Home

Pohybová a polohová energie

POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIE POHYBOVÁ ENERGIE - energie, kterou má pohybující se těleso. závisí na: o rychlosti tělesa - čím vyšší rychlost - tím vyšší energie projektil vystřelený ze střelné zbraně má vysokou rychlost (pohybovou energii) - může konat velkou práci - způsobí zraněn - Polohovou energii má každé t ěleso ve výšce. - Polohovou energii zna číme Ep - Polohová energie se rovná práci vynaložené na zvednutí t ělesa do této výšky. Ep= G · h (G = m · 10 ) E p = m · 10 · h - Polohová energie je tím v ětší, - čím má t ěleso v ětší hmotnost POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. Pohybová energie - definice: Práce, kterou může vykonat pohybující se těleso, než se úplně zastaví. Polohová energie - definice: Práce, kterou může nějaké těleso vykonat, když změní svou polohu nebo svůj tvar. Pohybová energie závisí na rychlosti tělesa a na jeho hmotnosti pohybovÁ a polohovÁ energie ! # $ % & ' * +,-. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 9 9 : 7 ; 9 : < 8 7 9 9 = > :? @ a b c d 7 9 : e f 9 :- f 9 f 9 -g f 9 f 9 < 8 7 9 : = h f 9 f > i 9 : j m 9 v k: cviČenÍ uČebnic V tomto případě se polohová energie mění na pohybovou. c) kyvadlo V tomto případě se neustále obě energie navzájem přeměňují na ten druhý typ, a to následujícím způsobem: v nejvyšším místě je: v = Ek = h = Ep = v nejnižším místě je: v = Ek = h =

Pohybová a polohová energie Fyzika-sandra

Potenciální energie molekul - vnitřní energie (též

polohová energietëlesa se pFi nëkterých dëjích pFemëñuje na pohybovou energii tëlesa a naopak (napF. skákající mi¿ek, skate na U-rampë, kyvadlo hodin, bungee jumping, houpaëka, vodní elektrárny) pFi pFemënách energie möže docházet k pFenosu energie na jiná tëlesa Pozn: platí ale zákon zachování energie, který Fíká Anotace: Žák rozliší pohybovou a polohovou energii, žák bude znát značky a jednotky polohové a pohybové energie, žák vypočítá pohybovou a polohovou energii, žák určí, na čem závisí pohybová a polohová energie, žák vysvětlí pojem polohová energie pružnosti. Klíčová slova. energie, pohybová (kinetická) energie, polohová (potenciální) energie, joule,. Jednotkou pohybovej energie je joule - J. Každé teleso, ktoré je v určitej výške nad povrchom Zeme, pri zostupe nadol môže konať prácu, pretože má polohovú energiu. Polohová energia má značku E p (potenciálna) v bod ě A - polohová energie kyvadla je nejv ětší (kyvadlo je v nejv ětší výšce) pohybová energie je nulová (kyvadlo je v klidu) v bod ě B - polohová energie se zmenšuje (zmenšuje se výška kyvadla) pohybová energie se zv ětšuje (zv ětšuje se rychlost kyvadla

Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso. Je to tedy práce, kterou musíme vykonat, abychom urychlili těleso na určitou rychlost. Velikost kinetické energie tělesa, vykonávajícího posuvný pohyb závisí na jeho hmotnosti a rychlosti Pohybová a polohová energie. Těleso, které se pohybuje větší rychlostí má... menší polohovou energii. menší pohybovou energii. větší pohybovou energii

