Home

Pedf UK psychologie přijímací řízení

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

26. 3. 2021 15.00 - 17.00 hodin v budově PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1. Souborné informace v 15.00 hodin na příslušných školících pracovištích PedF UK • informace o průběhu a organizaci přijímacího řízení • informace o průběhu a organizaci studia • konzultace s akademickými pracovníky • konzultace se student Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu a lze v ní získat maximálně 100 bodů. V písemné zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Psychologie na PedF UK (viz Státní závěrečné zkoušky Bc studia - otázky; tamtéž doporučená literatura)

Magisterské studium - Katedra psychologie PedF U

Konference - Nejistota ve výchově. Dne 27. května se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy od 9:00 konference Nejistota ve výchově, na které se podílejí: Katedra občanské výchovy a filozofie Katedra speciální pedagogiky Katedra psychologie... By Kadrnožková Monika Published 07/06/2021 Aktuality Doktorské studium na katedře psychologie PedF UK Podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny v databázi Univerzity Karlovy, viz Přijímací zkouška - ústní zkouška: posuzuje se jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci - rozprava nad disertačním projektem - např.. PdF ∙ Studenti ∙ 7. 4. Oznámení k odevzdávání závěrečných prací. PdF ∙ Studenti ∙ 11. 3. Programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízené Univerzitou Hradec Králové na Katedře pedagogiky a psychologie pro akademický rok 2021/202 Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte na adresu: UHK - Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové. Odvolání jsou zpracovávána jednou týdně, jeho přijetí je možné ověřit v části Přijímací řízení. V části Rozhodnutí je zveřejněno rozhodnutí děkana/rektora Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): Programy čekají na schválení akreditace. Přijímací řízení bude otevřeno po akreditaci (předpoklad - první třetina roku 2021). Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021. Masarykova univerzita www.muni.c

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu PedF UK - obor Psychologie - speciální pedagogika - Informace o studiu; Psychologie a speciální pedagogika - Pedf UK - Ostatní; Speciální pedagogika - NMgr. Pedf UK - Přijímačky, přípravné kurzy; UJEP - speciální pedagogika - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe Přijímací zkouška. Přijímací zkouška je kombinovaná a má tři části:. 1. část (písemná) - test Obecných studijních předpokladů (OSP) Povinnou součástí příjímacího řízení pro obor Psychologie je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních. Harmonogram přijímacích zkoušek z Arteterapie. Přijímací řízení - Psychologie. Přijímací řízení - doktorské studijní programy Specializace v pedagogice (obor Teorie vzdělávání ve fyzice), Pedagogická psychologie, Educational psychology. Elektronická přihláška

veroniko, mohu předchozí rady jen potvrdit. podle mých zkušeností je minimum lidí, kteří se tam dostanou přímo po maturitě (právě kvůli nutným znalostem a rozhledu v oboru, který málokdo hned po střední škole má). já sama jsem se dostala až na druhý pokus, kdy jsem předchozí rok strávila na psychologii na PedF UK (kde ovšem přijímací zkoušky také nejsou. Modelové otázky přijímacích zkoušek — Přírodovědecká fakulta UK. Přírodovědecká fakulta (www.natur.cuni.cz) Info. Fakulta / Uchazeči o studium / Bakalářské studium / Podmínky přijímacího řízení / Modelové otázky Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů. nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz. tel.: 221 619 300, 221 619 333 Přijímací řízení Bc. prezenční studium: 1. kolo - písemná část. Obsahuje test studijních předpokladů, test vědomostní (společenské vědy, kultura a psychologie), test z cizího jazyka. 2. kolo - ústní část. Znalost literatury ve vlastním předloženém seznamu, posouzení motivace ke studiu a vyřešení modelové.

Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2021/2022 - zkrácená verze se změnami platnými od 15. 4. 2021 Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2021 Pedagogická fakulta UP. Sbírejte s námi příběhy míst a získejte hodnotné ceny! Letní originální tvůrčí výzva PdF. 14. 7. 2021. Slavnostní promoce absolventů v akademickém roce 2020/2021 - sdělení vedení PdF UP v Olomouci. 9. 7 Výsledky přijímacího řízení - rok 2020. Výsledky přijímacího řízení uchazečů. Seznam uchazečů o studium podle studijních programů (2020) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2020) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na PdF OU v roce 2020. Doporučení k podávání. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI . FILOZOFICKÁ FAKULTA . KATEDRA PSYCHOLOGIE . Evaluace přijímacího řízení na obor Psychologie FF UP z hlediska akademické úspěšnosti studentů. Evaluation of the admission process for Psychology at the Faculty of Arts, Palacký University, from the perspectiv Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu - Pedagogika Zveřejněno: 29. Psychologie a její kontexty č. 2/2019. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 093 100 +420 553 463 100 . Přijímací řízení 2020/2021 - Pedagogická fakulta

Obory s přijímacími zkouškami z psychologie Přijímací zkoušky z psychologie se zpravidla skládají při přijímacím řízení na obory související přímo se studiem psychologie. Všeobecně se vyžaduje znalost psychologie, většinou přesahující kompendium středoškolských vědomostí. Potřebné jsou zejmén Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK v tomto roce otevírá v distanční formě přípravný kurz k přijímací zkoušce v tomto programu. Přihlášku společně s potvrzením o zaplacení přípravného kurzu zasílejte nejpozději do 2. 4. 2021. Termín konání: 12. a 26. 4. 2021 (14:45 - 18:00 hod.

Bližší informace o přijímacím řízení a obsahu studia naleznete pod příslušným odkazem. Učitelské studijní obory. Katedra psychologie zajišťuje výuku psychologických kurzů pro učitelské obory na Pedagogické fakultě UK, včetně psychologické části přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 pro-bíhalo v souladu s § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vy-sokých školách, a o změně a doplnění dalších záko-nů (zákon o vysokých školách), Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze, dále Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2016/201 Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 2. PedF: Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK Pedagogická fakulta; Katedra psychologie Adresa: Myslíkova 7, Praha 1, pracovna č. 307 - Poradna, 3. patro Telefon: + 420 221 900 544, +420 221 900 522. Email: dobromila.trpisovska@pedf.cuni.c Na PedF UK v Praze se podmínky přijímacího řízení řídí § 48-50 zákona . 111/98 Sb., o vysokých školách, Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze, Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 a opatřeními děkana, která jsou vydán

UCHAZEČI - Pedagogická fakult

SkSKP - SvOPV pro učitele odborných předmětů školní rok 2016 - 201

UK Point. Tel.: (+420) 224 491 850. E-mail: info@cuni.cz. Celetná 13. 116 36 Praha 1. Provozní doba a kontakty na oddělení Přijímací skoušky ČVUT FD - Přijímačky, přípravné kurzy. Učitelství pro ZŠ Učitelství pro 1. st. ZŠ - PEDF UK - Univerzita Karlova. Přijímací řízení na VŠEM - Ostatní. VŠE - Fakulta Managementu - studium BC, dálkově - přijímací řízení - Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářské studium - Katedra psychologie PedF U

Přijímací řízení - Pedf - zkušební kurz. Učitel: Pavla Nečasová Nejste přihlášeni (Přihlášení Proč studovat u nás Přijímací řízení a duben s uchazeči online. COVID-19: informace a opatření. - vedená na KPPP nebo jiné katedře PedF UK. Předškolní pedagogika. Psychologie dítěte. HV, VV, TV, DV - zaměření . pedagogicko-psychologické literatury . PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Učitelství pro mateřské školy Programy otevírané v akademickém roce 2021/2022. Dne 22. dubna 2021 byly schváleny změněné PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy otevírané v akademickém roce 2021/22. Přihlášky ke studiu bylo možné podávat elektronicky od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021 (bakalářské programy

