly Cambro-Ordovician orthogneisses cropping out in a part of high-grade rocks of western Moldanubian Zone

Moldanubiku

 1. The massif of Železné hory (the Iron Mountains), mostly covered with forests, provides archaeology of the Middle Ages with a repository of knowledge concerning the country settlement in the period from the 13th to the 15th century, so far not used u
 2. In deutschsprachigen Fachpublikationen (Zeitschriftenartikel und Bücher) wird derzeit die Schreibweise variszisch am meisten verwendet.[11][12] Podle interaktivní geologické mapy České geologické služby jde o migmatitizované ruly prekambrického stáří s příslušností k jednotce moldanubikum. Webové stránky Uhelné Příbrami a.
 3. eraliza
 4. Melechovský masiv se nachází na území tzv. moldanubické kry (Moldanubikum). Charakterizujte jednoduše tuto geologickou jednotku, zjistěte její přibližné stáří a jmenujte metamorfity, které v této oblasti převažují. 2. Jaký typ lesů a druh stromů převažuje na úpatích Melechovského masivu? 3
 5. Jako moldanubikum je označován soubor středně a silně metamorfovaných hornin (pararuly, migmatity, vložky kvarcitů, erlánů aj.). V daném území jsou řazeny k tzv. jednotvárné jednotce. Stáří moldanubických hornin je obecně zatím nejasné a podle různých autorů se pohybuje od spodního proterozoika až ke staršímu.

Moldanubikum :: Violet Plane

 1. ují biotitické migmatity s varia- 4 - moldanubikum, 5 - svratecké a kutnohorské krystalinikum, 6 - bohemikum, 7 - moravi
 2. Studie zirkonu z alkalickeho syenitu od Nalou.an, moldanubikum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 94, 47.59. Study of zircon from alkali syenite near Nalou.any, Moldanubicum, Czech Republic: The fine-grained part of alkali-feldspar syenite near Nalou.any is extremely enriched in Zr, Th and U. In these parts the zircon content reach 5 %
 3. hloubkách metamorfované moldanubikum, představující centrální zónu hercynského oro-genu. To spočívá na slaběji přeměněných hor-ninách moravika, v kterých je zaříznut kaňon určeno stáří metamorfních pochodů, předme-tamorfní stáří některých původních vyvřelin i stratigrafické postavení některých předme
 4. Sedlčanská žula variského stáří; amfiboliticko-biotitický granodiorit s výraznými vyrostlicemi bílého mikroklinu středočeského plutonu moldanubika. oddělující moldanubikum od západně ležícího bohemika. Vzhledem k tomu, že po obou stranách tohoto hlubinného zlomu byly v době intruzí již pevné horniny v jejich.

SEKCE D - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI Katedra geologi

Moldanubikum - Český masiv (moldanubikum) - tvořen přeměněnými, zvrásněnými, vyvřelými - mořské pískovce a břidlice teplotou a tlakem přeměněny na svory, především pararuly (krystalické břidlice) - amfibolity, mramory, křemenné pískovce, ortoruly, žuly - v devonu se nacházel Český masiv v blízkosti rovníku a v. Geografie České republiky . 1. Geologie ČR . Český masiv- pozůstatek kolizního orogenu- přesahuje ČR- rudy žil barevných kovůVývoj Českého masivu- Většinou jen intenzivní eroze - souvrství sedimentárních hornin- V karbonu a permu - sladkovodní sedimenty (slepence, jílovce, pískovce, zbytky rostlin)- Limnický permokarbon (oblast středočeská, lugická, limnické. Česká republika Znát všechno, co je psáno normálně (ne zajímavosti drobným písmem), z čísel však jen ta tučná a podtržená. 1)ČR - základní údaje rozloha: 79000 km2 (přesně 78867 km2 - dle ČSÚ i CIA). Údaje se v různých zdrojích liší o pár km2, v atlase udávají 78866 km2. Dle CIA připadá z celkové rozlohy (78867 km2) na souš 77247 km2 a na vodní. Eklogity z Níhova . Napsáno dne 1. únor 2021.Zveřejněno v LOKALITY.. Eklogity z Níhova . Pohled na polní výchoz u Níhova (stav 01/2021 • moldanubikum,11 10 Tamtéž. 11 Tato oblast představuje komplex metamorfovaných hornin různého stáří a granitových plutonů (hlubinné těleso magmatického původu), přičemž nejstarší zjištěné horniny jsou až 2,1 miliardy let staré (tamtéž)