1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie těles

  1. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
  2. Polohová energie tělesa, které je na povrchu Země ( h = 0 ), je nulová (Ep = 0 ). Aby těleso získalo polohovou energii, musíme vykonat určitou práci a změnit polohu tělesa. Stejně velikou práci pak může vykonat těleso při návratu do původní polohy. Protažené nebo stlačená pružina má polohovou energii průžnosti
  3. Nebo podívej se na prezentaci v týmu Fyzika VIII v souborech - energie - polohová - pohybová Nebo použij učenici strana 29 až 38. 1. Doplňte do tabulky značky a jednotky fyzikálních veličin. Fyzikální veličina Značka Základní jednotka Hmotnost Rychlost Výška Polohová energie Pohybová energie Síla 2
  4. Úlohy. Vypočítejte polohovou energii závaží o hmotnosti 5 kg, které se nachází ve výšce 15 metrů nad zemí. Jak se změní polohová energie tělesa o hmotnosti 20 kg, jestliže ho z nadmořské výšky 550 metrů přesuneme do nadmořské výšky 700 metrů? Velikost změny polohové energie vypočítejte
  5. Pohybová, cizím slovem kinetická energie se značí E K Pohybová energie tělesa závisí na jeho rychlosti a hmotnosti Těleso o hmotnosti m zdvižené do výšky h nad povrchem Země má polohovou energii. Polohová, cizím slovem potenciální energie se značí E p Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na.
  6. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 01 KINETICKÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. • 01) Pohybová (kinetická) energie tělesa: Z řeckého slova kinetikos - pohybující se, značíme Ek, jedná se o energii každého pohybujícího se tělesa, Kinetická energie je uschovaná práce, jednotkou je J (Joule). Pro velikost pohybové energie platí

Pohybová, nazývaná tiež kinetická, energia je energia, ktorú majú telesá, ktoré sa pohybujú. Závisí od hmotnosti telesa a od jeho rýchlosti (ak sa teleso nepohybuje, nemá kinetickú energiu) Polohová alebo tiež potenciálna energia je práca, ktorú treba vykonať, aby sa teleso dostalo do novej polohy v gravitačnom poli Zeme Formy energie - pohybová a polohová energie 900150 Fyzika. Fyzika - Mechanická energie. Vzdělávací tabulky. Jakou rychlost v km/h musí mít těleso s hmotností 60 kg, aby jeho pohybová energie byla stejná, jako jeho polohová energie ve výšce 50 m? Správná odpověď: v = 112,7553 km/ Súčet polohovej a pohybovej energie sa počas pádu nemení. Je to celková mechanická energia telesa E = Ep + Ek = konš. Pri dopade sa loptička stlačí - časť energie sa zmení na energiu pružnosti. Preto je pohybová energia po doraze menšia ako pred odrazom a loptička nemá dosť energie, aby vystúpila do pôvodnej výšky pŘ 2: jakou polohovou energii mÁ paraŠutista, padÁ-li rychlostÍ 4 m/s mÁ hmotnost 90 kg a celkovou energii 54720 j? domÁcÍ Úkol: jakou hmotnost mÁ pan prezident, vyskoČÍ-li ze druhÉho patra svÉ rezidence a metr nad zemÍ mÁ rychlost 108km/h. jeho celkovÁ energie je 32,2 kj a jeho pohybovÁ energie je 31,5 kj

test - pohybová a polohová energie - Webzdarm

Energie Cílová skupina: 8. ročník Klíčová slova: Polohová a pohybová energie, jednotka energie, hmotnost, rychlost, výška Očekávaný výstup: Vyslovení závěrů o závislosti pohybové a polohové energie na jiných veličinách, vysvětlení daných fyzikálních jev Polohová energie tělesa; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa ; Listopad. Výpočet příkladů na pohybovou a polohovou energii; Shrnutí - energie a pohybová energie: pracovní list 1, polohová energie a přeměna energií: pracovní list 2 a otázky z písemek; Vnitřní energie a její změna vykonáním prác Pohybováenergie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

Polohová energia telesa, ktoré je na povrchu zeme ( h = 0 ), je nulová. Polohovú energiu má aj zmagnetizované teleso v magnetickom poli magnetu. Natiahnutá či stlačená pružina má polohovú energiu pružnosti. Polohová energia telesa sa pri niektorých dejoch premieňa na pohybovú energiu telesa a naopak Práce, výkon, pohybová a polohová energie Author: Ucitel Created Date: 1/27/2013 9:18:39 AM. pohybová energie maximální a polohová energie nulová. Všechna polohová energie se přeměnila na pohybovou. 5. Pokud pustíme pružný míček, bude padat dolu, odrazí se od podlahy a vyskočí opět nahoru, i když do nižší výšky. Tento děj se bude opakovat, až postupně míček zůstan