Výsledky z předchozích řízení - Pedagogická fakult

Přijímací řízení - Katedra speciální pedagogik

 1. FSS MU - studijní obor Psychologie (Bc.) Přijímací zkoušky se skládají z: 1. kolo. Uchazeči o studium na FSS MU jsou vybíráni v rámci přijímacího řízení. Základní a jediné kritérium pro přijetí/nepřijetí ke studiu představují výsledky tzv.Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost scio s.r.o. www.scio.cz (dále jen Scio)
 2. Katedra psychologie. Katedra psychologie výukově zabezpečuje téměř všechny psychologické kurzy realizované na PF, PřF, FF i FZS UJEP v Ústí nad Labem. Pracovníci katedry jsou zapojeni do výuky studia prezenčního, kombinovaného a výuky v programech centra celoživotního vzdělávání
 3. Přijímací řízení - požadavky na přijetí, průběh, požadované praxe a jak je najít Studenti psychologie z kateder: FF UK, PedF UK, FF UPOL, FF OU, FF MUNI, FSS MUNI. 2x nutnost vykonat přijímačky, směry, kde se psycholog může uplatnit. Pojmy: klinický psycholog, terapeut, kouč, psychoterapeut, mentor apod.).

Bakalářský Magisterský Rigorózní Přijímací řízení Přípravné kurzy. Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK se profiluje jako moderní akademické pracoviště spojující vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství a v oblasti dalšího vzdělávání s nejnovějšími poznatky a výzkumy z. Jihočeská univerzita objela na kole za měsíc zeměkouli po rovníku. Jihočeská univerzita prokázala týmového ducha a vášeň pro pohyb skvělým umístěním v rámci mezinárodní cyklistické výzvy ABC Challenge v červnu 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): Programy čekají na schválení akreditace. Přijímací řízení bude otevřeno po akreditaci (předpoklad - první třetina roku 2021). Dny otevřených dveří 21. a 22. 1. 2021. Masarykova univerzita www.muni.c Letní úřední hodiny Studijního oddělení Pedagogické fakulty MU. Omezené úřední hodiny od 1. 7. do 31. 8. 2021. O prázdninách, tj. v letních měsících červenci a srpnu, studijní oddělení nabízí možnost osobní návštěvy pouze ve středečních úředních hodinách. 28. 6 Charakteristika studia Učitelství pro mateřské školy. 8.3.2013. Tříleté bakalářské studium je zaměřené na kvalifikační přípravu učitelů mateřských škol a jeho studijní plán je naplněn povinnými, povinně volitelnými a volitelnými předměty uspořádanými v příslušných modulech a v teoretickém, praktickém a.

Přijímací řízení - Bakalářské studium Katedra psychologi

Katedra speciální pedagogiky - Univerzita Karlova

Katedra pedagogiky a psychologie - Univerzita Hradec Králov

Studentská oborová rada katedry psychologie na PedF UK v Praze. 548 likes. Usilujeme o zvyšování kvality studia a hájíme zájmy studentů a studentek psychologie Kompletní specifikace produktu Testy - Psychologie - Přijímací zkoušky na VŠ - Horáková Hoskovcová S., Gruber J., porovnání cen, hodnocení a recenze Testy - Psychologie - Přijímací zkoušky na VŠ - Horáková Hoskovcová S., Gruber J PedF UK - studijní obor Psychologie a speciální pedagogika (Bc.) Přijímací zkoušky se. Katedra psychologie Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Charakteristika katedry psychologie. Katedra psychologie připravuje kvalifikované psychology v rámci prezenční výuky bakalářského jednooborového studia Psychologie ve studijním programu Psychologie.. V celoživotním vzdělávání umožňuje katedra zájemcům o zvyšování kvalifikace prezenční studium. Společenské vědy, psychologie a komunikace. Právo a veřejná správa. Ekonomie, finance a management. Informatika, programování a výpočetní technika. Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: jaro 2022) Business Economy and Management ESF