Moldanubická oblast zasahuje do povodí svou východní částí (moldanubikum západní Moravy a strážecké moldanubikum, třebíčský a jihlavský masiv, které jsou součástí moldanubického plutonu). Tuto část tvoří intenzivně metamorfované horniny prekambrického a paleozoického stáří, které jsou prostoupeny intruzívními. a Dobrá Voda (stáří ~ 335 Ma) reprezentující oblast moldanubika o rozměrech přibliţně 150 x 60 km. Cílem práce bylo analyzovat vzorky z uvedených lokality na elektronové mikrosondě, na základě výsledků analýzy stanovit P-T podmínky, za kterých pegmatity vznikaly, a provést jejich vzájemné srovnání stáří původní horniny granitového složení spadá do období kambria před zhruba 520 miliony let a její vznik byl spojen s tehdejší magmatickou aktivitou při roztahování (extenzi) zemské kůry během tzv. kambro-ordovického riftingu kontinentů (saxothuringika od Gondwany) (Donau, Danubius) a Vltavy (Moldau), protože se mezi nimi rozprostírá. Moldanubikum bylo dlouho považováno za nejstarší součást Českého masivu. Tento názor se opíral zejména o vysoký stupeň tepelně tlakových přeměn moldanubických hornin a o první určení stáří Moldanubikum českého lesa Moldanubikum - Wikipédi . cswiki Moldanubikum. enwiki Moldanubian Zone. nlwiki Moldanubische Zone. skwiki Moldanubikum. ukwiki Молданубікум Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 1. VERNER, K. (2010): Foto - Rácov. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2021-08-19]
 2. Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku: Stratigrafie: variské stáří vyvřelin: Stupeň ochrany: A - Přírodní rezervace (PR). Ochrana geologického fenoménu A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
 3. Tvoří ji z velké části tzv. moldanubikum, geologická jednotka Českého masivu, jejíž nejstarší vrstvy se datují do období vzniku Země a dosahují stáří až 4 miliard let. Je to jakési okno do geologických prazákladů střední Evropy. Místní krajinu však utvářely i mnohé následné geologické změny - bylo zde dno.
 4. Choustnická ortorula: co říká stáří metamorfózy kolem 460 Ma o stáří protolitu? K zirkonům v ortorulách obecně: proč se skoro v každé rule zkoumané technikami s jemným rozlišením našly i zirkony staré 2 miliardy let, případně i více
 5. Dozvíme se, že základní geologickou jednotkou Táborska je moldanubikum a jeho přeměněné horniny. Jsou tři skupiny hornin - vyvřeliny (např.žula), usazeniny (pískovec, vápenec, slepenec apod.) a přeměněné horniny - ty vznikají ze všech druhů jako důsledek tlaku, teplot a chemizace

SEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY Katedra geologi

 1. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje geologickou charakteristiku území mapového listu Brno, které je zobrazeno na geologické mapě ČSSR. Úvodní část seznamuje s geomorfologií daného území, poté je oblast rozdělena na dvě hlavní geologické jednotky - Český masiv a Karpaty
 2. Pararuly, moravské moldanubikum. rakce dle ČSNEN. F. Výrobek, Frakce v mm ČSN EN, Prohlášení shody 0/4 - 4/8 - 8/16 - 11/22 - 0/32 13242 0/63 13242 Ložisko je součástí severní části moravské větve moldanubika proterozoického stáří, žďársko-strážecké oblasti. Ložisková výplň je tvořena převážně.
 3. Podle Kříbka et al. (2005) je strážecké moldanubikum v této oblasti tvořeno především cordierit-biotitickými rulami a migmatity, biotitickými a amfibol-biotitickými migmatitizovanými rulami s vložkami amfibolitů, vápenato-silikátových hornin a ortorul. Obec Zubří se nachází přibližně 2 km v. od Nového Města na Moravě
 4. označovaným souhrnným názvem moldanubikum. V rámci této formace je spíše konvenčně, než s ohledem na odlišnost v geologickém vývoji, vymezena jednotka moldanubika Českého lesa. Severní hranici tvoří styk s dyleňskou jednotkou (dyleňský svorový komplex), která má Stáří rozvadovského masívu bývá někdy.
 5. 2) Český masív je tvořen především horninami prvohorního a předprvohorního stáří, které byly zvrásněny v prvohorách tzv. hercynským vrásněním. a) Český masív se geologicky člení do pěti základních oblastí (moldanubikum, oblas
 6. paleozoického, mesozoického a kenozoického (včetně kvartéru) stáří a pozdně paleozoické a kenozoické vulkanické systémy. Plnění výzkumného úkolu (dílčího cíle oblasti výzkumu) (Esri data) - oblasti Moldanubikum, Žďárské vrchy, Polabí, Jeseníky, rněnsko, Doupovské hory, Železné hory, atd