Pohybová a polohová energia Fyzika pre 8. ročník ZŠ . Každé teleso, ktoré je v určitej výške nad povrchom Zeme, pri zostupe nadol môže konať prácu, pretože má polohovú energiu. Polohová energia má značku Ep(potenciálna). Teleso s hmotnosťou m má v gravitačnom poli Zeme vo výške h nad podložkou polohovú energiu: Ep = m. g. h Jednotkou polohovej energie je joule - J Polohová energie závisí na hmotnosti tělesa a jeho výšce (Ep = m .h . g). Pohybová energie závisí na hmotnosti tělesa a jeho rychlosti (Ek = 1/2 m .v . v). Popsali jsme si, jak se polohová energie mění na pohybovou a naopak. Podívejte se na odkazy, kde je tato problematika velice hezky popsána Pohybová energie vody (řeky, potoky, vlny, přílivy, příboj, tsunami) Sluneční energie je do vody uskladněna nejen jako teplo a potenciální (gravitační) energie (v oblacích, přehradních nádržích), ale i jako pohybová energie 4 (ve srážkách, v řekách, vodopádech, oceánech). Jen do řek je nepřetržitě vkládáno asi 9. Úkoly a úlohy: Pohybová a polohová energie tělesa Pokyny: K vypracování si můžeš vybrat libovolný úkol nebo úlohu. Každá odevzdaná práce bude ohodnocena známkou a bude k ní přihlédnuto při celkovém hodnocení z fyziky. Úkol vypracuj na čistý papír formátu A5 a s tvým jménem a podepsaný rodiči ho odevzdej.

Pohybová a polohová energie tělesa. Na čem je závislá? Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Pohybová energie se dále mění na pohyb do kopce - pohybová energie se zmenšuje, polohová se zvětšuje. 8. třída - Práce a energie Příklady pro řešení: Popiš, jak se mění polohová energie na pohybovou a naopak: Vyhodíš kámen do výšky a on pak pad pohybová energie je nulová. Jízda na skateboardu •Rychlost jízdy se zvětšuje a zároveň se zvětšuje i pohybová energie •Polohová energie se mění na pohybovou •V nejnižším bodě rampy máme polohovou energii nulovou, ale jedeme nejvyšší rychlostí, naše. Typy souborů. Uvedené odkazy vás přesměrují na oficiální stránky dodavatelů prohlížečů dokumentů, které tady jsou vystavovány. Jde o zdarma šířené programy POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE. Energie; Pohybová energie tělesa; Polohová energie těles; Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa; Pohybová a polohová energie; VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO. Látky jsou složeny z částic; Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie; Vnitřní energie, změna vnitřní.

Energie - vyřešené příklad

Tlaková polohová energie - polohová energie kapaliny nebo plynu (kapalina nebo plyn tlačí na stěny nádoby) Př.: Jak se změní polohová energie kladiva o hmotnosti 4,5 kg, jestliže ho zvedneme do výšky 1,2 m? m = 4,5 kg h = 1,2 m E P = ? (J) E P = m ∙ g ∙ h E P = 4,5 ∙ 10 ∙ 1,2 = 54 E P = 54 J Polohová energie kladiva se. J Pohybová energia kameňa 100 m pred dopadom na zem je 800 J. h1 = 200 m h = 500 m Polohová energia kameňa 200 m pred dopadom na zem je 400 J. Kinetická energia telesa vzrastie 9-krát. Kinetická energia telesa vzrastie 9-krát. Polohová energia nádoby sa zmenší o 22 J. Mgr. Ľuba Popíková * Pohybová energie Pohybující se těleso má pohybovou energii. Působením na jiné těleso po určité dráze může vykonat práci. Pohybovou energii tělesa posuzujeme podle práce vykonané tělesem až k jeho zastavení. Pohybová energie tělesa závisí na jeho hmotnosti a rychlosti. Pohybuje-li se těleso větší rychlostí, má. Polohová energie hranolu se vzhledem k zmenšující se výšce nad Zemí zmenšuje, naopak pohybová energie se zvětšuje, protože se zvětšuje rychlost dřevěného hranolu. @ Radomír Macháň Otázka číslo 13: Těleso o hmotnosti 40 kg bylo zvedáno jeřábem ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci. Označení: E Jednotky energie jsou stejné jako jednotky práce - joule, kilowatthodina. Formy energie 1. mechanické formy energie a. polohová b. pohybová 2. vnitřní formy energie a. tepelná b. jaderná c. chemická 3. elektromagnetické formy energie a