Přijímací řízení - Univerzita Hradec Králov

 1. Bakalářské studium psychologie je vstupní branou do velmi rozmanitého oboru. Jeho cílem je předat studujícím základní psychologické poznatky a dovednosti, aby mohli zodpovědně naplánovat své další profesní směřování, ať už v oboru psychologie, nebo mimo něj
 2. Přijímací řízení; Studium. (1966-2001), v roce 2007 ukončila doktorské studium oboru Pedagogické psychologie na PedF UK v Praze. Přednáší a badatelské činnosti se věnuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Pedagogické fakultě UK v Praze..
 3. ima uzavřené, se mu sníží adekvátně cena. Ta poté činí přibližně 9 000.

Přijímací zkoušky: Výběrové řízení proběhne bez účasti uchazeče na základě dodaných podkladů . Délka studia: 3 roky. se členy katedry pedagogické a školní psychologie PedF UK Praha. a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR Informace pro doktorandy. Doktorský studijní program Didaktika matematiky, který je na PedF UK akreditován od roku 1991, je zaměřen na přípravu vědeckých a koncepčních pracovníků s kompetencemi pro vědecký výzkum v didaktice matematiky a analýzu a evaluaci kurikulárních obsahů výuky matematiky včetně univerzit připravujících učitele 2004-2009 UK FTVS - doktorát v oboru kinantropologie (titul Ph.D.); 1998-2004 UK PedF - technická informační výchova + tělesná výchova (titul Mgr.). Zkoušk Absolventka jednooborové psychologie na Pedf UK v Praze. Absolvovala celou řadu odborných stáží na klinických i poradenských pracovištích (například v Manželské a rodinné poradně Kladno, Krizovém centru RIAPS, Psychiatrickém centru Praha, Občanském sdružení ONŽ a dalších) Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta . Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. Tel.: +420 221 900 111 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikační údaje. Katedra výtvarné výchovy, 3 patro

Jak se dostat na psychologii a uspět u přijímací zkoušky

 1. Přijímací zkoušky. Studiu arteterapie předchází pětikolové přijímací řízení. Nejdříve vás čeká písemný test ze studijních předpokladů, kde si vás vyzkouší ze znalostí dějin umění, psychologie a psychoterapie, speciální pedagogiky a všeobecného rozhledu. Jak se připravit na přijímací zkoušky na VŠ
 2. Karlova univerzita psychologie testy Modelové testy - Pedagogická fakult . Modelové testy Modelový test z pedagogiky a psychologie (pedagogicko-psychologická příprava) pro navazující magisterské studium, studijní program Učitelství pro střední školy - zde Kontaktní a jiné informace o ústavu/katedře v patičce stránky
 3. istře, musíte. Jednou jste ten tým pro Strategii vzdělávání 2030+ jmenoval a, když vás tam pozvali, tak musíte
 4. áře, kurzy a ostatní: Certifikát koordinátora tvorby školního vzdělávacího programu Certifikát Comenius/Grundtvig Basics - Leading Educational Chang
 5. Od 2012 dosud - Odborný asistent, Katedra řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 2010 - 2013 - Lektor, analytik, člen pracovních skupin pro transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb v rámci individuálního projektu MPSV ČR Transformace sociálních služeb
 6. uje jednání s lidmi. Vývoj psychiky. Psychické procesy. Inteligence. Osobnost a její poznávání. Socializace. Jedinec v sociální skupině. Metody psychologie. Psychohygiena, psychický stres, psychosomatika. Hromadné.