Národní geopark Barrandien vznikl roku 2020 a nabízí všem zájemcům ucelený vhled do geologie a paleontologie, ale také na zoologické, botanické, archeologické, kulturní a historické souvislosti.Nový geopark se rozprostírá na území Středočeského a Plzeňského kraje, a také na teritoriu Hlavního města Prahy.Geopark odkazuje na Joachima Barrande, který tato území. ČERVENÝ, B. (1959): Foto - Stavba nové silnice. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Praha, Česká geologická služba [cit. 2021-06-03] Lom Požáry - Praha - Řeporyje 50°1'43.0N, 14°19'28.0E Bývalý lom Požáry 1 je významnou geologickou lokalitou světového významu. Je zde od roku 1984 uznaný mezinárodní stratotyp pro začátek oddělění přídol (báze vrstvy č.96) - hranici určuje první výskyt graptolita Monograptus parultimus (viz obr.) Existující radiometrická stáří z oblasti SPK ukazují, že hlavní část magmatického komplexu byla vmíst ěna v časovém rozmezí 356-340 Ma (shrnutí in Žák et al. 20 05). 4.1 Moldanubikum Moldanubikum buduje severní a z menší části také jižní část zájmového území, dál

jiného stáří, a tedy jiné geologické minulosti. Tato kapitola se bude zabývat částí Šumavy, jež je součástí Českého masivu. Jak píše Chlupáč et al. (2002) Český masiv, a tedy i Šumava, vznikl důsledkem variského (hercynského) vrásnění. K tomuto vrásnění došlo v období od středního devonu do svrchního karbonu výplň pánve stáří cenoman až coniak člení na souvrství perucko-korycanské (Kpk), b ělohorské (Kb), jizerské (Kj), teplické a březenské (Ktbř). V křídové pánvi se těží stavební kámen (např. Podhorní Újezd), žáruvzdorné materiály (nap ř. Vyšehořovice) a sklářské písky (St řeleč) Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno, CZ-659 37, e-mail: shouzar@mzm.cz. Abstract: Minor sphalerite - pyrrhotite ore mineralizations were found in marbles on the locality Číchov-Leština (Moravian Moldanubicum) which form thin layer (Less-than 1 m thick) in sillimanite-biotite gneisses in the Varied unit of the Moldanubian Zone

Znáte moldanubikum? - EnviWeb

00:00:50 Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti, 00:00:52 začíná Hyde park civilizace. 00:01:02 Hostem je Zdeněk Venera, ředitel České geologické služby. 00:01:05 Dobrý večer. 00:01:06 Dobrý večer. 00:01:08 Kolik o minulosti a budoucnosti nám říkají horniny to je moldanubikum 00:07:09 tady máme nejstarší horniny. 00:07:15 Nejstarší datování dává až 2,1 miliardy let. 00:07:20 Ale jinak v zásadě orogeneze probíhala 00:07:26 mezi 390 až 300 milionů let. 00:07:36 Karpatská soustava, vnější Karpaty, to je součást systému Karpat a Alp, 00:07:46 alá himalájská soustava Z egio vál vě-geologi kého hlediska se tato oblast dělí na moldanubikum a saxothuringikum. Lokalita se vahází o lasti saothui vgika. Ta zaujíá elké úze ví části Cheska, Kaloaska a Sokoloska ~Rojík î ì í ò, î. Toří ji egioál vě metamo foa vé sedi ue vt a ulkait staop oho vího a p ekai kého stáří mylonitizované zóny, které je pokračováním přibyslavské mylonitové zóny assyntského stáří. Nejvýrazněji je zóna patrná ve východní stěně lomu. Ultramylonit dosahuje mocností až několik desítek metrů

P13 Migmatit Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v

Zadejte Vaše podmínky pro vyhledání v mapě GEOČR 50. MAPA 1:50 00 porostu o stáří 130 let (zastoupení BK 50, SM 37, JD 10, KL 3) roste památný strom smrk u Zámečku Dolní Folmava, který má podle údajů z r. 2003 výšku 46 m, obvod kmene 446 cm, stáří 200 let. Roste v nadmořské výšce 650 m. Na této lokalitě jsou také ukázky udr-žovaných vodních ploch, využívanýc Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o. RNDr. Lubomil Pospíšil, Ing Zkontrolujte 'paleozoikum' překlady do slovenština. Prohlédněte si příklady překladu paleozoikum ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Návrhy na vylepšení hesla v rámci spolupráci s UK. Dobrý den, předně moc děkuji za napsání pěkného a zajímavého hesla. Jste určitě na dobré cestě získat zápočet

SEKCE D - GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI | Katedra geologieSEKCE B - METAMORFOVANÉ HORNINY | Katedra geologie

Saxothuringikum - cbg

stáří vegetace. Pole opuštěné 5 let, 7 let a trvalou louku. Na každé z těchto ploch jsem udělala 50 náhodn umístěných fytocenologických snímkě ů. Pro určení pokryvnosti každého přítomného druhu jsem použila 5-ti číselnou Braun-Blanquetovu stupnici s dělením stupně 1 a 2 (van der Maarel 1979)

MoravosilesikumPPT - PRAHORY A STAROHORY Filip Bordovský PowerPoint