DUMY.CZ Materiál Pohybová a polohová energi

  1. Fyzika přeměny energie pohybová a polohová energie . 1. Jaderná energie ve Slunci 2. Světelná energie (koloběh vody) 3. Chemická energie 4. Mechanická energie - pohybová 5. Mechanická energie - polohová Příklady přeměny energie Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii mechanickou
  2. 1.5. Polohová a pohybová energie: Energie tělesa a její dělení na pohybovou a polohovou. Označení, jednotky a výpočty. Energie pružnosti. Přeměna energií, zákon zachování energie. F8_My_Energie.pptx (1,9 MB
  3. pohybová sa zväčšuje, polohová energia sa premieňa na pohybovú, - súčet polohovej a pohybovej energie je počas pohybu stály a rovný počiatočnej polohovej energii cyklistu, - v spodnej časti kopca má cyklista najväčšiu rýchlosť a preto najväčšiu pohybovú energiu

zväčšuje sa jeho polohová energia. Na vrchu U-rampy sa zastaví vo výške - všetka pohybová energia sa premenila opäť na polohovú energiu. Výstrel z luku Strelec napne luk a vystrelí šíp. Pri napnutí luku strelec koná prácu, ktorá sa uloží ako polohová energia pružnosti Pohybová a polohová energie tělesa Se slovem energie se setkáváme denně v nejrůznějších souvislostech. Co znamená, že těleso má energii? Výklad, řešené příklady + procvičení POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE Pomůcky, použitá literatura: učebnice fyziky pro 8.ročník, internet PEČLIVĚ ČTĚTE ZÁVĚRY A TEXTY K ÚLOHÁM Úkol č.1 Kdybyste se postavili od sebe na šířku tělocvičny a 2x si kutáleli míč mezi sebou, předáte míči energii Pohybová energie tělesa padajícího z určité výše; Pohybová energie částic a polohová energie silového působení částic; Polohová energie tělesa zvednutého nad vodorovnou podložku; Tepelná výměna mezi tělesy nastane: Stýkají-li se tělesa stejné teploty.

Úkol 3: Polohová a pohybová energie Úkol: Desetikilogramové závaží se nachází v klidu ve výšce 10 km nad povrchem Země. Spočítej polohovou energii podle vztahu Ep = mhg , kde g = 10 N·kg-1, h = 5 km. Jak velká energie se přemění z polohové energie na pohybovou energii, pokud se těleso přemístí z 10 km do 5 km Polohová energie kamene ve výšce: E p = m · g · h = 5 · 10 · 15 J = 750 J. Stejnou pohybovou energie bude mít kámen při dopadu, pokud zanedbáme odpor prostředí. 3. Pohybová energie dělové koule po výstřelu je E k = 1 — 2 m · v =2 470 kJ. V největší výšce bude pohybová energie nulová a polohová energie bude rovna 470 kJ Fyzika 8. (Energie (Formy energie (Práce, Výkon, Účinnost, Pohybová a: Fyzika 8. (Energie (Formy energie, Přeměny skupenství, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie), Elektro magnetické a světelné děje

Pohybová energie Fyzika 8. ročník pohybová energie, rychlost Mgr. Beatrice Stařičná Anotace: nabytých informací k tématu pohybová energie, procvičení výpočtu praktických úloh.Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičení Škola ­ adresa: ZŠ Mendelova, ul Energia je schopnosť telies vykonávať prácu. Energia: 1.) kinetická (pohybová) energia E k; 2.) potenciálna (polohová) energia E p 1.) Kinetická energia. Kinetickú energiu má každé teleso, ktoré je v pohybe 2.) Potenciálna tiažová energia. Potenciálnu energiu má každé teleso, ktoré stojí v určitej výške nad Zemou E=?J h = 500 m h1 = 100 m E Ep Ek Ek E Ep E m gh 0 E 0,2.10.500 E 1000J E k E mgh1 E 1000 0,2.10.100 E 800J Pohybová energia kameňa 100 m pred dopadom na zem je 800 J. Z výšky 500 m padá kameň s hmotnosťou 200 g. Aká je jeho polohová energia 200 m pred dopadom na zem - Pohybová energie tělesa - - Polohová energie tělesa - - Výkon - Výpočet práce z výkonu a času - - Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