Přijímací. řízení. pro akademický rok 2021/2022. V případě dotazů k přijímacímu řízení se obracejte na studijní oddělení. Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022. 29.01.2021. (OSPRCH), Katedrou psychologie PEDF UK. Sběr dat v období: 16. - 30. listopadu 2020. Pro sběr dat byl využit online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA). předchozí. PedF UK obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (aprobace český jazyk a literatura, občanská výchova) PedF obor Školský management Plně kvalifikovaná Semináře, kurzy a ostatní: Certifikát koordinátora tvorby školního vzdělávacího programu Certifikát Comenius/Grundtvig Basics - Leading Educational Chang > Přijímací řízení > Přihlásit se. Přihlásit se . Přihlášení přes údaje přihlášky. E-mail, rodné číslo nebo číslo přihlášky. Heslo. Zapomněl(a) jsem přihlašovací údaje. Přihlášení přes IS MU. Je nutné znát UČO a heslo. Přihlásit se přes I

Jak se dostat na nejžádanější obory VŠ - pedagogické

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. Ústav pedagogických věd. E-mail: lemrova@utb.cz TEL: +420 576 037 440 Kancelář: U18/539. Identifikátory autora. Zabývá se sociální a pedagogickou psychologií. Byla členkou řady výzkumných týmů zaměřených na tyto dvě oblasti. Působí také jako školní psycholog Přijímací řízení; Mimořádný den otevřených dveří Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha - učitelství matematika, fyzika PedF UHK - rozšiřující studium informatiky. PedF UK - Management vzdělávání - probíhající magisterské studium Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila držitelství ocenění HR Award, které nejenom na vysoké mezinárodní úrovni dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí UJEP atraktivní na poli světového výzkumu

Psychologie a speciální pedagogika Pedf U

 1. PEF ČZU v Praze je vzdělávací a vědecká instituce, která patří mezi nejlepší a nejžádanější ekonomické fakulty vysokých škol zabývajících se oblastí ekonomiky, managementu, veřejné správy či informatiky v Česku
 2. Přijímací zkoušku vykoná uchazeč formou testu, v němž prokazuje své předpoklady pro studium v oblasti: předškolní pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia) speciální pedagogiky (na úrovni absolvovaného Bc. studia) psychologie (na úrovni absolvovaného Bc. studia
 3. Sháním seznam/y doporučené literatury k přijímacímu řízení na FHS (dříve bývala Diskuze č.98825, vloženo 07.02.2006 18:03:48 FHS Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda je mezi váma někdo, kdo dělal přijímačky na Fakultu humanitních studií UK Já jsem se hlásila na Studia občanského sektoru - příjímačky byly z.

Psychologie - přijímací řízení - jcu

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze , www.pedf.cuni.cz. Od června do prosince 2017 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, náměstkem ministryně školství byl od července 2015 do června 2017. Prorektor pro rozvoj Univerzity Karlovy v Praze byl od r. 2003 do r. 2015 Metropolitní univerzita Praha, (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie a další). Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Den otevřených dveří 8. (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů. LF UK) Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímací zkoušky hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: přijat - nepřijat. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí

Přijímací řízení; Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ, kombinace dějepis - francouzský jazyk, PedF UK. Profesní zkušenosti a odborná činnost: Lektor francouzského jazyka - Spěváček (jazyková škola), lektor - Univerzita třetího věku v Kutné Hoře, lektor francouzského jazyka na OA Satalice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Podat přihlášku. Aktuálně otevřené přijímací obory. Přehled přihlášek. Kontrola a doplnění údajů Přijímací řízení Jihočeská univerzita. O univerzitě.