Práce‚ výkon‚ energie. 1.1. Mechanická práce: zavedení pojmu práce ve fyzice, fyzikální veličina práce a její výpočet. Příklady na výpočet práce. Výkon: zavedení pojmu, výpočet práce z výkonu a času, účinnost. 1.4. Energie: Pohybová a polohová energie tělesa, zákon zachování energie Pohybová energie. Pohybováenergie Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková.Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Polohová a pohybová energie, vzájemná přeměna jednotlivých druhů energie

pohybová a polohová energie . 4.1 POVRCHOVÁ ENERGIE.. 31 4.1.1 Měření povrchové energie pomocí SeeSystemu (Surface Energy Obrázek 1: Strukturní vzorec SAN 2.1 Polymerizace SAN Postupy polymerizace styrenu a akrylonitrilu ve vodních médiích jsou již dobře známy Potenciálna energia alebo polohová energia (W p alebo E p) je druh mechanickej energie.Súvisí so vzájomnou polohou telies (vrátane mikročastíc) sústavy, v ktorej telesá na seba vzájomne silovo pôsobia. Presná definícia znie, že je to práca, ktorú treba vykonať na telese, aby sa z referenčnej energetickej úrovne (tzv. normálny stav alebo nulová hladina) dostalo.

pohybová a polohová energie . Mikrokogenerační jednotka na bázi palivových článk V jednotkách se na jedné straně vyrábí elektrická energie pro vlastní potřebu, na druhé straně se současně vznikající teplo využívá v maximální míře a beze ztrát pro vytápění. Přebytečnou elektrickou energií se napájí veřejná. Žák v jednoduchých příkladech vysvětlí pojmy polohová a pohybová energie tělesa. Výpočtem určí velikost energie. Zná značky a jednotky fyzikálních veličin. Uvede možnosti, jak lze přeměnit mechanickou energii Prostuduj si kapitoly Přeměny energie, Zákon zachování energie a Perpetuum mobile z učebnice fyziky na straně 18 - 24. Zapiš si do sešitu (ne vytiskni a nalep!!!): Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa Polohová energie tělesa se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak (např

Člov ěk a p říroda - FYZIKA - Práce, energie, teplo - Polohová a pohybová energie Anotace: Tento pracovní list je ur čen k opakování a procvi čení u čiva 8. ro čníku - konkrétn ě tématu pohybová a polohová energie. Žáci pracují je dnotliv ě nebo ve skupinách. Je přiloženo autorské řešení Fyzikus 8. ročník. Pohybová energia telesa. Charakterizuj pojem Energia. Kedy má teleso pohybovú energiu? Od ktorých fyzikálnych veličín závisí veľkosť pohybovej energie telesa? Aká je jej fyzikálna jednotka? Vyjadri vzťah medzi pohybovou energiou telesa a prácou, ktorú je teleso schopné konať. Polohová energia telesa - pohybová energie E k a polohová energie E p se při některých dějích vzájemně přeměňují - při přeměnách energií může také docházet k přenosu energie na jiné těleso Př. Míč jsme vyhodili svisle vzhůru. Budeme popisovat jeho polohovou a pohybovou energii v průběhu pohybu. A E k max.(největší rychlost po. Polohová energie knížky se zvýšila o 2,75 J. Příklady pro řešení: 1) Střela o hmotnosti 20 g je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 300 m. O kolik se zvětší jejípolohová energie v nejvyšším bodě dráhy? 2) Kladivo o hmotnosti jeden a čtvrt kg je zvednuto do výšky 80 cm POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE: 1.5 Pohybová energie: 1.6 Polohová energie: 1.7 Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa : Úlohy ke shrnutí učiva 1.1 až 1.7 : VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO: 1.8 Látky jsou složeny z částic: 1.9 Proč se tělesa zahřívají při tření

Kinetická energie - Wikipedi

Vnitřní energie tělesa = součet pohybových a polohových energií všech molekul v tělese - do ní se nezapočítává pohybová energie spojená s pohybem tělesa a polohová energie spojená s nadmořskou výškou - závisí na: počtu molekul v tělese; teplotě tělesa; vzájemné poloze - zvýšení. vykonáním prác Špeciálnym prípadom polohovej energie je polohová energia.. napr. stlačená pružina. Pohybová energia telesa sa môže premeniť na.. energiu toho istého telesa a naopak. Pri premenách energie môže dochádzať aj k.. energie na iné telesá

PPT - Creation IP&RK PowerPoint Presentation, free

Pohybová a polohová energie - zstyrfren

Mechanickú energiu majú: - telesá, ktoré sa pohybujú - kinetická energia (pohybová energia) a pružné telesá, ktoré sú stlačené alebo natiahnuté - potenciálna energia pružnosti (polohová energia pružnosti). Druhy mechanickej energie: 1. potenciálna (polohová) energia Ep - je schopnosť telesa konať prácu. Aby teleso. Title: Polohová a pohybová energia Author: Milan Sojka Last modified by: Milan Sojka Created Date: 9/22/2010 7:05:00 PM Company: doma Other title

PPT - 23Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie - O škole

Polohová a pohybová energie - YouTub

13 Práce a energie 3.2 ENERGIE POLOHOVÁ A POHYBOVÁ Fyzikální princip Polohová energie Ep je druh mechanické energie, kterou těleso získá při zvyšování své nadmořské výšky. Vypočítáme ji Ep= m·g·h.Pohybová energie Ek je druh mechanické energie, kterou má pohybující se těleso ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

Polohová energie - Sweb

10_ Energie pohybová, polohová, pružnosti, tepelná, atd. tělesa mající energii mohou konat práci Energie pohybová - kinetická je energie spojená s pohybem tělesa těleso v klidu má nulovou pohybovou energii Závisí na: hmotnosti tělesa - přímoúměrně (kolikrát větší hmotnost, tolikrát větší energie Pohybová a polohová energie. Pracovní list na celkové zopakování učiva o pohybové a polohové energii. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-ix-f-12.doc: Velikost: 183.5 KiB: Autor POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIE. POHYBOVÁ ENERGIE - energie, kterou má pohybující se těleso. závisí na: rychlosti . tělesa - čím . vyšší rychlost - tím . vyšší. energie. projektil vystřelený ze střelné zbraně má vysokou rychlost (pohybovou energii) - může konat velkou práci - způsobí zranění. hmotnost

Polohová a pohybová energie :: Učitel Jan Podpěr

Energie m ůže být schována v pohybu (pohybová energie), poloze (polohová energie) nebo deformaci p ředm ětů. Nem ění se množství energie, jen její typ. Základní vztahy z této kapitoly • práce: W Fs= , • výkon: W P t = , • účinnost: 2 1 P P η= , • polohová energie: E mghp = pohybovou energii Ek 10 km/h @hod' kouli : 50 km/h @hod' kouli Pohybová (kinetická) energie tElesa - Co je energie? Je schopnost hmoty konat práci (jednoduchá a nedokonalá definice) Pohybující se koule má schopnost konat práci má pohybovou energii (porazí kuželku). Je energie, kterou tEleso získá uvedením do pohybu Energie roste v závislosti na rychlosti s druhou mocninou (není přímá úměra) E k = 1 / 2 m × v 2 - (Tento vzoreček se nemáme učit) POLOHOVÁ TÍHOVÁ ENERGIE [E p Energie. Kinetická (pohybová) energie. Potenciální (polohová) energie. Zákon zachování energie. Výkon . Mechanická práce. Pohybuje-li se těleso působením síly, koná se mechanická práce. Mechanická práce se koná, když se po podlaze tlačí bedna nebo táhne vozík, nebo když se zvedá nějaké těleso do výšky 3. Pohybová energie závisí na: hmotnosti a výšce t ělesa rychlosti a výšce t ělesa hmotnosti a rychlosti t ělesa 4. Polohová energie je dána sou čtem hmotnosti t ělesa a výškou t ělesa nad Zemí sou činem hmotnosti t ělesa a výškou t ělesa nad Zemí sou činem hmotnosti t ělesa a rychlostí t ělesa nad Zemí 5

Polohová a kinetická energia - riešené príklady - O škol

Energie tělesa. Polohová. Potenciální. Pohybová. Kinetická. Energie spojená se silovým polem - magnetickým, elektrickým, nejčastěji však vztahujeme k Zemi - tedy gravitačním. Energie spojená s pohybem tělesa Energie Energie je schopnost tělesa, hmoty nebo látky konat práci. - je to práce schovaná v tělese - energií je mnoho - např. pohybová, polohová, vnitřní, elektrická, větrná, sluneční, jaderná - jednotkou energie je J (joule) Pohybová (kinetická) energie - je energie, skrytá v pohybujícím se těles Pohybová energie Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník Tematický okruh: Práce, energie, teplo Anotace: 1. pohybová energie 2. vzorce pro výpočet pohybové energie 3. příklady IX 21­10:31 POHYBOVÁ ENERGIE Ek •kinetická energie je druh mech. energie, kterou má pohybující se těleso •je to práce uložená do pohyb 1. Jaderná energie ve Slunci 2. Světelná energie (koloběh vody) 3. Chemická energie 4. Mechanická energie - pohybová 5. Mechanická energie - polohová Příklady přeměny energie Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii mechanickou. Energie proudícího vzduchu (větru) pochází od Slunce Id: P5553 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 2 Ročník: 8. ročník ZŠ Předmět: Fyzika Tematický celek: Energie Téma: Formy energie - pohybová a polohová energie Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá

Formy energie - pohybová a polohová energie datakabinet

Polohová a pohybová energie tělesa Označení DUM: VY_32_INOVACE_06.11.KUF.FY.8 Vytvořeno: 26. 10. 2012 POLOHOVÁ A POHYBOVÁ ENERGIE TĚLESA. BLUDIŠTĚ písmena správných odpovědí zapisuj na linku. Tajenka:_____ TEST. Potkají se dva hlemýždi. Jeden je samá boule a říká:. Potenciální (polohová, konfigurační) energie Mění-li se konfigurace soustavy, mění se i její potenciální energie. Jedním z typů potenciální energie je tíhová (gravitační) potenciální energie , která souvisí s konfigurací soustavy částic, které na sebe působí tíhovými (gravitačními) silami Mechanická energie - pohybová 5. Mechanická energie - polohová Příklady přeměny energie Člověk a ostatní živočichové přeměňují chemickou energii v potravě na energii mechanickou. Energie proudícího vzduchu (větru) pochází od Slunce. Vítr vzniká různým ohřevem povrchu Země. Jaderná energie se ve Slunci mění na. E p = polohová energie, kterou má těleso hmotnosti m ve výšce h nad Zemí. Je to také práce, potřebná ke zvednutí tělesa hmotnosti m do výšky h. PŘ: Spočti E p kbelíku (15 kg) ve 20 m výšce nad zemí. m = 15 kg; h = 20 m; E p = ? E p = m.g.h E p = 15×10×20 E p = 3000 J Kbelík má polohovou energii 3 kJ. 3 kJ je: - polohová. pohybová (kinetická) energie, výpočet polohová (potenciální) energie, výpočet ( Značení energie, druhy energií podle síly, kinetická energie, výpočet)

Příklad: Polohová energie - slovní úloha z matematiky

anonym. Každé těleso, které se pohybuje, má nějakou pohybou energii, protože když do něčeho narazí, může konat práci. Pohybová energie závisí : 1. na rychlosti tělesa. 2. na hmotnosti tělesa. 0 před 4131 dny. 0 Nominace Nahlásit. Diskuze k otázce. U otázky nebylo diskutováno Elektrická energie. Víme již, že se energie nedá vytvořit ani zničit. Můžeme ji ale přeměňovat z jednoho druhy na jiný. Tepelná elektrárna. Vodní elektrárna. Jaderná elektrárna. Polohová energie vody. Pohybová energie vody. Elektrická energie. Jaderná energie. Teplo. Energie páry. Pohybová energie. Elektrická energie. 9-06 Vnitřní energie tělesa. Všechny látky se skládají z částic, které vykonávají neustálý neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí.. Neuspořádaný pohyb částic > pohybová (kinetická) energie. Silové působení částic > polohová (potenciální) energie

polohové energie pružnosti natažené pružiny polohové energie auta vzhledem k povrchu Země Cyklista má maximální pohybovou energii v místě B C D Pohybová energie se mění v polohovou v oblasti A C E Cyklista získává energii konáním práce v oblast Kdy je pohybová energie tělesa nulová? 10. Na čem závisí pohybová energie tělesa? 2 Práce - výkon - energie | Fyzika 11. Aby získalo těleso polohovou energii, musíme vykonat určitou a změnit . 12. Uveď příklady, kdy se pohybová energie mění na polohovou Polohová energie (potenciální) Polohova_energie.pdf. Pohybová energie (kinetická) - souvisí s pohybem tělesa - jeho urychlováním a brzděním - má ji každé pohybující se těleso - těleso v klidu má nulovou pohybovou energii - se stoupající rychlostí rost ; Tlaková, potenciální a kinetická energie se označují jako.