S. 58-58. [PedF UK Středisko vědeckých informací, katedra biologie a ekologické výchovy]. 631. Skokanová, Alena - Lišková, Eva: Výběrová bibliografie: Výchova k péči o životní prostředí, roč. 1995. Praha, PedF UK 1997. 219 s. [PedF UK Středisko vědeckých informací, katedra biologie a ekologické výchovy]. 632 Mareš, J., & Tichý, V. (2015). Hudebně talentovaní dospívající a přijímací řízení. Pedagogická orientace, 25(3), 372-393 Přijímací řízení Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 na Pedagogické fakultě Dokument je ve formátu *.pdf. 0,37 MB Přijímací řízení na Pedagogickou fakultu OU Informace pro uchazeče o studium. Otevřené programy Pedagogické fakulty pro přijímací řízení 2021/2022 Informace pro uchazeče o studiu Právnická fakulta Univerzity Karlovy nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1. Telefon: +420 221 005 111 Email podatelna: podatelna@prf.cuni.cz Kontakt pro média: komunikace@prf.cuni.cz Identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4. IČO: 0021620 Záznamy o písemných dílech z roku 1996. 1. Adamec, J.: Carevna a myši ve státní poustevně.In: Playboy, 2, 1996, 10, s. 24-25. 0862-9374. PedF UK, katedra.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 Přijímací řízení bylo organizováno v souladu s ustanoveními § 60 školského zákona, vyhlášky č. 671/2004 Sb. a Směrnicí ředitele školy k přijímacímu řízení ke studiu na Střední školu právní. Přijímací řízení se řídilo následujícími body Praxi si je možné domluvit alespoň s dvouměsíčním předstihem, ideálně před začátkem semestru. Studenti na praxi dostanou možnost účastnit se programu pacientů (skupinové terapie, životopisné skupiny apod.) a psychologické diagnostiky pacientů (např. WAIS a ROR). Praxe je 8h denně a je zpoplatněna 500,- Kč týdně

Utb přijímací řízení 2021 Směrnice k přijímacímu řízení - Fakulta humanitních studi . Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče. přihlášky (pouze papírové na formuláři SEVT 49 145 0) a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 27. srpna 2021; všechny přílohy k přihlášce doruč na studijní oddělení s přihláškou do 27. srpna. v současné době katedra zeměpisu na PedF UK neexistuje, studijní obor byl otevřen v akademickém roce 2017/2018 ; Přijímací řízení na Filozofickou fakultu. Vážení uchazeči, pro návrat na přihlašovací stránku k příjímacím zkouškám klikněte ZDE, případně otevřete odkaz prijimackyff.upol.c Vážení kolegové, chci Vám tímto nabídnout možnost spolupráce na výzkumném projektu, který je realizován v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) a na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN. Projekt.. Přijímací řízení Aktuální informace sledujte přímo na stránkách Pedagogické fakulty. přijímací řízení na Pedf UK obecně (termíny, den otevřených dveří , přihlášky atd. Pedagogická fakulta PdF. PdF Více. Aktuálně Nabídka sekce: Přijímací zkoušky. Přijímací řízení Ze všech studujících Fakulty sociálních studií se k dobrovolnické činnosti v centru MUNI Pomáhá během pandemie přihlásilo 14,4 procenta studentů a studentek. Pro lepší představu: každý sedmý studující FSS dobrovolničí. Tím se FSS zařadila na sdílené druhé místo mezi všemi fakultami MU

Letní školy Západočeské univerzity brzy přivítají letošní účastníky. Studium Tisková zpráva Veřejnost. Sutnarka otevírá nový ateliér. Povede jej Architekt roku 2020, profesor Zdeněk Fránek. covid-19 Studenti Studium Radim Šíp vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, dvojkombinaci český jazyk a základy společenských věd (abs. 1998). Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dosáhl titulu Ph.D. z oboru filozofie (abs. 2006). Výsledky jeho doktorské práce jsou dostupné v monografii: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (2008) a Pragmatismus a. řízení ke jmenování profesorem doc. Martina Cajthamla, v oboru Filozofie (informace o uchazeči) Doporučující dopisy Stanovisko komise projednáno 4. 11. 2020 - Zápis VR FF UP habilitační řízení PhDr.Květuše Kunešové, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči) habilitační práce Chronotop exilu (Studie temporality a spaciality v quebecké migrantské.